Algemene rechtswetenschappen hoorcolleges

Samenvatting hoorcolleges Algemene rechtswetenschappen

Check supporting content in teasers:
ARW HC1A: Ondernemingsrecht

ARW HC1A: Ondernemingsrecht

Hoorcollege 1A: Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 11 en Hoofdstuk 12 afdeling 1 boek.

ARW 2 bevat 700 pagina’s leerstof, terwijl ARW 1 350 pagina’s bevatte (Nu namelijk ARW1 + ARW2). Dit is goed om te beseffen. Je kunt hierdoor uitrekenen hoeveel pagina’s je per dag of per week zou moeten doornemen om goed voorbereid de tentamenweek in te gaan.

Bronnen van het ondernemingsrecht 

 1. Het Burgerlijkwetboek, Wetboek van Koophandel, Faillissementswet 
 2. Handelsregisterwet 
 3. Wet op de ondernemingsraden
 4. Wet op het financieel toezicht 
 5. Mededinging, Autoriteit Consument en Markt 
 6. Corporate Governance Code

Corporate Governance (6)

Behoorlijk ondernemingsbestuur

Zeggenschapsverhouding, verantwoordelijkheid, cultuur, gedrag.

 • Principes, best practice
 • Code 2016; voor beursgenoteerde vennootschappen, niet bindend maar wel leidend

De kernvragen bij de ondernemingsvormen zijn:

 1. Wat is de juridische structuur?
 2. Wie is bevoegd?
.........Read more
Access: 
JoHo members
ARW HC1b: Arbeidsrecht

ARW HC1b: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Inleiding

Het doel van het arbeids(ovk)recht heeft betrekking op de volgende punten: 

 • De economische orde
 • Bescherming van de werknemer;
 • Afweging van flexibiliteit en zekerheid

Arbeidsovereenkomst

Het merendeel van de bevolking werkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst heeft vier elementen (artikel 7:610 BW):

 • In dienst; 

Er moet sprake zijn van gezagsverhouding, dus een ongelijkwaardigheid. Er is sprake van opdrachten en aanwijzingen. Uitzonderingen hierop zijn: overeenkomst tot opdracht (art. 7:400 BW) en aanneming van werk (art. 7:750 BW). Zie ook arresten: HR 11 november 1949 Boefje, HR 25 maart 2011 Gouden Kooi. 

 • Gedurende zekere tijd;

Dit kan onbepaalde tijd zijn of bepaalde tijd.

Artikel 7:668a BW omvat de een ketenbepaling, omzetting naar onbepaalde

.........Read more
Access: 
JoHo members
ARW 2A: internationaal recht: volkenrecht

ARW 2A: internationaal recht: volkenrecht

Hoorcollege 2A: Internationaal recht: volkenrecht

Hoofdstuk 15, paragraaf 1 t/m 5 

Internationaal recht/volkenrecht

Er zou geen recht nodig zijn als al het recht in ieder land hetzelfde was, er is dus sprake van rechtsdiversiteit. De vraag in het internationaal recht is welk systeem erbij moet worden gepakt. 

Een voorbeeld is een studenten uit Hamburg die in Groningen wordt aangereden door Belgische toeristen. Er zijn hier drie hoofdonderwerpen te onderscheiden: stel dit gebeurd en men komt er in den midden niet uit, het wordt een geschil voor de rechter:

1. Naar welke rechter ga je? (bevoegdheid rechter, rechtsmacht: formeel internationaal privaatrecht); vaak gedaagde woonplaats, wie eist reist.

2. Hoe gaan we dit toepassen? toepasselijk recht (conflictenrecht; materiaal internationaal privaatrecht); dit maakt uit want stel je voor in Duitsland is er geen sprake van een onrechtmatige daad

.........Read more
Access: 
JoHo members
ARW 2B: Internationaal recht

ARW 2B: Internationaal recht

Hoorcollege 2B: Verhouding nationaal - internationaal

 Rechtsbronnen (A t/m E: verdragen, Gewoonte, Algemene rechtsbeginselen, Hulpbronnen, Besluiten volkenrechtelijke organisaties) 

 1. Verdrag = protocol, covenant, handvest, pact, akkoord, tractaat, conventie, statuur (Synoniemen). 
 • 200.000 verdragen geregistreerd bij VN
 • NL partij bij 7.000

Totstandkoming eisen verdragen HOOFDLIJNEN

 1. Ondertekening van verdragstekst
 2. Parlementaire goed-/afkeuring
 3. Bekrachtiging of ratificatie (door de koning)

 Dat dit allemaal gedaan is wilt niet zeggen dat nl er al aan mee doet, dat gebeurt pas bij: Verdragen in NL rechtsorde.

 1. Voorbereiding verdragstekst art 90 GW
 2. Ondertekening door regering
 3. Advies Raad van state 73 GW
 4. Goedkeuring staten generaal 91 GW
 5. Ratificatie/ bekrachtiging (door de koning)
 6. Bekendmaking tractatenblad art 93, 95 BW
 7. Inwerktreding

Als een verdragstekst linea recta afwijkt van GW, moet het even groot zijn als 2/3e om

.........Read more
Access: 
JoHo members
HC3a Staatsrecht: Wet en wetgeving

HC3a Staatsrecht: Wet en wetgeving

Week 3, hoorcollege 1: Wet en wetgeving 

In een wet in formele zin worden drie belangen beschermd. Ten eerste de democratie. Het volk heeft hier immers stemrecht in door middel van de Staten-Generaal. Ten tweede de Algemeenheid, Het gaat willekeur tegen en er is sprake van gelijkheid. Ten derde is er sprake van rechtszekerheid door het staatsrechtelijke ongeschreven legaliteitsbeginsel, een voorafgaande regel.

De legaliteitseis houdt in dat wanneer overheidsoptreden een inbreuk maakt op een recht, dat altijd moet zijn gelegaliseerd in een wet of zelfs in de Grondwet. De overheid moet zich aan deze wet houden.

 Normenhiërarchie 

 • De hiërarchie van wetgeving is als volgt;
 • Unierecht en verdragen
 • Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
 • Grondwet (Grondwetgever)
 • Wet in formele zin (art. 81 Gw.) (Regering + SG)
 • AMvB (Art. 98 Gw.) (Regering)
 • Ministeriële regeling (Ministers)
 • Provinciale verordening
.........Read more
Access: 
JoHo members
Hc3b Staatsrecht: Rechterlijke macht en rechtspraak

Hc3b Staatsrecht: Rechterlijke macht en rechtspraak

Week 3, hoorcollege 2: Rechterlijke macht en rechtspraak

De theorie van de rechtsstaat

Deze bestaat uit verschillende kernpunten. Ten eerste de grondwet en de constitutie, dan de machtenscheiding welke uiteenvalt in de democratische wetgeving (de hiërarchische regels), de heerschappij van de wet (bestuurslichamen moeten zich aan de wet houden, legaliteitsbeginsel) en in onafhankelijke rechtspraak, en als laatste de grondrechten.

Deze week gaat het over rechters. De rechter krijgt steeds meer een rechtsvormende taak. Om fraude binnen deze rechterlijke macht te voorkomen zijn verschillende maatregelen genomen. Zo wijst op grond van art. 116 GW de wetgever de organen die tot de rechterlijke macht behoren, aan en worden deze op grond van art. 117 GW bij een koninklijk besluit benoemd. Rechters kunnen verder niet door iemand van buiten de rechterlijke macht worden ontslagen. Ze stoppen over het algemeen pas met hun functie wanneer ze 70

.........Read more
Access: 
Public
HC4A: Staatsrecht HC

HC4A: Staatsrecht HC

HC Staatsrecht 1 Week 4

Onderwerpen deze week:

 1. Organen van de gemeente en provincie
 2. Monisme en dualisme
 3. De gekozen burgemeester
 4. Autonomie en medebewind
 5. Decentralisatie en deconcentratie
 6. Staatsvormen

1.

A) Het gemeentebestuur;

Opmerking 1: De gemeente is de rechtspersoon en het gemeentebestuur zijn de organen van deze rechtspersoon. Naar privaatrecht handelt de rechtspersoon; bijvoorbeeld de gemeente Groningen. Publiekrechtelijk handelen de organen; bestuursorganen. De bevoegdheden berusten nooit bij de gemeente maar bij de orgaan van de gemeente. Het is niet de gemeente die vergunning verleent maar het college van B&W.

Opmerking 2: met het gemeentebestuur bedoel je niet steeds hetzelfde orgaan, het is een verzamelbegrip voor het bevoegde publiekrechtelijke gemeentelijke orgaan. (de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester; 3 belangrijkste)

De drie belangrijkste organen:

.........Read more
Access: 
JoHo members
HC4b: Staatsrecht; decentraal bestuur

HC4b: Staatsrecht; decentraal bestuur

Staatsrecht week 4HCb

Belangrijke begrippen

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Primair is het een eenheidsstaat, secundair gedecentraliseerd. Een gedecentraliseerde eenheidsstaat heeft een aantal belangrijke elementen. Ten eerste mag er nooit gehandeld worden in strijd met hogere wetgeving. De hogere organen houden toezicht. Ten tweede komt meer dan 90% van het geld van het rijk. Ten derde heeft elk domein een eigen huishouding. Door de openheid, het rijk dat kan zeggen wie wat doet, hebben de gemeenten en provincies minder te zeggen. De openheid is niet nieuw. Voor 1848 hadden gemeentes en provincies al een eigen huishouding.

In Nederland is er ook sprake van deconcentratie. Deconcentratie heeft niets met decentralisatie te maken. De centrale overheid kan besluiten delen van ministeries te verspreiden over het land. Simpelweg omdat het makkelijker is om meer locaties te hebben.

Een ander begrip is functionele decentralisatie. Organen die een bepaalde overheidstaak of functie hebben

.........Read more
Access: 
JoHo members
HC5b ARW; dagvaarding en oefenen met strafprocesrecht

HC5b ARW; dagvaarding en oefenen met strafprocesrecht

Hoorcollege 5B: dagvaarding en oefenen met strafprocesrecht

Toets strafrecht van vorige week belangrijkste fouten:

Bij een veroordeling zal de strafrechter steeds een straf of een maatregel opleggen, of een combinatie van beide: onjuist, schuldig verklaren zonder strafoplegging is ook een optie.

Handelen in strijd met artikel 3b lid 1 jo. Artikel 10 lid 1 sub 1 Opiumwet moet worden gekwalificeerd als een overtreding. Juist, achterin de opiumwet staat een verzamelbepaling van strafsancties en wat een overtreding en misdrijf is.

De voorbereiding van het overtreden van artikel 131 Sr levert een strafbaar feit op. Art. 131 is een misdrijf, maar kent geen acht jaar gevangenis straf dus klopt niet.

Ons strafrecht kent voor alle hoofdstraffen een minimum, dit is onjuist. Dit kennen wij niet in Nederland.

Van het nulla poena-beginsel mag niet worden afgeweken. Dit is het verbod op terugwerkende kracht. In art. 7 lid 2 van het EVRM, staat

.........Read more
Access: 
JoHo members
HC5A ARW Strafprocesrecht; inleiding en voorbereidend onderzoek

HC5A ARW Strafprocesrecht; inleiding en voorbereidend onderzoek

HC5A Strafprocesrecht 

Onderwerpen

 • Voorbereidend onderzoek
 • ZSM / Strafbeschikking
 • Dagvaarding
 • Onderzoek ter terechtzitting
 • Rechtsmiddelen

Inleiding

Het strafprocesrecht omvat de regels met betrekking tot de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

Het strafprocesrecht is het op een juiste manier toepassen van het strafrecht; 

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het strafproces zijn de volgende:

 • Art. 167 Sv: Het vervolgingsmonopolie van het OM;

- Het opportuniteitsbeginsel

- Mogelijkheid tot afzien van vervolging; seponeren 

- Indien het OM afziet van de mogelijkheid tot vervolging; bestaat het beklachrecht voor rechtstreeks belanghebbende van artikel 12 Sv. 

Bronnen strafprocesrecht

 • Wetboek van strafrecht (art. 27 verdachte);

 • Verdragen (artikelen 5,6 en 8 EVRM);

 • Grondwet (artikelen 10,11,12 en 15);

 • Bijzondere wet (wet RO, politiewet);

 • Ongeschreven recht (jurisprudentie, beleidsstukken).

Strafprocesrecht bestaat uit 5 fases:

 • Opsporing;

 • Vervolging;

.........Read more
Access: 
JoHo members
HC6A ARW Bestuursrecht

HC6A ARW Bestuursrecht

Bestuursrecht

Opzet college

 • Inleiding
 • Bestuursorgaan
 • Belanghebbende
 • Besluiten
 • Handhaving

Inleiding 

In het bestuursrecht vindt je het recht voor het bestuur (normen), van het bestuur (vergunning/subsidie) en tegen het bestuur (bezwaar/beroep). Een voorbeeld ter inleiding: Gedeputeerde Staten staan boeren toe op wilde zwijnen te jagen, mits zij zich laten registreren als jachthouder. De Rechtbank Den Haag keurde dit goed, ook al waren natuurbeschermingsorganisaties in protest gegaan. Het gaat in dit voorbeeld echt om het besturen van het land.

Montesquieu zei altijd dat je een onderscheid moest maken tussen wetgeven, rechtspraak en besturen.

Het bestuursrecht is geregeld in het Awb. Hier staat het materiële en formele recht in. Dit is bij privaatrecht, staatsrecht en strafrecht anders. Daar staat het materiële en formele recht beide in aparte wetten.

De essentie van besturen is eenzijdig ingrijpen in rechten en vrijheden van burgers. Voorbeelden hiervan zijn belastingaanslagen, weigeren vergunning buitenconcert, sluiting café

.........Read more
Access: 
Public
HC6B ARW Bestuursrecht

HC6B ARW Bestuursrecht

Hoorcollege 6B: Bestuursrecht, besluitvorming en veiliger verkeer

Korte herhaling van hoorcollege 6a

Een a orgaan is een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld. Een b orgaan is een rechtspersoon krachtens privaatrecht ingesteld.

De Nederlandsche Bank is een rechtsorgaan, belast met overheidstaken. Het is een soort toezichthouder op particuliere banken. De Nederlandsche Bank is een b-orgaan.

De APK-keurder is maar voor een heel klein stukje bestuursorgaan. Ook dit is een B-orgaan.

Een A-orgaan is altijd Awb plichtig. Een B-orgaan is alleen bij uitoefening bestuursbevoegdheid Awb plichtig. Dus de APK-keurder is alleen Awb plichtig wanneer hij APK’s doet.

Publiekrechtelijk handelen: besluit

We kennen vier besluiten:

 • Algemeen verbindend voorschrift (avv): hierin wordt bepaald hoe een bestuursorgaan om moet gaan met een aan haar toegekende bevoegdheid;

 • Beleidsregels (art. 1:3 lid 4 Awb). De beleidsregel lijkt op een algemeen verbindend voorschrift. Een beleidsregel wordt ook wel een ‘kan’ regel genoemd. “de

.........Read more
Access: 
JoHo members
Week 7 ARW HC

Week 7 ARW HC

Week 7, hoorcollege 1: grondrechten

Grondrechten

Voorbeeld 1. Meneer van Ooijen, radicaal evangelist met 16 kinderen zet op zijn dakpannen ‘Jezus redt’. De gemeente wil dat niet hebben. Er speelt godsdienstvrijheid tegenover het welstandsbeleid van de gemeente.

Voorbeeld 2. Rosti Rostelli, een hypnotiseur, wil optreden in Rijssen, een streng Christelijke gemeente. Zij willen echter geen provocerend gedrag in de zaal die hij wil huren van de gemeente. Er speelt vrijheid van meningsuiting tegenover het standpunt van de gemeente die zegt ‘Grondrechten gelden tussen de overheid en de burger, ik ben nu geen overheid, wij verhuren gewoon een zaal’

Voorbeeld 3. Facebook, Microsoft, Google et cetera. Gelden de grondrechten ook tegenover deze bedrijven? (Gelden ze hetzelfde als tegenover de overheid?)

Het ontstaan van de grondrechten

De theoretische ontwikkeling van de grondrechten is begonnen met Locke, Life, liberty en property.

Een grondrecht lijkt universeel en logisch, voor iedereen te gelden maar

.........Read more
Access: 
JoHo members
Access: 
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

Follow the author: lisacelineh
More contributions of WorldSupporter author: lisacelineh:
Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Check related topics:
Institutions and organizations
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
1108