Oude tentamens Statistiek 1A RUG

1. Welke van onderstaande maten komt niet voor in de five number summary?
a. Het 25ste percentiel
b. Het 50ste percentiel
c. Het 75ste percentiel
d. Het 95ste percentiel

2. Van de scores op een variabele X zegt men dat die op nominaal niveau zijn gemeten. Dan is X
een
a. afhankelijke variabele
b. kwalitatieve variabele
c. kwantitatieve variabele
d. normaal verdeelde variabele

3. Een onderzoeker heeft een stemplot gemaakt van scores van mensen op een test voor
psychisch welbevinden.
5 | 1 5
6 | 2 4
7 | 1
8 | 2 4 5 5
9 | 1 1 1
10 | 2

Welke van de volgende uitspraken betreffende bovenstaande stemplot is juist?
a. De mediaan van de scores is 82.
b. De modus van de scores is 91.
c. De mediaan van de scores kan niet bepaald worden op basis van de gegeven informatie.
d. De modus van de scores kan niet bepaald worden op basis van de gegeven informatie.

4. Met behulp van welke figuur in SPSS kun je het beste zien of scores op twee variabelen
scheef verdeeld zijn?
a. Met een histogram
b. Met een line plot
c. Met een staafdiagram (bar chart)
d. Met een taartdiagram (pie chart)

5. Van een groep van 450 Psychologiestudenten zijn de tentamencijfers voor Intuïties van de
Psychologie bekend. De five number summary van de tentamencijfers is als volgt:
5 6 7 8 10
Welke van onderstaande conclusies met betrekking tot de five number summary is juist?
a. De scores boven de mediaan zijn meer gespreid dan de scores onder de mediaan
b. De scores boven de mediaan zijn minder gespreid dan de scores onder de mediaan
c. De gemiddelde absolute afwijking is 2
d. De gemiddelde absolute afwijking is 5

6. De verdeling van scores op de variabele IQ in de populatie Nederlanders is door middel van
een boxplot weergegeven. Uit deze grafiek kan worden afgelezen
a. de mediaan
b. het gemiddelde
c. de gemiddelde absolute afwijking
d. het gemiddelde absolute verschil

7. Om met de bootstrapprocedure een 95%betrouwbaarheidsinterval op te stellen voor de
mediaan gaat men als volgt te werk:
a. Trek veel steekproeven uit de populatie, bereken in al die steekproeven de mediaan, en
vat de 95% middelste waarden op als een 95%betrouwbaarheidsinterval voor de mediaan
b. Trek veel steekproeven uit de steekproef, bereken in al die steekproeven de mediaan, en
vat de 95% middelste waarden op als een 95%betrouwbaarheidsinterval voor de mediaan
c. Trek veel steekproeven uit de populatie, bereken in al die steekproeven het gemiddelde,
en vat de 95% middelste waarden op als een 95%betrouwbaarheidsinterval voor de
mediaan
d. Trek veel steekproeven uit de steekproef, bereken in al die steekproeven het gemiddelde,
en vat de 95% middelste waarden op als een 95%betrouwbaarheidsinterval voor de
mediaan

8. We hebben het derde kwartiel berekend voor de scores van een variabele X voor een random
steekproef uit de populatie van alle Nederlandse vrouwen. Er is vervolgens een 90%
betrouwbaarheidsinterval opgesteld voor het derde kwartiel. Dan weten we dat in dit interval
a. de laagste 75% van de scores van X in de steekproef liggen
b. de laagste 75% van de scores van X in de populatie liggen
c. de waarde van het derde kwartiel van X in de populatie ligt
d. de waarde van het derde kwartiel van X in de steekproef ligt

9. Bij een ‘block design’ worden
a. in een random volgorde metingen verricht aan blokken van proefpersonen
b. bloksgewijs metingen verricht aan een random steekproef van proefpersonen
c. in elke groep, proefpersonen random toegewezen aan condities van een experiment
d. proefpersonen in even grote blokken toegewezen aan condities van een experiment

10. Een groot aantal stimuli is op een bepaald kenmerk beoordeeld door twee beoordelaars (X en
Y). De oordelen van de twee beoordelaars zijn gegeven als scores op de variabelen X en Y.
Om Kendall’s tau uit te rekenen tussen X en Y wordt gewerkt met concordante en
disconcordante paren. Wat is een disconcordant paar?
a. Een paar scores die onderling ongelijk zijn
b. Een paar stimuli waarvoor geldt dat volgens X de ene stimulus hoger scoort dan de
andere, terwijl volgens Y de andere hoger scoort dan de ene.
c. Een paar beoordelaars die de stimuli ongelijke scores geven op een bepaald kenmerk
d. Een paar variabelen waarvoor geldt dat de correlatie tussen de scores op die variabelen
negatief is.

12. Het gemiddelde absolute verschil geeft aan in hoeverre
a. de scores op twee variabelen ongelijk zijn
b. de absolute waarden van de scores op twee variabelen verschillen
c. er een verschil is tussen de rangordeningen van de scores op twee variabelen
d. er absoluut zeker een verschil is tussen de scores op twee variabelen

13. Om weer te geven in hoeverre twee beoordelaars overeenkomen in hun rangordeningen, kan
men het best gebruik maken van
a. het aantal concordante paren
b. het aantal discordante paren
c. Spearman’s rho
d. Gower’s coëfficiënt

14. Welke van de onderstaande uitspraken met betrekking tot Kappa is waar?
a. Kappa geeft een correctie op de proportie overeenstemming, en kan negatief worden.
b. Als twee beoordelaars het over alle beoordeelden eens zijn hoeft kappa nog niet gelijk
aan 1 te zijn.
c. Kappa is gelijk aan −1 als twee beoordelaars het over geen van de beoordeelden met
elkaar eens zijn.
d. In Kappa wordt rekening gehouden met de proportie verwachte overeenstemming voor
de situatie waarin twee beoordelaars hun oordelen geheel willekeurig zouden geven.

15. Gegeven zijn onderstaande scores voor een steekproef van 5 personen op twee variabelen. De
correlatie tussen X en Y wordt berekend. Vervolgens wordt een groot aantal bootstrapsteekproeven getrokken om een betrouwbaarheidsinterval op te stellen voor de correlatie
tussen X en Y.
pp. X Y
1 1 2
2 4 3
3 4 4
4 9 7
5 8 6
Welke van onderstaande steekproeven kan geen goede bootstrapsteekproef zijn geweest?
X Y X Y X Y X Y
1 3 4 4 1 2 4 3
4 2 4 3 1 2 9 7
4 4 4 4 1 2 1 2
9 7 4 4 1 2 1 2
8 6 4 4 1 2 1 2
a. b. c. d.

16. De cijfers op het tentamen Statistiek 1A zijn ongeveer normaal verdeeld met een gemiddelde
van 5 en een standaarddeviatie van 1.5. Welk percentage studenten zal meer dan 3 punten
hoger of lager dan het gemiddelde hebben gescoord op het tentamen? (Gebruik de ’68-95-
99.7 rule’ om dit te schatten)
a. 10%
b. 5%
c. 2.5%
d. 0.3%

 

1 D
2 B
3 B
4 A
5 A
6 A
7 B
8 D
9 C
10 B
11 B
12 A
13 C
14 A
15 A
16 B
17 D
18 D
19 B
20 B
21 C
22 C
23 C
24 C
25 C
26 A
27 A
28 B
29 A
30 B
31 C
32 C
33 C
34 B
35 D
36 B

 

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
1847 1
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering

Follow the author: Amber Kroon