Stampvragen Bestuursrecht deel 1 (4e druk)


Hoofdstuk 1

 1. Met welke middelen wordt er verzekerd dat het bestuur op alle verschillende niveaus voldoende kwaliteit bezit en waarborgt?

 2. Wat houdt het legaliteitsbeginsel in?

 3. Wat is het specialiteitsbeginsel?

 4. Noem 4 voorbeelden van fundumentele beginselen.

 5. Wat wordt er tot bestuursrecht gerekend?

 6. Welke 3 soorten recht bevat het Awb?

 7. Wat houdt het beginsel van procedurele autonomie in?

Hoofdstuk 2

 1. Welke vijf categorieën personen (aan de zijde burger) zijn er?

 2. Leg de tweedeling uit van het begrip 'bestuursorgaan'.

 3. Welke soorten (bestuurs)organen zijn er en wat houden ze in?

 4. Met welke term wordt de persoon die het belang toekomt aangegeven?

 5. Welke 5 criteria moet er voldaan worden voor belanghebbendheid?

Hoofdstuk 3

 1. Wanneer is er sprake van mandaat?

 2. Noem de drie varianten van mandaat?

 3. Wat is een originaire bevoegdheid?

 4. In welk artikel is het 'delegatiebesluit' opgenomen?

Hoofdstuk 4

 1. In welk artikel van het Awb is de rechtshandeling omschreven?

 2. Wat is het verschil tussen een binnenwettelijke zelfstandige schadebeslissing en een buitenwettelijke zelfstandige schadebeslissing?

 3. Wat zijn de kenmerken van een overeenkomsten met de overheid?

 4. Omschrijf een convenant.

Hoofdstuk 5

 1. Wanneer is er sprake van bestuurswetgeving?

 2. Uit welke elementen bestaat een beleidsregel?

 3. Welke drie soorten beleidsregels zijn er?

 4. Welke kenmerken heeft een plan?

 5. Welke twee beschikkingen zijn er en wat zijn de kernmerken?

Hoofdstuk 6

 1. In welk artikel staat de doorzendplicht omschreven?

 2. Wat houdt het onpartijdigheidsbeginsel in?

 3. Wat omschrijft de Wob?

 4. Wat zijn de 8 hoofdlijnen van de Wob?

 5. Welke bestuursorganen vallen onder de Wob?

 6. Welke twee weigeringsgronden zijn er van de Wob?

Hoofdstuk 7

 1. Omschrijf behoorlijkheidsnormen.

 2. Waar worden ongeschreven rechtsnormen uit geleid?

 3. Welke acht beginselen dient een bestuursorgaan in acht te nemen bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid?

 4. De vrijheid van het bestuursorgaan bij het nemen van besluiten wordt ook wel beslissingsvrijheid genoemd. In welke twee vrijheden is het te onderscheiden?

Hoofdstuk 8

 1. Welke onderdelen heeft het besluitvormingsproces?

 2. Wat is een zorgvuldige beslissingsprocedure?

 3. Noem de materiele normen bij materiele besluitvorming.

 4. Wat is de contra-legem werking?

 5. Als een rechter in een zaak moet bepalen of op grond van het vertrouwensbeginsel de wet buiten toepassing moet worden gelaten, dan dient de rechter te kijken naar de volgende vier vragen:
  (…)

 6. Welke onderdelen moeten opgenomen zijn in een besluit?

Hoofdstuk 9

 1. Waar in het Awb zijn de bepalingen te vinden over intrekking van een besluit?

 2. In welk wetsartikel staat omschreven wat er onder subsidie wordt verstaan?

 3. Wat is het verschil tussen een terugnemingsbesluit en een opzeggingsbesluit?

 4. Wat zijn de twee vormen van bestuurstoezicht?

Hoofdstuk 10

 1. Omschrijf een nadeelcompensatie.

 2. Een rechtsregel of een grondslag voor schadevergoeding kan waar gevonden worden?

 3. Wanneer is onteigening mogelijk?

 4. Omschrijf het égalitébeginsel.

 5. Leg het onzelfstandige en zelfstandige nadeelcompensatie uit en licht het verschil toe.

 6. Wat is de speciale last?

 7. Wat is een causaal verband?

 8. Leg het verschil uit tussen actieve en passieve risicoaanvaarding.

Hoofdstuk 11

 1. Er zijn zeven eisen waaraan steeds moet zijn voldaan alvorens een vordering tegen de overheid, welke?

 2. Wat is een onrechtmatige daad?

 3. Waar moet een causaal verband tussen zijn, is er sprake van een onrechtmatige daadsactie?

 4. Wanneer kan er geen verplichting zijn tot schadevergoeding?

 5. Wat is het verjaringstermijn?

Hoofdstuk 12

 1. De Hoge Raad heeft in Ikon I uitdrukkelijk bepaald dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur doorwerken in privaatrechtelijke verhoudingen. Ligt dat toe aan hand van het arrest.

 2. Noem de drie situaties van de twee-wegenleer die poblematiek kunnen opleveren.

 3. Wanneer kan een vergunninghouder aangesproken worden op basis van art. 6:162 BW?

Hoofdstuk 13

 1. Wat is het handhavingstekort?

 2. Onder welke wetten staat omschreven wat een toezichthouder allemaal mag?

 3. Wat omschrijft art. 6 EVRM?

 4. Welke vier sancties worden genoemd in hoofdstuk 13?

 5. Waarom moet er sprake zijn van evenredigheid?

 6. Omschrijf de ne bis in idem regel en nemo debet bis vexan-regel.

Hoofdstuk 14

 1. Waar zijn herstelsancties op gericht?

 2. Welke twee herstelsancties zijn er?

 3. En wat houden de twee herstelsancties in?

 4. Wanneer mag er een bestuursdwangschikking worden opgelegd?

 5. In welk wetsartikel staat dit omschreven?

Hoofdstuk 15

 1. Wat is een vereiste voor een eerlijke proces?

 2. Welke normen en eisen zijn er bij een bestraffende bestuurlijke sanctie?

 3. Wat is ook een bestraffende sanctie?

Hoofdstuk 16

 1. Omschrijf de term dogen.

 2. Wat staat er in artikel 1:3 Awb omschreven?

 3. Naast de normale eisen voor een beschikking zijn er nog enkele eisen voor de gedoogbeschikking in het speciaal. Wat zijn hier de kenmerken van?

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Rechten World Supporter
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
31 1
Selected Categories
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan