Begrippenlijst

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


 

Begrippenlijst

 

A-G

Advocaat-generaal. Iemand die de functie van aanklager bij een ressortsparket bij een Nederlands gerechtshof bekleedt.

Abw

Algemene bijstandswet

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

Anw

Algemene nabestaandenwet

AOW

Algemene Ouderdomswet

ArA

Arbeidsrechtelijke Annotaties

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

Atw

Arbeidstijdenwet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWGB

Algemene Wet Gelijke Behandeling

BBA

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

BW

Burgerlijk Wetboek

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst. Afspraken die werknemers en werkgevers met elkaar maken als aanvulling op individuele arbeidsovereenkomsten

CBBS

Claimborgings- en beoordelingssysteem. Naslagwerk voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen.

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond. , Nederlandse, christelijke vakbond voor werknemers in diverse sectoren van de arbeidsmarkt

COR

Centrale ondernemingsraad. Overkoepelende ondernemingsraad in geval een ondernemer meerdere ondernemingsraden voor verschillende ondernemingen heeft.

CRvB

Centrale Raad van Beroep. Hoogste rechterlijke macht in Nederland in een deel van de bestuursrechtelijke geschillen, spreekt recht in een deel van de zaken waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

CTZ

College Toezicht Zorgverzekeringen. Houdt toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

CVZ

College voor Zorgverzekeringen. Zelfstandige overheidsorganisatie, die de uitvoering en financiering van de Ziekenfondswet en AWBZ coördineert.

CWI

Centrum voor werk en inkomen. Instantie die helpt bij het zoeken naar een baan en bij het aanvragen van een uitkering.

EER

Europese Economische Ruimte. Doel: in West-Europa een markt tot stand te brengen: een gebied waar 380 miljoen mensen wonen, bestaande uit de landen van de EU en EVA landen.

EG

Europese Gemeenschap(pen).

EOR

Europese ondernemingsraad. Overleg- en consultatieorgaan tussen werkgever en werknemers aangaande supranationale vraagstukken binnen bedrijven die actief zijn in twee of meerdere lidstaten van de EU/EER.

ESH

Europees Sociaal Handvest.

EU

Europese Unie. Intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese staten, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat.

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging. Overkoepelende organisatie van vakbonden

Fw

Faillissementswet

GOR

Groepsondernemingsraad. Ondernemingsraad die ingesteld wordt door een ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen.

HR

Hoge Raad. Hoogste rechtscollege van de gewone rechterlijke organisatie.

HvJ EG

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

HvJ EU

Hof van Justitie van de Europese Unie. Gerechtshof dat bindende uitspraken doet bij conflicten over Europese regels.

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie. Gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, die zich bezig houdt met arbeidsvraagstukken.

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening voor oudere werklozen

IVA

Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

IVBPR

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

IVESCR

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

IWI

Inspectie Werk en Inkomen. Inspectie die toezicht hield op de uitvoering van wettelijke taken door het UW), de SVB en de GSD's en het IB.

JAR

Jurisprudentie Arbeidsrecht

Jo.

Juncto. In verbinding met.

Jur.

Jurisprudentie Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

KB

Koninklijk besluit. Beslissing die de Kroon kan nemen zonder medewerking van de Staten Generaal.

KG

Kort geding. Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen.

Krg.

Kantonrechter. Rechter die - naast allerlei andere zaken, zoals huur- en arbeidszaken - ook lichte strafzaken behandelt.

NJ

Nederlandse Jurisprudentie

NJB

Nederlands Juristenblad

NJCM-Bulletin

Nederlandse Jurisprudentie

OB

Ontslagbesluit. Ministeriële regeling die de Regionale Directeuren in acht moeten nemen bij de behandeling van verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding.

OK

Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer kan beslissen op een verzoek van een vakbond of van aandeelhouders tot het houden van een enquête naar de gang van zaken in een onderneming..

OM

Openbaar Ministerie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten.

Or

Ondernemingsraad. Werknemers van een bedrijf die officieel hun collega's vertegenwoordigen in het overleg met de directie.

Pb. EG

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Pres.

President

Pvt

Personeelsvertegenwoordiging. Zij behartigt de belangen van het personeel in een onderneming met 10 tot 50 werknemers.

RAR

Rechtspraak Arbeidsrecht

Rb.

Rechtbank. Instelling waar rechters beoordelen of iemand schuldig is aan een misdrijf en welke straf hij of zij krijgt.

RM Themis

Rechtsgeleerd Magazijn Themis

RO

Wet op de rechterlijke organisatie

ROR

Rechtspraak Ondernemingsraden

RSV

Rechtspraak Sociale Verzekeringen

SE

Societas Europaca. Op instigatie van de Europese Raad ingestelde Europese naamloze vennootschap, bedoeld om fusies tussen ondernemingen in verschillende Europese landen te vergemakkelijken.

SER

Sociaal-Economische Raad. Een publiekrechtelijk adviesorgaan, dat de regering adviseert.                    

SMA

Sociaal Maandblad Arbeid

Sr

Wetboek van Strafrecht

SR

Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht

Stb.

Staatsblad. Officiële publicatie van een staat waarin onder andere nieuwe wetten worden afgekondigd.

Stcrt.

Staatscourant. Officieel dagblad van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin allerlei overheidsmededelingen worden gepubliceerd.

SVb

Sociale Verzekeringsbank. Een zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoerder is van de volksverzekeringen (o.a. AOW en Anw) en van andere regelingen met een sociaal karakter.

TAP

Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

TRA

Tijdschrift Recht en Arbeid

Trb.

Tractatenblad. Het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden is bestemd voor publicatie van internationaal-publiekrechtelijke overeenkomsten of verdragen .

TW

Toeslagenwet

USZ

Uitspraken Sociale Zekerheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De instantie die belast is met het beoordelen, toekennen en uitbetalen van werknemersverzekeringen.

VEU

EU-verdrag

VwEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Uni

VWEU

Werkingsverdrag van de EU

WAA

Wet aanpassing arbeidsduur

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Walvis

Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten

WAV

Wet arbeid vreemdelingen

Wazo

Wet arbeid en zorg

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WEOR

Wet op de Europese ondernemingsraden

Wet AVV

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet cao

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Wet SUWI

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wfsv

Wet financiering sociale verzekeringen

WGA

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

WGB m/v

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

WGBH/CZ

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

WGBL

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, beroep en beroepsonderwijs

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WLV

Wet op de loonvorming

WMCO

Wet melding collectief ontslag

WMK

Wet op de mediche keuringen

WML

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOR

Wet op de ondernemingsraden

Wrw

Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorzieningen gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

WWIK

Wet werk en inkomen kunstenaars

ZVW

Zorgverzekeringswet

 

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Vintage Supporter
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.