Algemene Rechtswetenschap 2 - Werkgroepopdrachten Week 4


Vragen

Vraag 1

Juist of onjuist?

Degene die de bestanddelen van een delict heeft vervuld, kan hiervoor steeds worden gestraft.

Vraag 2

Juist of onjuist?

Tot het materiële strafrecht wordt gerekend: de aanwijzing van strafbare feiten, de aanwijzing van sancties en de regeling omtrent het onderzoek ter terechtzitting.

Vraag 3

Juist of onjuist?

Het verlenen van terugwerkende kracht aan bepalingen van strafrechtelijke aard is steeds in strijd met het recht.

Vraag 4

Lees artikel 350 lid 1 Sr en beantwoord de volgende vragen:

a. Welke bestanddelen bevat het artikel en welke soorten bestanddelen?

b. Hoeveel delicten bevat het artikel?

c. Zijn de delicten een misdrijf of overtreding?

d. Welke sancties zijn mogelijk?

Vraag 5

Juist of onjuist?

Op grond van artikel 1 lid 1 Sr is het niet geoorloofd strafbepalingen analoog toe te passen.

Vraag 6

Juist of onjuist?

Ontoerekeningsvatbaarheid, overmacht in de zin van noodtoestand en afwezigheid van alle schuld zijn wettelijke schulduitsluitingsgronden.

Vraag 7

Juist of onjuist?

Tijdens de reis van Harwich naar Hoek van Holland vernielt Peter in de disco aan boord van de Nederlandse Ferry Maxima enkele barkrukken alsmede de tapinstallatie. Het Openbaar Ministerie wil hem hiervoor vervolgen op grond van artikel 408 Sr.

Het Openbaar Ministerie zal wederrechtelijkheid niet behoeven te bewijzen, omdat 'wederrechtelijk' een element is.

Vraag 8

Juist of onjuist?

Door het Melk en Water-arrest is het Nederlandse recht verrijkt met een schulduitsluitingsgrond.

Vraag 9

Juist of onjuist?

a. Het onderscheid tussen overtreding en misdrijf is van belang voor de strafbaarheid van zowel de poging tot, als van het medeplegen van een delict.

b. Het onderscheid tussen overtreding en misdrijf is van belang voor de relatieve competentie van de rechter.

Vraag 10

Juist of onjuist?

Overtreding van artikel 9 lid 1 Wet Wapens en Munitie kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of een geldboete van ten hoogste 78.000 euro.

Vraag 11

Stel dat de APV van Groningen de volgende bepalingen bevat:

Art 40: 'Het is verboden op de weg met een bespannen wagen

a. een standplaats in te nemen, teneinde daarmee personen tegen vergoeding te vervoeren.

b. te rijden met het oogmerk zodanige wagen tegen vergoeding aan het publiek aan te bieden tot vervoer van personen.'

Art. 46: 'Overtreding van (o.a.) art. 40 wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 150 euro of hechtenis van ten hoogste twee maanden.'

De heer Gerritsen heeft het plan opgevat toeristen per koetsje door de binnenstad van Groningen te rijden. Hij koopt dan ook een paard en een koetsje en maakt een bord met het opschrift: ''Rondritten door de binnenstad voor 5 euro per persoon per uur''. Dit bord bevestigt hij aan de achterzijde van het koetsje. Hij begeeft zich vervolgens naar de binnenstad, waar hij op de voor taxi's bestemde parkeerplaatsen aan de Grote Markt op klanten gaat wachten. Twee agenten storen hem al snel in zijn activiteiten en delen hem mee dat hij handelt in strijd met artikel 40 APV. Zij maken proces-verbaal op.

a. Welke bestanddelen bevatten deze artikelen en welke soorten bestanddelen?

b. Hoeveel delicten bevatten de artikelen 40 en 46 APV?

c. Is Gerritsen strafbaar ter zake van overtreding van artikel 40 APV? Motiveer uw antwoord.

Vraag 12

Stel: Gerritsen wordt veroordeeld en zint op mogelijkheden om zijn toch wel lucratieve werkzaamheden te kunnen voortzetten. Hij heeft daartoe een aantal plannetjes bedacht en vraagt u om advies. Kan Gerritsen door een of meer van de volgende gedragsveranderingen bewerkstelligen, dat hij niet meer strafbaar is ter zake van overtreding van artikel 40 APV?

a. Ik pik mijn klanten niet meer aan de rand van de Grote Markt op, maar op het middenterrein van de Grote Markt.

b. Ik verander de tekst van het opschrift als volgt:

'In verband met het verbod van de Gemeente personen te vervoeren, is dit koetsje primair bestemd voor het vervoer van goederen (ook van zeer geringe omvang); bijbehorende personen mogen deze goederen tijdens de rit begeleiden à 5 euro per persoon per rit.'

c. Ik verwijder het paard voor het koetsje en motoriseer het koetsje.

d. Ik bied het vervoer gratis aan en vraag na afloop van de rit om een fooi.

e. Ik span het paard uit, kom tot een akkoord met de klant voor de prijs, span het paard weer in en maak vervolgens de overeengekomen rit.

Vraag 13

Juist of onjuist?

Op een regenachtige avond in oktober komt Alexander op straat een junk tegen die hem een prachtige herenfiets aanbiedt voor maar 5 euro. Alexander vindt dat hij dit aanbod niet kan afslaan en koopt de fiets. Het Openbaar Ministerie wil Alexander vervolgen voor heling (artikel 417bis lid 1 sub a Sr). Schuld is bij dit delict een subjectief bestanddeel en zal door het Openbaar Ministerie in de tenlastelegging moeten worden opgenomen en worden bewezen.

Vraag 14

Juist of onjuist?

'Generale preventie' is een doeleinde van strafoplegging en houdt in dat de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, teneinde de veroordeelde ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

Vraag 15

Juist of onjuist?

Wanneer de strafrechter besluit om een straf op te leggen, zal er steeds sprake zijn van een feit dat in strijd met onze rechtsorde is gepleegd.

Vraag 16

Juist of onjuist?

Het opleggen van levenslange gevangenisstraf is niet mogelijk.

Vraag 17

Juist of onjuist?

Het tegelijkertijd opleggen van een gevangenisstraf én een boete is in beginsel mogelijk.

Vraag 18

a. In welk wetsartikel wordt hulp bij zelfdoding strafbaar gesteld?

b. Wat zijn de bestanddelen van dit delict? Hoeveel delicten bevat deze omschrijving?

c. Op welke strafuitsluitingsgrond doen de verdachten een beroep?

d. Welke voorwaarden stelt de rechtbank voor een succesvol beroep op deze strafuitsluitingsgrond?

e. Op welke strafuitsluitingsgrond zou een arts onder dezelfde omstandigheden thans een beroep kunnen doen?

Vraag 19

Juist of onjuist?

Quinten handelt in strijd met artikel 430a Sr en wordt strafrechtelijk vervolgd. Zijn vriendin Marieke is behulpzaam bij het plegen van het delict. Zowel Quinten, als Marieke is strafbaar.

Vraag 20

Juist of onjuist?

a. Voorbereiding is een vorm van deelneming.

b. Uitlokking is een vorm van deelneming.

Antwoordindicatie

Vraag 1

Onjuist. De gedraging is in beginsel strafbaar. Of het vervolgens tot een veroordeling komt, hangt af van een aantal factoren (bijvoorbeeld strafuitsluitingsgronden).

Juist. Wanneer de wederrechtelijkheid en schuld in de delictsomschrijving zijn opgenomen en alle bestanddelen vervuld zijn, kan de persoon hiervoor wel worden gestraft.

Vraag 2

Onjuist. De regeling omtrent het onderzoek ter terechtzitting staat in het Wetboek van Strafvordering en behoort dus tot het formele strafrecht.

Vraag 3

Juist, uit art. 1 lid 1 Sr volgt uit de term voorafgegane dat niemand achteraf kan worden gestraft voor een feit dat op het moment van het begaan ervan niet strafbaar was. Een uitzondering is het oorlogsrecht, art. 7 lid 2 EVRM (misdrijven tegen de mensheid).

Vraag 4

a.

  • 'opzettelijk': subjectieve bestanddelen.

  • 'wederrechtelijk, enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort/vernielt/beschadigt/onbruikbaar maakt/wegmaakt': objectieve bestanddelen.

b. Vier x twee = acht (geheel of ten dele).

c. Misdrijf, tweede boek.

d. Gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Vraag 5

Juist, dat volgt uit de term wettelijke. De rechter mag op grond van een sterke gelijkenis met een bestaande rechtsregel uit het strafrecht niet een nieuwe (ongeschreven) strafrechtelijke norm formuleren, die hij dan vervolgens toepast. Een verruimende uitleg van een wettelijke strafbepaling is nog wel toelaatbaar, zie het arrest Diefstal van elektriciteit.

Vraag 6

Onjuist. Ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr) wel, noodtoestand (art. 40 Sr) is een rechtvaardigingsgrond en afwezigheid van alle schuld is een ongeschreven schulduitsluitingsgrond.

Vraag 7

Onjuist. Wederrechtelijk is als bestanddeel genoemd in de delictsomschrijving en moet dus wel bewezen worden.

Vraag 8

Juist, afwezigheid van alle schuld is een schulduitsluitingsgrond.

Vraag 9

a. Onjuist. Voor de poging tot is het onderscheid van belang, want volgens art. 45 lid 1 Sr is alleen een poging tot misdrijf strafbaar. Medeplegen van een misdrijf en overtreding is beide mogelijk (art. 47 Sr).

b. Onjuist. Dit is wel het geval bij de absolute competentie. Een overtreding wordt doorgaans door de kantonrechter behandeld (art. 382 onder b Sv). En de misdrijven worden bij de afdeling strafrecht van de rechtbank vervolgd. Bij de relatieve competentie is art. 2 Sv relevant, maar niet bij het onderscheid tussen overtreding en misdrijf.

Vraag 10

Onjuist. Art. 55 lid 1 Wet Wapens en Munitie: gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie. Art. 23 lid 4 Sr: vierde categorie is 20.250 euro.

Vraag 11

a. 'op de weg, met een bespannen wagen, een standplaats in te nemen, daarmee personen tegen vergoeding te vervoeren, te rijden, zodanige wagen tegen vergoeding aan het publiek aan te bieden tot vervoer van personen: objectieve bestanddelen. 'oogmerk, teneinde': subjectieve bestanddeel.

b. In art. 40: Twee.

c. Ja. Gerritsen heeft het oogmerk om toeristen per koetsje (bespannen wagen) door de binnenstad van Groningen te rijden en daar geld voor te vragen (voldaan aan het subjectieve bestanddeel). Hij neemt een standplaats in op de voor de taxi's bestemde parkeerplaatsen aan de Grote Markt (voldaan aan de objectieve bestanddelen). Voldaan aan elementen wederrechtelijkheid en schuld? Ja.

Vraag 12

a. Alsnog strafbaar, want er wordt voldaan aan art. 40 onder b APV. Hij rijdt alsnog met het oogmerk zodanige wagen tegen vergoeding aan het publiek aan te bieden tot vervoer van personen. Het middenterrein van de Grote Markt wordt gezien als weg (art. 1 Wegenverkeerswet).

b. Alsnog strafbaar, er wordt voldaan aan art. 40 APV. Hij vraagt nog steeds om een vergoeding en heeft alsnog een oogmerk om personen te vervoeren.

c. Niet strafbaar, het objectieve bestanddeel 'bespannen wagen' kan niet vervuld worden.

d. Niet strafbaar, het objectieve bestanddeel 'tegen vergoeding' kan niet vervuld worden. Kan ook zijn: wanneer iemand vraagt om een fooi wordt dat gezien als een vergoeding, dus wel strafbaar.

e. Strafbaar, hij zal toch even stil moeten staan, dus neemt hij een standplaats in.

Vraag 13

Onjuist, schuld staat niet beschreven in de delictsomschrijving. Schuld is namelijk een element, wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Vraag 14

Onjuist. Generale preventie is het weerhouden van burgers om strafbare feiten te begaan. De stelling beschrijft de speciale preventie.

Vraag 15

Juist, wanneer er een straf opgelegd wordt, heeft de dader dus voldaan aan de voorwaarden voor strafbaarheid (wederrechtelijk) en is er geen sprake van een strafuitsluitingsgrond. Elke straf impliceert een vervulling van de bestanddelen.

Vraag 16

Onjuist. Zie art. 10 Sr.

Vraag 17

Juist, zie art. 9 lid 3 Sr.

Vraag 18

a. Art. 294 lid 2 Sr.

b.

  • 'opzettelijk': subjectieve bestanddeel.

  • 'het leven van een ander, op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen, beëindigt': objectieve bestanddelen.

  • Één delict.

c. Overmacht-noodtoestand, art. 40 Sr.

d. Dat de artsen gewetensvol en verantwoord hebben gehandeld, want als de vrouw geen hulp had gekregen, moest ernstig worden gevreesd dat de vrouw zich op een mogelijk gruwelijke manier van het leven zou beroven. De morele plicht was hoger dan de wettelijke strafrechtelijke plicht, en geen andere mogelijkheid (medisch konden de artsen haar niet meer helpen).

e. Art. 293 lid 2 Sr.

Vraag 19

Onjuist. Art. 430a Sr is een overtreding (titel II, overtredingen betreffende de openbare orde). Marieke is medeplichtig, maar volgens art. 48 en 52 Sr is een medeplichtige alleen strafbaar bij een misdrijf. Quinten is dus strafbaar, maar Marieke niet.

Vraag 20

a. Onjuist, zie art. 46 Sr.

b. Juist, zie art. 47 lid 1 sub 2 Sr.

Page access
Public
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.