College A Straf(proces)recht I

College aantekeningen (college A) bij het vak straf(proces)recht I

Week 1

Essentie van strafrecht: berechting van een strafbaar feit en de daarvan verdachte persoon door de strafrechter.

Het strafrecht is een negatief sanctiestelsel. Het gaat om rechtshandhaving en rechtsbescherming.

Materieel strafrecht: bepaalt de inhoud van het recht. Strafbaarstellingen, straffen, strafuitsluitingsgronden.

Formeel strafrecht: bevat rechtsregels die zich met de procedure van het recht bezighouden. Bevoegdheden als aanhouding, vervolging en berechting.

Strafdoelen

 • Verdragstheorieën
 • Absolute theorieën: we willen een doel dienen
 • Relatieve theorieën: generale preventie: voorkomen dat andere burgers het doen
 • Verenigingstheorieeën: alle theorieën samen

Strafrecht als middel van sociale controle

 • Een zodanige beinvloeding van menselijk gedrag, dat wordt bevorderd dat dit overeenkomsitg de rechtsregels verloopt.
 • Het wegnemen of verminderen van de onrust en de onvrede die door het delcit in de samenleving zijn ontstaan.

Voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid

 • Menselijke gedraging (handeling of nalaten)
 • Die valt onder een delictsomschrijving
 • Wederrechtelijk
 • Aan schuld te wijten

Wanneer iets strafbaar stellen?

‘Het beginsel is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onregt is. Dit is eene conditio sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onregt zij, waarvan de ervaring heeft geleerd dat het (waarbij natuurlijk op den gegeven maatschappelijken toestand te letten is) door geene andere middelen behoorlijk is te bedwingen. De strafbedreiging moet blijven een ultimum remedium.’

Criteria voor strafbaarstelling De Roos:

 • Schade (‘onregt’)
 • Subsidiariteit (ultimum remedium)
 • Proportionaliteit
 • Legaliteit
  • Art. 1 Sr en art.1 Sv
  • Dat garandeert: 1. De democratisch gekozen wetgever heeft zich uitgesproken 2. Het recht is inzichtelijk en voorspelbaar voor burgers, omdat wetten worden opgeschreven en bekend gemaakt.
 • Effectiviteit

Legaliteitsbeginsel

 • Nullum crimen sine lege (lex scripta): delictsomschrijving
 • Nulla poena sine lege (nulla poena): straf moet in de wet staan
 • Nulla poena sine lege praevi: geen terugwerkende kracht (niet achteraf iets strafbaar stellen)
 • Bepaaldheidsgebod (lex certa): duidelijk omschreven; het dient duidelijk te zijn voor de burgers wat wel en niet mag.
 • Verbod van analogie: niet toepassen op situatie die daarvoor niet bedoeld was
 • Art. 287 Sr
 • Art. 4 ARV ‘onbehoorlijk gedrag’
 • Art. 310 Sr ‘goed’

HR Onbehoorlijk gedrag

HR: deze bepaling is niet onverenigbaar met art 1 Sr en 7 EVRM. De norm is geconcretiseerd omdat het gaat om gedrag op stations en in treinen en het betreft een norm die: ‘inevitably couched in... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.

Access options

 

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining World Supporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Summaries & Study Note of Sem_H
Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 11 WorldSupporter tools
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
34
Connect & Continue
WorldSupporter Resources
Promotions
wereldstage wereldroute

Tussenjaar of sta je op het punt op kamers te gaan?

Wereldroute biedt jou een leerzaam en onvergetelijk Student Prepare Program aan