Overal in de wereld vindt concurrentie, oftewel mededinging, plaats. ‘Mededinging’ staat voor het streven om in de gunst van anderen te komen en gebeurt bijvoorbeeld in diverse takken van sport, het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorgsector en politiek. In dit uittreksel gaat het om economische mededinging. Dit kan gedefinieerd worden als het geheel van gedragingen van alle deelnemers aan het marktverkeer gericht op de verkrijging van een zo gunstig mogelijke marktpositie. Markt moet in deze omschrijving economisch worden opgevat. Het is het geheel van vraag en aanbod betreffende bepaalde goederen en diensten.Op deze marktbewegingen zijn vele regels van toepassing die samen het mededingingsrecht vormen. Dit zijn regels die het doel hebben de concurrentie te ordenen. Deze regels kunnen opgesteld zijn door de ((supra)nationale) overheid of door de marktdeelnemers zelf. Daarbij gaat het soms om de verhouding tussen overheid en onderneming (bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet), soms om die tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemers en consumenten (zoals de Handelsnaamwet).Er wordt in het mededingingsrecht getracht een scheiding te maken tussen het publiekrechtelijk- en het privaatrechtelijk mededingingsrecht.In het publiekrechtelijke mededingingsrecht handhaaft de overheid zelf de door haar uitgevaardigde wet- en regelgeving. Wel kent onze economie het beginsel van vrije ondernemingsgewijze productie. De vrijheid van ondernemers om met elkaar te concurreren en elkaar – binnen het geoorloofde – van de markt te verdrijven...

Access options

The full content is only visible for Logged in World Supporters.

More benefits of joining WorldSupporter

 • You can use the navigation and follow your favorite supporters
 • You can create your own content & add contributions
 • You can save your favorite content and make your own bundles
 • See the menu for more benefits

Full access to all pages on World Supporter requires a JoHo membership

 • For information about international JoHo memberships, read more here.

 

Support JoHo and support yourself by becoming a JoHo member

 

Become a Member

 

 

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Vintage Supporter
Promotions
oneworld magazine
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount] 1
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Luxaflex

In de tekst bij Hoofdstuk Merkenrecht bij de paragraaf Het einde van het recht staat de volgende zin:

" 2) verwording tot soortnaam: verwording van de merknaam tot soortnaam van de waar waarvoor het merk was ingeschreven, door toedoen of nalaten van de merkhouder (bijvoorbeeld luxaflex, aspirine). Dit lijkt alleen te kunnen gelden voor woordmerken. (art 2.26 lid 2, b.)"

Hierbij wordt de indruk gewekt dat luxaflex een algemeen gangbaar woord is danwel dagelijks taalgebruik. Dit is niet correct: Luxaflex is een merk en eigendom van Hunter Douglas Industries B.V.

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.