Transdiagnostische factor: gaat uit van verschillende gemeenschappelijke factoren achter verschillende stoornissen. Bij schizofrenie dus zowel biologische, sociale als psychologische factoren. Gelijke factoren bij stoornissen: -symptomen, -coping, - neurobiologische factoren (verkleinde hippocampus), - behandelinterventie & -beschermende factoren (mentale veerkracht). Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur behandeld. Geen recente ontwikkelingen. Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt. ...


Access options

   How do you get full online access and services on JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Go to www JoHo.org, and join JoHo WorldSupporter by choosing a membership + online access
    
   2 - Return to WorldSupporter.org and create an account with the same email address
    
   3 - State your JoHo WorldSupporter Membership during the creation of your account, and you can start using the services
   • You have online access to all free + all exclusive summaries and study notes on WorldSupporter.org and JoHo.org
   • You can use all services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • You can make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (Dutch service)
   Already an account?
   • If you already have a WorldSupporter account than you can change your account status from 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' into 'I am a JoHo WorldSupporter Member with full online access
   • Please note: here too you must have used the same email address.
   Are you having trouble logging in or are you having problems logging in?

   Toegangsopties (NL)

   Hoe krijg je volledige toegang en online services op JoHo WorldSupporter.org?

   1 - Ga naar www JoHo.org, en sluit je aan bij JoHo WorldSupporter door een membership met online toegang te kiezen
   2 - Ga terug naar WorldSupporter.org, en maak een account aan met hetzelfde e-mailadres
   3 - Geef bij het account aanmaken je JoHo WorldSupporter membership aan, en je kunt je services direct gebruiken
   • Je hebt nu online toegang tot alle gratis en alle exclusieve samenvattingen en studiehulp op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • Je kunt gebruik maken van alle diensten op JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • Op JoHo.org kun je gebruik maken van de tools voor werken in het buitenland, verre reizen, vrijwilligerswerk, stages en studeren in het buitenland
   Heb je al een WorldSupporter account?
   • Wanneer je al eerder een WorldSupporter account hebt aangemaakt dan kan je, nadat je bent aangesloten bij JoHo via je 'membership + online access ook je status op WorldSupporter.org aanpassen
   • Je kunt je status aanpassen van 'I am not a JoHo WorldSupporter Member' naar 'I am a JoHo WorldSupporter Member with 'full online access'.
   • Let op: ook hier moet je dan wel hetzelfde email adres gebruikt hebben
   Kom je er niet helemaal uit of heb je problemen met inloggen?

   Join JoHo WorldSupporter!

   What can you choose from?

   JoHo WorldSupporter membership (= from €5 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use the basic features of JoHo WorldSupporter.org
   JoHo WorldSupporter membership + online access (= from €10 per calendar year):
   • To support the JoHo WorldSupporter and Smokey projects and to contribute to all activities in the field of international cooperation and talent development
   • To use full services on JoHo WorldSupporter.org (EN/NL)
   • For access to the online book summaries and study notes on JoHo.org and Worldsupporter.org
   • To make use of the tools for work abroad, long journeys, voluntary work, internships and study abroad on JoHo.org (NL service)

   Sluit je aan bij JoHo WorldSupporter!  (NL)

   Waar kan je uit kiezen?

   JoHo membership zonder extra services (donateurschap) = €5 per kalenderjaar
   • Voor steun aan de JoHo WorldSupporter en Smokey projecten en een bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van internationale samenwerking en talentontwikkeling
   • Voor gebruik van de basisfuncties van JoHo WorldSupporter.org
   • Voor het gebruik van de kortingen en voordelen bij partners
   • Voor gebruik van de voordelen bij verzekeringen en reisverzekeringen zonder assurantiebelasting
   JoHo membership met extra services (abonnee services):  Online toegang Only= €10 per kalenderjaar
   • Voor volledige online toegang en gebruik van alle online boeksamenvattingen en studietools op WorldSupporter.org en JoHo.org
   • voor online toegang tot de tools en services voor werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor emigratie of lang verblijf in het buitenland
   • voor online toegang tot de tools en services voor competentieverbetering en kwaliteitenonderzoek
   • Voor extra steun aan JoHo, WorldSupporter en Smokey projecten

   Meld je aan, wordt donateur en maak gebruik van de services

   Access: 
   JoHo members

   Image

   This content is also used in .....

   BPOP (Biopsychosociale Perspectieven op Ontwikkelingspsychologie) - Psychologie UU B2 - Sheetnotes 2018/2019

   Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie - UU - Aantekeningen hoorcolleges

   Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie - UU - Aantekeningen hoorcolleges


   College: Psychotische stoornissen; klinisch perspectief

   Sheetnotes 18/19

   Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

   • Transdiagnostische factor: gaat uit van verschillende gemeenschappelijke factoren achter verschillende stoornissen. Bij schizofrenie dus zowel biologische, sociale als psychologische factoren. Gelijke factoren bij stoornissen:  -symptomen, -coping, - neurobiologische factoren (verkleinde hippocampus), - behandelinterventie & -beschermende factoren (mentale veerkracht).

   Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

   • Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur behandeld.

   Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

   • Geen recente ontwikkelingen.

   Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

   • Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt.

   Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

   • Er worden geen vragen behandeld.

   Hoorcollegeaantekeningen 17/18

   Psychose

   • Toestand waarin men de werkelijkheid niet van fantasie kan onderscheiden en waarin men een nieuwe realiteit creëert (Kaplan en Sadock, 2003)

   • Het betreft meestal wanen (irrationeel geloof) en / of hallucinaties (sensorische ervaring in afwezigheid van een externe gebeurtenis).

   • Er bestaan verschillende soorten wanen en hallucinaties (bijvoorbeeld betrekkingswaan en auditieve hallucinatie)

   Schizofrenie is het meest kenmerkende symptoom van psychosen, iedereen met schizofrenie heeft doorgaans een psychose meegemaakt (dit hoeft andersom niet zo te zijn).

   Schizoaffectieve stoornis: patiënten die een psychose hebben gehad en daarnaast ook een periode met depressieve of manische stemming.

   Post-partum psychose: na de bevalling last krijgen van wanen of hallucinaties

   Schizofrenie DSM-IV / DSM V:

   • Subtypes zijn komen te vervallen

   • Ernst van verschillende symptomen wordt door DSM V in kaart gebracht met een 4 puntsschaal.

   • Kernsymptoom moet een van de onderstaande symptomen zijn volgens de DSM V (wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak).

   • Er moet volgens DSM sprake zijn van 2 kernsymptomen (DSM IV vond 1 genoeg)

   1% ontwikkelt schizofrenie, mannen hebben 1,5x meer kans dan vrouwen en bij mannen ontstaat het rond 20e, bij vrouwen rond hun 25ste. Chronisch is schizofrenie niet te genezen maar het is wel te behandelen. Wanen en hallucinaties zijn veelal beangstigend en gevaarlijk, 15% van de schizofrene patiënten overlijdt door zelfmoord. Er zijn een aantal predictoren voor het beloop van schizofrenie.

   Wat gebeurt er in het brein als.....read more

   Access: 
   JoHo members
   BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 1

   BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 1

   Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

   • Transdiagnostische factor: gaat uit van verschillende gemeenschappelijke factoren achter verschillende stoornissen. Bij schizofrenie dus zowel biologische, sociale als psychologische factoren. Gelijke factoren bij stoornissen:  -symptomen, -coping, - neurobiologische factoren (verkleinde hippocampus), - behandelinterventie & -beschermende factoren (mentale veerkracht).

   Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

   • Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur behandeld.

   Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

   • Geen recente ontwikkelingen.

   Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

   • Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt.

   Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

   • Er worden geen vragen behandeld.
   Access: 
   JoHo members
   BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 2

   BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 2

   Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

   • Diversiteit versus universalisme: de cultuur waarin men opgroeit vormt mede onze normen en waarden en wat wij als normaal aanschouwen Maar de cultuur waarin men opgroeit vormt mede de wijze waarop symptomen en gedrag zich uiten, die de criteria voor de classificatie zijn. Er is een tijdsgeest die elke cultuur beinvloedt en aan verandering onderhevig maakt.

   Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

   • Vier basisprincipes voor psychologen als beroepscode:
    • Verantwoordelijkheid
    • Integriteit
    • Respect
    • Deskundigheid

   Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

   • Er worden geen recente ontwikkelingen besproken.

   Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

   • In de hoorcolleges wordt het NIP vaak aangehaald voor definities van beroepscodes en richtlijnen. Goede bron.

   Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

   • In het college komen verschillende casussen aan bod die een goede oefening zijn om te kijken hoe ethische kwesties te beoordelen zijn.
   Access: 
   JoHo members
   BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 3

   BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 3

    Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Extra sheet over informatie alternatieve behandeling: Broca alternatief: stimulatie aversief vanwege effect op spieren, 20 minuten. Mogelijke verstoring van normale spraak. EEG studies: vooral de correlatie tussen hersengolven in Broca en die in auditieve cortex IS abnormaal laag maar die correlatie is in principe

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Clozapine behandeling kan ik niet terugvinden in de literatuur. Clozapine reduceert negatieve en positieve symptomen, maar ernstige bijwerkingen.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Geen recente ontwikkelingen.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Geen opmerkingen voor het tentamen.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Verschil tussen positieve en negatieve symptomen van schizofrenie.
     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 4

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 4

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Er worden meer onderwerpen besproken over mentale stoornissen in het verleden behandeld werden. De visies door de jaren heen zijn uitgebreid in het college naar voren gekomen.

     • Oudheid (700 v. - 500 na): Chronisch zieken en psychisch zieken werden goed opgevangen. Verblijf in tempels; verzorging, massages, ontspannende muziek.

     • Hippocrates 460-370 voor christus
      • Vader van Westerse geneeskunde
      • Legt het verband tussen lichamelijke en geestelijk functioneren
      • Besef geestesziekte is ziekte van de hersenen
      • Zoeken naar wetenschappelijke verklaring ziekten en niet magische verklaringen
      • Erkent belang bijdrage interpersoonlijke interactie aan ontwikkelen psychische problematiek
      • Hygiene belangrijk eetgewoonten, frisse lucht
      • Balans lichaamssappen
      • Therapie; aderlaten en overgeven
      • Epilepsie is lichamelijk fenomeen, geen straf
      • Wilgenbast > aspirine
     • In de Middeleeuwen kwam de zorg voor geesteszieken neer op het gezin en de naaste familie. Als de zorg van de familie niet hielp, werden geesteszieken vaak opgegeven. Gevolg zwervend bestaan. Later in de middeleeuwen ook opvanghuizen (in Nederland 1425)

     • Eind 18e 19e eeuw; Tijd van Mozart (1756-1791) 

     • Morele therapie
     • Psychosociale benadering

     • Behandeling in setting die normale interactie aanmoedigt

     • Principe gaat terug naar oudheid (opvang in tempels)

     • Grondlegger Philippe Pinel (1745- 1826)

     • Pinel beoogde niet fysieke-niet medische behandeling maar morele (psychologische) behandeling

     • Einde aderlaten en purgeren (van de middeleeuwen)

     • Patiënten werden bevrijd van hun ketenen

     • Er wordt in dit college niets gezegd over pedofilie en de DSM.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen besproken die niet worden behandeld in de literatuur.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Sinds 1980 is homoseksualiteit als mentale stoornis uit de DSM gehaald.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen gedaan met betrekking tot het tentamen.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het tentamen.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 5

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 5

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Extra informatie over ontstaan angststoornis. Hoe komt het dat angststoornissen zich ontwikkelen?  Sommigen zijn kwetsbaar voor angst en hebben neurotische trekken. Omgevingsfactoren kunnen ook een rol spelen. Hoe komt het dat de angst niet verdwijnt? Wanneer een patiënt de angst continu vermijdt, leert de patiënt niet dat de angst irreëel is.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen besproken die niet worden behandeld in de literatuur.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er worden geen recente ontwikkelingen besproken.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 6

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 6

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Nieuw onderwerp: Bij een paniekaanval ontstaat arousal. Dit komt door een sterke activatie in het sympatisch zenuwstelsel.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen besproken die niet worden behandeld in de literatuur.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Ventromediale prefrontale cortex actiever na exposure sessies bij angst. Ventromediale prefrontale cortex zorgt voor reguleren van emoties. Dit is gemeten met hersenscans.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Overeenkomsten tussen angst, vrees en depressie zijn comorbiditeit (overlapping met andere stoornis of meerdere stoornissen) en farmocotherapie.

     • Specifieke stress factoren en psychologische gevoeligheid bepalen welke stoornis er optreedt.

     • Behandeling van angst/vrees en depressie stoornissen bestaat uit CGT (cognitieve gedragstherapie) en/of SSRI behandeling. (serotonine heropnameremmer).

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 7

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 7

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Er is in de sheetnotes uit 2015 geen college over stemmingsstoornissen vanuit psychosociaal perspectief. Daarom de volgende onderwerpen die aanbod kwamen tijdens college:

      • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende stemmingsstoornissen:

     • Depressieve stoornis: anhedonie en/of sombere stemming

     • Disruptieve stemmingsdisregulatie stoornis: meer woede en irritatie

     • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie): minder ernstig maar wel chronischer

     • Bipolaire stemmingsstoornissen

      • type I:

       • Manische episode(s)
       • Depressieve episode(s)
      • type II:
       • Hypomanische episode(s)
       • Depressieve episode(s
     • Behandeling bij bipolaire stoornis:

      • Psychoeducatie,  CGT (gedragsactivatie en cognitieve herstructurering), gezinsgerichte therapie (communicatietraining, problemen oplossen), interpersoonlijke en sociaal-ritme therapie (regelmaat slaap-waak ritme en dagelijkse routines)
      • Psychofarmaca:

       • lithium, valproinezuur, carbamazepine en lamotrigine, sommige
       • atypische antipsychotica

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen besproken buiten de lieteratuur om.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Geen recente ontwikkelingen.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen behandeld.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 8

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 8

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Nieuwe onderwerpen:

      • Drie groepen stoornissen: Parafiele stoornissen, genderdysforie en seksuele stoornissen

      • Seksuele responscyclus: verlangen, opwinding, plateau, orgasme, ontspanning

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Bij het opstellen van een behandelplan dient rekening te worden gehouden met de volgende mogelijke stoorzenders: 1 Stress en life events 2. Gebrek aan kennis en/of onjuiste kennis 3. Normen en waarden 4. Irrationele verwachtingen, belemmerende negatieve gedachten 5. Gebrek aan vaardigheden en adequate stimulatie 6. Individuele kwetsbaarheid, bijv. angsten en remmingen, negatief zelf of lichaamsbeeld, geschiedenis van misbruik, psychiatrische comorbiditeit

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Geen recente ontwikkelingen. Wel wordt dieper ingegaan op behandelmethoden bij seksuele stoornissen.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen voor het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen tentamenvragen behandeld.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 9 Stemmingsstoornissen biologisch perspectief

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 9 Stemmingsstoornissen biologisch perspectief

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Toevoeging aan college: selectieve serotonine heropname remmers (SSRI`s)
     • De serotonine transporter zorgt voor heropname van 5HT uit de synaps. 5HT is een transporter gen kan leiden tot stress en depressie. 
     • Uitleg over aangeleerde hulpeloosheid model. sommige dieren leren dat ze een schok kunnen vermijden, anderen worden getrained als yoked control (het geen invloed kunnen uitoefenen op de situatie). De verwachting hierbij is: gedrag heeft geen invloed op de uitkomst. In een nieuwe situatie is men vervolgens minder geneigd tot een respons initiatie. Daardoor leert men slechter in een nieuwe situatie. Depressie kan ontwikkelen bij het opgeven van hoop. 
     • Extra toevoeging op verloop van depressie: episodische depressie gaat vaak vanzelf weer over. De kans op een terugval is hierbij wel groot. Cognitieve gedragstherapie heeft gemiddeld genomen de beste prognose. 

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur om besproken. 

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Onderzoek naar 5HT gen. een lage 5HT activiteit leidt tot grotere kans op neuroticisme en grotere angst op stressoren. bij angst is sprake van disregulatie. Dit is een vicueuze circel. Stress verhoogt het cortisol level. Een hoger cortisol level leidt tot meer schade, en dit leidt weer tot een verstoorde feedback.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot het tentamen. 

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen over het tentamen behandeld. 
     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 10 Persoonlijkheidsstoornissen

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 10 Persoonlijkheidsstoornissen

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Er zijn geen veranderingen in het hoorcollege. Het heeft precies dezelfde inhoud.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur om besproken.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er worden geen recente ontwikkelingen in het vakgebied besproken.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen tijdens het college over het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden de volgende KAHOOT vragen behandeld: Persoonlijkheidsstoornissen zijn... antwoord: egosyntoon (ik eigen). 

     • Bij een Persoonlijkheidsstoornis is sprake van.. antwoord: veel comorbiditeit, heftigere life events en verhoogde suicidaliteit.

     • Cluster A: vreemd ecentriek gedrag, B: dramatisch impulsief gedrag. cluster C: angstig gedrag. Klopt dit? Ja.

     • Alle clusters A includeren positieve en negatieve symptomen. klopt dit? Antwoord: Nee, met name schizotypische persoonlijkheidsstoornis want deze heeft alleen negatieve symptomen.

     • Borderline persoonlijkheidsstoornis houdt in... Antwoord: mensen zijn stabiel instabiel. 

     • Zelfbeeld: ik ben uniek. Beeld van anderen: inferieur, het zijn bewonderaars. Opvoeding ophemelen. Waar past dit bij? Antwoord: narcistische persoonlijkheidsstoornis. 

     • Zelfbeeld: Je verantwoordelijk voelen. Beeld van anderen: incompetent. Opvoeding: hoge eisen stellen. Waar past dit bij? Antwoord: dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.

     • Persoonlijkheidsstoornissen zijn categorisch en dimensioneel.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 11 Werkverslaving

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 11 Werkverslaving

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Dit college staat niet in de sheetnotes van 2015. Daarom zet ik hieronder de volledige informatie uit het hoorcollege.

     • 75 procent van de Nederlanders werkt over. Gemiddeld: 3,6 uur. 

      Omgevingsfactoren: Nieuwe technologieen

      Trends: 'het nieuwe werken'

      Bezuinigingen

      1,4 procent van de Nederlanders werkt meer dan 50 uur. Dit staat onderaan vergeleken met andere landen (Japan).

      Alleen hard werken is niet voldoende voor workaholisme.

      Hard werken kan leiden tot:

      Karoshi: dood door overwerk

      Karo-jisatu: suicidie door overwerk. Hier is sprake van in Japan.

      Werk hangt samen met onze identiteit.  “ik werk dus ik ben”

      Oorsprong ligt in calvinistische wortels. “er is nog nooit iemand in zijn eigen zweet verdronken.”

      Organisatiecultuur. “We hebben hier geen 9 tot 5 cultuur.”

      Geschiedenis van het begrip:

      1971: Oates beschreef workaholisme als de onbedwingbare neiging om hard te werken.

      Al eerder werd melding gemaakt van het verschijnsel:

      Franse schrijver Gustave Flaubert (1852): bezeten geperverteerde liefde om te werken.

      Paul Lafarge (1883): Arbeitssucht.

      De hongaarse psychiater Sandor Ferenczi (1919): zondagsneurose.

      Kenmerken werkverslaving: Werkt veel uren, altijd druk; In gedachten met werk bezig; Extreem toegewijd, erg betrokken; Obsessief, compulsief; Lichamelijke klachten; Chronisch moe; Perfectionistisch; Niet flexibel, rigide; Bang om te falen; Taakgericht; Goed in overwerk rationaliseren; Identificeert zich met het werk; Niet in staat te ontspannen; Middelenverslaving; Gepassioneerd over werk; Neurotisch; Optimistisch; Competitief.

       

      Definitie van werkverslaving: - Cognitie: obsessie met werk.

      - Gedrag: veel tijd in werk stoppen, vermenging werk en persoonlijk leven.

      - Emoties: schuldgevoelens wanneer men niet aan het werk is.

      Bevlogenheid (employee engagement). Bevlogenheid is een toestand van opperste voldoening bij werknemers die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie.

      Circelcomplexmodel van emoties bestaat uit:

      Activatie vs deactivatie. Onplezierig vs plezierig.

      Werkverslaafd: tussen activatie en onplezierig. Kenmerken: rusteloos en gespanen.

      Tevreden: deactivatie en plezierig. Kalm, rustig.

      Bevlogen: activatie en plezierig. Opgewonden en gelukkig.

      Opgebrand: onplezierig  en deactivatie. Verdrietig.

      Workaholisme is de oncontroleerbare drang om hard te werken. Dit bestaat uit twee componenten. Gedragsmatig: excessief hard werken en Cognitief: compulsief werken.

      Workaholics hebben de hoogste werkdruk, meeste overwerk, meeste werk-thuis conflicten, minste steun van andreen en meeste uitputtingsklachten.

      Compulsieve werkers: even perfecitonistisch, even emotioneel instabiel, even ontevreden, even cynisch.

      Workaholisme is het slechtst maar als je compulsief werkt is dat ook niet goed.

      Vergelijking met andee typen (on)welbevinden.

      Burnout: exhaustion, cynicism, efficacy

      Work engagement: vigor, dedication, absortion (identified regulation, identificeren met je werk)

      Workaholism: absortion, working excessively, working compulsively

      Absortion: helemaal opgaan in je werk past dus zowel bij de bevlogenheid kant als bij de werkverslavingskant.

      Workaholisme vs bevlogenheid:

      - Innerlijke dwang vs geen obsessie met werk

      - Vermijding vs toenadering

      - Gecontroleerde regulatie vs autonome regulatie

      - Onveilig hechtig vs veilige hechting

      - Arbeidsontevredenheid vs arbeidstevredenheid

      Nieuw onderzoek noemt dat vroege onveilige hechting in kindertijd leidt tot workaholisme later. Dit komt doordat je je extra wilt bewijzen in dat je dingen goed doet en bevestiging nodig hebt in wat je doet, omdat workaholics daarin een gebrek hadden in hun kindertijd.

      Workaholisme komt vooral van binnenuit, combinatie van hard en dwangmatig werken.

      Kan met behulp van een vragenlijst gemeten worden. Werkplezier is wat anders dan workaholisme.

     .....read more
     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 12 gezondheidspsychologie

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 12 gezondheidspsychologie

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Extra informatie over psychosociale oorzaken van hart en vaatziekten: er is een verband tussen hart en vaatziekten en een negatief effect (zowel boosheid, vijandigheid als depressie)

     • Er bestaan twee soorten chronische vermoeidheid: Myalgische encefalomyelitis (ME). spierpijn (myalgie) gepaard gaande ontsteking van het ruggenmerg(myelitis) en-of het hersenweefsel (encefalitis). 

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Een toevoeging op de somatische symptoomstoornis. De onderzochte groep blijkt heterogeen voor psychologische profielen (maladaptief, adaptief, begrenzend, actief, inflexibel). De toestand van de deelnemers verschilt per profiel voorafgaande aan de therapie. Voorlopige analyses geven een indicatie dat de inflexibele groep het meest gunstig verandert na therapie en de adaptieve groep het minst verandert. 

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Predictie onderzoek bij kanker wijst uit dat een grotere kans op terugval of dood bij kanker  samen hangt met depressie, hulpeloosheid, maar niet bij strijdbaarheid. `fight for your life`. Psychosociale factoren kunnen het verloop van kanker en afweersysteem significant beinvloeden. 

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen gemaakt over het tentamen.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen behandeld voor het tentamen.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 13 Ontwikkelingsstoornissen

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 13 Ontwikkelingsstoornissen

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Extra begrip toegevoegd: echolalie. Het laatste stukje herhalen. Het wordt ook wel papagaaien genoemd.Dit komt vaker voor bij ASS maar hoort ook bij een normale taalontwikkeling. Het lijkt dus meer op vertraging in de taalontwikkeling en niet zozeer per sé een ASS kenmerk. 

     • Verder is het college precies hetzelfde

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er worden geen recente ontwikkelingen besproken.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen behandeld voor het tentamen.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 14 Neurocognitieve stoornissen

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 14 Neurocognitieve stoornissen

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Het verschil wordt uitgelegd tussen alzheimer (corticale dementie) en parkinson (subcorticale dementie). Bij alzheimer: taalproblemen, geheugen: slechte herkenning en recall, normale coordinatie. Bij parkinson: depressie en angst, motorische vaardigheden aangetast, slechte recall maar normale herkenning, slechte coordinatie. 

     • head turning sign is een kenmerkend aspect van dementerenden. Dit houdt in dat in de spreekkamer bij gestelde vragen van de arts, de dementerende naar zijn of haar partner kijkt voor antwoorden (omdat hij ze zelf niet kan beantwoorden). 

     • Nieuwe neurocognitieve stoornis toegevoegd in de slides: parkinson. Aanvang: vroeg verschijnsel (arm beweegt niet meer), trillen, problemen met snelle handbeweging, star gelaat (wel emoties), minder goed ruiken, depressie vooraf, slaapproblemen (slaapverlamming aangetast). 

     • Later: voorovergebogen lopen, langzaam, schuifelen. Hallucinaties, wanen (helft van de patienten), dementie (helft van de patienten). De subcorticale nigra speelt een rol bij de ziekte van parkinson. 

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • De LIBRA-index. De LIBRA- index staat voor lifestyle for Brain and Health. Deze Index  is een voorspellend model voor dementie en is gericht op risicofactoren waar iets aan te doen is. 

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er worden geen recente ontwikkelingen besproken.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • De LIBRA-index is belangrijk, daar wordt een vraag over gesteld in het tentamen. 

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden de volgende KAHOOT vragen behandeld: 

     • Wanneer is de kans groter op een delier? Antwoord: er is een grotere kans bij kwetsbaren (bijvoorbeeld dementie) en een uitlokker (bijvoorbeeld switch van medicijnen).

     • Wat is et verschil tussene en delier en een psychotische stoornis? Antwoord: een delier heeft bewustzijnsverlies. 

     • Wat hoort bij subcorticaal en wat bij corticale dementie? Antwoord: subcorticaal hoort bij parkinson, corticaal hoort bij alzheimer. 

     • Wat is de LIBRA index? Antwoord: een dementie voorspellend model om dementie met levensstijl te reduceren. Staat voor Brain Life Index. 

     • Is alzheimer te genezen, voorkomen of de progressie van alzheimer te stoppen? Antwoord: Nee, zowel niet te genezen, te voorkomen als de progressie te stoppen. 

     • Parkinson dopamine bevindt zich in de substantia nigra. 

     • Wat zijn senescente cellen? Antwoord: senescente cellen veroorzaken (mogelijke) dementie. 

     • Wat is een fenotype en wat is een genotype? een fenotype is iemands waarneembare eigenschappen. Genotype is iemands unieke genetische patroon. 

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 15 Minisymposium GZ opleiding

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 15 Minisymposium GZ opleiding

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Dit symposium is nuttig wanneer je je wilt verdiepen in je toekomstperspectief op het gebied van Gz opleiding of klinisch of forensisch psycholoog. Er wordt informatie gegeven over opleidingen na de master en tips over het opkrikken van je CV.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Dit symposium is buiten de literatuur om.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er komen ervaringsdeskundigen aan het woord die hun loopbaan beschrijven en tips geven om na de master snel aan de slag te kunnen gaan.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Dit symposium heeft geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt voor het tentamen.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er werden geen vragen behandeld voor het tentamen.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 16 Burnout (en de relatie met depressie)
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 17 Eetstoornissen

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 17 Eetstoornissen

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Er wordt een nieuw begrip besproken: Aetiologie. Combinatie van genen en omgeving zijn oorzaak voor eetstoornis. 

     • Risicofactoren voor eetstoornis

     • Biologisch en genetisch: Familielid met eetstoornis, stemmingsstoornis of verslaving. Zwaarlijvigheid. Vroege menarche(eerste menstruatie) en diabetes. 

     • Cultureel: internalisering slankheidsideaal. negatieve lichaamsbeleving. Extreem lijngedrag.

     • Sociaal: negatieve stressvolle gebeurtenissen. 

     • Algemene risicofactoren: Gebrek aan zelfvertrouwen, negatieve gevoelens, faalangst, prestatiegerichtheid, perfectionisme, obsessieve persoonlijkheid, angstigheid en dergelijke, emotionele geremdheid.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur om besproken.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er worden geen recente ontwikkelingen besproken.

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen tentamenvragen behandeld.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 18 Somatoforme en dissociatieve stoornissen

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 18 Somatoforme en dissociatieve stoornissen

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • morfodysfore stoornis is uit het nieuwe hoorcollege gehaald. 

     • Toegevoegd: depersonalisatie derealisatie stoornis. Symptomen: sterke gevoelens van onwerkelijkheid waardoor men niet normaal kan functioneren. depersonalisatie en derealisatie komen voor bij veel psychische stoornissen. Het is gelijk bij mannen en vrouwen. Begin ziektebeeld vanaf ongeveer 16 jaar.

     • verminderde emotionele respons. Tekort in perceptie en emotieregulatie. weinig bekend over psychologische behandeling.

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden geen onderwerpen buiten de literatuur om besproken.

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • Er is geen bewijs gevonden voor inter identiteit amnesie op zowel expliciete als impliciete geheugentaken. Dit onderzoek is gedaan voor zowel neutraal materiaal als trauma gerelateerd materiaal, en autobiografische. 

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen met betrekking tot het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen vragen met betrekking tot het tentamen gesteld.

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 19 slaapstoornissen

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 19 slaapstoornissen

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • Bij de uitleg over de 2 slaapmechanismen (slaapschuld vs circadiaan, de biologische klok) is het van belang om te weten dat deze twee mechanismen zich afspelen in de superachiasmatische nucleus. 

     • Verder worden er toevoegingen gedaan op hoe `s nachts het lichaam werkt: core-body temperatuur het laagst, melatonine het hoogst. Cortisol is laag bij inslapen en cortisol is hoog bij wakker worden. 

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • Er worden verschillende links gegeven om meer te weten te komen over slaapproblemen. 

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • De vicueuze circel van insomnie wordt gepresenteerd. Dit is een algemeen model van langdurige slapeloosheid. Slecht slapen leidt tot emotionele en cognitieve overactiviteit (zorgen maken, stress, angst). Dit leidt tot lichamelijke overactiviteit, verhoogde spierspanning. Dit leidt vervolgens weer tot verkeerde slaapgewoonten en leefwijzes, wat weer leidt tot slecht slapen. 

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Er worden geen opmerkingen over het tentamen gemaakt.

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Er worden geen tentamenvragen behandeld. 

     Access: 
     JoHo members
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 20

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 20

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • houd de collegesheets / collegeaantekeningen van vorig jaar bij de huidige collegereeks

     • let op: ook de volgorde kan veranderd zijn

     • indien er een nieuw onderwerp wordt besproken, maak een korte bulletpoint samenvatting

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • maak een korte bulletpoint samenvatting van het onderwerp

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • b.v. nieuwe onderzoeksmethoden of nieuwe theorieën

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Bijvoorbeeld: belangrijk/ niet belangrijke onderwerpen

     • Tips over hoe voor te bereiden

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Benoem deze vragen en indien mogelijk ook de antwoorden.

     Access: 
     Public
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 21

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 21

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • houd de collegesheets / collegeaantekeningen van vorig jaar bij de huidige collegereeks

     • let op: ook de volgorde kan veranderd zijn

     • indien er een nieuw onderwerp wordt besproken, maak een korte bulletpoint samenvatting

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • maak een korte bulletpoint samenvatting van het onderwerp

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • b.v. nieuwe onderzoeksmethoden of nieuwe theorieën

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Bijvoorbeeld: belangrijk/ niet belangrijke onderwerpen

     • Tips over hoe voor te bereiden

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Benoem deze vragen en indien mogelijk ook de antwoorden.

     Access: 
     Public
     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 22

     BPOP - Sheetnotes 2018/2019 - Hoorcollege 22

     Wat zijn de veranderingen in de hoorcolleges?

     • houd de collegesheets / collegeaantekeningen van vorig jaar bij de huidige collegereeks

     • let op: ook de volgorde kan veranderd zijn

     • indien er een nieuw onderwerp wordt besproken, maak een korte bulletpoint samenvatting

     Welke onderwerpen worden besproken die niet worden behandeld in de literatuur?

     • maak een korte bulletpoint samenvatting van het onderwerp

     Welke recente ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken?

     • b.v. nieuwe onderzoeksmethoden of nieuwe theorieën

     Welke opmerkingen worden er tijdens het college gedaan door de docent met betrekking tot het tentamen?

     • Bijvoorbeeld: belangrijk/ niet belangrijke onderwerpen

     • Tips over hoe voor te bereiden

     Welke vragen worden behandeld die gesteld kunnen worden op het tentamen?

     • Benoem deze vragen en indien mogelijk ook de antwoorden.

     Access: 
     Public
     Check how to use summaries on WorldSupporter.org


     Online access to all summaries, study notes en practice exams

     Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

     There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

     1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
     2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
     3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
     4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
     5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

     Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

     Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

     Field of study

     Comments, Compliments & Kudos:

     Add new contribution

     CAPTCHA
     This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     Image CAPTCHA
     Enter the characters shown in the image.
     Promotions
     special isis de wereld in

     Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering

     Access level of this page
     • Public
     • WorldSupporters only
     • JoHo members
     • Private
     Statistics
     2198 2