Begrippenlijst Grondslagen van de bestuurskunde

Deze begrippenlijst Bestuurskunde is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


Introductie

Absolutistische staatstheorie staat en persoon van de vorst vallen samen en het territorium is het object van de absolute heerschappij.
Er is dus een concentratie van macht op centraal niveau.
Acribi Een uiterste nauwgezetheid in de interpretatie.

Hoofdstuk 2

Bestuurskennis weten waartoe en hoe er bestuurd wordt en/of zou moeten worden, hoe men in een bepaalde context van
maatschappelijke verhoudingen en omgevingsfactoren bestuurlijk te werk gaat. Bestuurskennis is een optelsom van
bestuursrelevante maatschappijkennis en van kennis omtrent het besturen zelf.
Bestuurswetenschappen een overkoepelende term voor het geheel aan wetenschappen die verschijnselen van bestuur bestuderen. Zoals politicologie, sociologie, rechten, etc.
Bestuurskunde de wetenschap waarin geprobeerd wordt bestuursverschijnselen vanuit verschillende invalshoeken te
onderzoeken en inzichten te integreren.

Hoofdstuk 3

Cameral- oder Finanzwissenschaft (volgens Justi) wetenschap die alleen de staatsfinanciën betreft.
Coductie heeft het doel om te zorgen dat er kan worden omgegaan met specialisatie en differentiatie in de wetenschap, zonder
unificatie vereisten. Volgens Kurtz is coductie zowel verbindbaar met de reductionistische als holistische wetenschapsfilosofie.
Connotatie inhoud van het begrip. Een begrip krijgt betekenis door het gebruik van andere begrippen. Bijvoorbeeld ‘gemeentehuis’,
‘een gebouw met …’. (zie ook denotatie)

Hoofdstuk 4

Denotatie omvang van het begrip. werkelijkheid buiten de taal. Zoals ‘rood’ (zie ook connotatie)
Descriptieve bestuurskunde Hierbij gaat het om de beschrijving en verklaring van het openbaar bestuur. De prescriptieve bestuurskunde bouwt hierop voort en probeert aanbevelingen te ontwikkelen.
Dichotomie publiek en privaat de meest omvattende dichotomie, omdat zij op veel  verschillende soorten sociale verschijnselen kan worden toegepast. Dit verschil kan worden gezien als ‘staat’ versus ‘markt’ of ‘profit’ versus ‘non-profit’.
Dichotomie politiek/bestuur wordt soms wel de grondleggende dichotomie van de studie bestuurskunde genoemd. Dankzij deze tweedeling is het mogelijk de bestuurskunde af te scheiden van de politieke wetenschap.
Dichotomie staat en samenleving de scheiding van staat en samenleving.
Dingtaal waarnemingstaal. In deze taal vormen waarneembare eigenschappen de basis. De betekenis van alle wetenschappelijke termen moeten via definities te herleiden zijn tot de termen in de dingtaal. Dit zou de eenheid binnen de wetenschappelijke kennis vormen.

Hoofdstuk 5

Eclecticisme stroming waarbij de selectie en integratie van kenniselementen het resultaat van subjectieve keuzes en niet zoals bij
disciplinering op basis van ordening en eenheid. Voor eclecticisme is het de auteur die als principe van eenheid fungeert.

Economische wetenschap gaat over technische basiskennis en economische kennis op  het terrein van ambachten, landbouw, etc.
Empirische cyclus kenniswerving ontstaat door een kringloop van zintuiglijke waarneming naar wetmatigheid, gevolgd door een theoretische
verklaring voor die wetmatigheid. Op basis van deze theorie kunnen verwachtingen over de werkelijkheid worden
geformuleerd, die weer getoetst worden op hun juistheid door zintuiglijke waarnemingen.
Epistemologie Het gaat hierbij om vragen naar werkelijkheid, betekenis, waarheid en geloof.
Externe-wetenschappelijke kennisintegratie gericht op de mogelijkheid wetenschappelijke kennis  met niet-wetenschappelijke kennis te laten versmelten. Oftewel kennisintegratie in de vorm van kennistoepassing.

Hoofdstuk 6

Finalisering de ‘post-paradigmatische’ fase waarin een paradigma volgroeid is en dus openstaat voor externe vraagstukken.
Functioneel-vergelijkende methode ontwikkeld door Luhmann om de verschijnselen te kunnen vergelijken op hun systeemrationele betekenis.

Hoofdstuk 7

Geïntegreerde kennis het geheel van op zichzelf theoretisch of paradigmatisch ongelijksoortige en ongelijkwaardige kenniselementen, die op
rationele wijze vanuit een bepaalde totaliteit- en doelconceptie zijn geselecteerd en gewogen.

Hoofdstuk 8

Incommensurabiliteit Dit houdt in dat twee theorieën onverenigbaar en onvergelijkbaar zijn. Iedere integratie lijkt hierbij bij voorbaat
onmogelijk.
Inductieve, ‘staatsloze’ traditie wordt gevormd door pluralisme, representatie en een debat in samenhang met een pragmatische, instrumentale benadering van de sociale werkelijkheid. Er wordt niet gebruik gemaakt van het begrip ‘staat’. De sleutelbegrippen zijn
‘regering’ of ‘besturen’. Met name zelfbestuur en lokale democratie is van belang en er is dus geen abstract staatsbegrip.
Interdisciplinariteit pogingen om onderlinge relaties aan te brengen tussen de kenniselementen om vervolgens tot een nieuw samenhangend
geheel aan inzichten te komen.
Intersubjectiviteit de verworven kennis dient voor anderen toegankelijk te zijn, en de totstandkoming dient navolgbaar te zijn.
Interne integratie richt zich op het creëren van nieuwe wetenschappelijke kennis op basis van bijeengebrachte kenniselementen van
verschillende wetenschappelijke oorsprong.

Hoofdstuk 9

Kameraal wetenschap behandelt de inkomsten van de landvorst.
Kennisintegrerende wetenschap wetenschap die kennis uit verschillende wetenschappen combineert.

Hoofdstuk 10

Liberaal-economische model Model van Weintraub. Het onderscheid wordt gezien als  staatsbestuur en markteconomie. Het probleem hierbij is het vinden van de juiste balans.

Hoofdstuk 11

Mercantilisme dit is een economische theorie, zij is voor het wegnemen van binnenlandse handelsbarrières door de vorming van een
uniforme lokale markt. Maar zij wil ook de staatmacht ten opzichte van andere landen vergroten door meer export, beperkingen op import en een verbod op uitvoer van grondstoffen en geld.
Metabestuurskunde ander woord voor grondslagen van de bestuurskunde.
Methodologie de manier waarop men tot wetenschappelijke kennis komt. Oftewel de methode die er wordt gebruikt. Het is een
onderdeel van epistemologie.
Minnowbrook-conferentie Conferentie met poging om de identiteitscrisis te bezweren en de bestuurskunde te vernieuwen.

Hoofdstuk 12

Naturalistisch het standpunt dat er één wetenschappelijke methode is. In deze opvatting wordt er ook vanuit gegaan dat niet alles
wetenschappelijk onderzoekbaar is. Men streeft echter naar universele, wetmatige uitspraken. (ook wel nomothetische methodologie)
Nomothetische methodologie (zie naturalistisch)

Hoofdstuk 13

Ontologie de opvatting over wat werkelijkheid is
Openbaar bestuur volgens Rosenthal, het geheel van organisaties en activiteiten die zijn gericht op de besturing van de maatschappij

Hoofdstuk 13.A

Paradigma het geheel van vooronderstellingen, denkbeelden en voorbeelden die een groep heeft. Waarbij wetenschap als een
groepsactiviteit wordt gezien. Verder gaat het om een geheel van denkbeelden die langer tijd de werkwijze van een groep
wetenschappers bepaalt. Ook is er sprake van exclusiviteit. Als het ene paradigma wordt geaccepteerd dient het andere te
worden afgewezen.

Policey wetenschap gaat over bestuurstechnische vraagstukken.
Policey wetenschap (volgens Justi) behandelt de verhouding tussen het algemeen goed en de welvaart van de enkelvoudige familie.
Polizeiwissenschaft (volgens Sonnenfiels) omvat voor hem niet de gehele welvaarts- en welzijnszorg, maar alleen de instelling en het
behoud van de binnenlandse zekerheid. Iets wat we tegenwoordig tot de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden rekenen.
POSDCORB-model (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting & Budgetting) als grondslag voor bestuur. Dit model
is gebaseerd op het onderscheid in bestuursfuncties van Faylon. (plannen, organiseren, bevelen, coördineren en controleren) Volgens hem hebben privaat en openbaar bestuur eenzelfde wijze van besturing.
Prescriptieve bestuurskunde bouwt hierop voort op het verklaren en beschrijven van openbaar bestuur door aanbevelingen te ontwikkelen.

Public Administration ideeën die zijn ontstaan bij de eerste Minnowbrook-conferentie. Men roept om democratisering van bestuur en relevantie van het vakgebied.

Hoofdstuk 13.B

Relativisme De erkenning dat er geen objectief gegeven of eenduidig kenbare werkelijkheid is.
Republiekeinse-deugdenmodel Het tweede model van Weintraub. Volgens dit model zijn mensen solidair en gelijkwaardig. Zij participeren in de collectieve vormgeving van de samenleving. Volgens dit model is het private slechts een voorwaarde om burger te kunnen zijn.

Hoofdstuk 13.C

Scientific management verwetenschappelijking van de bedrijfsvoering, mechanisering en rationalisering van het productieproces. Theorie van Taylor.
Sociale machten Hierbij moet gedacht worden aan: de media, belangengroepen, het bedrijfsleven, multinationals, enzovoort
Sociabiliteit een sfeer die refereert aan de levendigheid, spontaniteit en veelvormigheid van de interactie van mensen.
Staatskunst of Politiek (volgens Justi) beschouwt de samenhang en ordening van verschillende delen binnen de samenleving en de relatieve
macht van de staat ten opzichte van andere staten.
Systeem-politieke optiek Men let hierbij niet alleen op de interne processen, maar let ook op de omgeving van de organisatie en de context van openbaar bestuur.
Systeemrationaliteit Dit betekent dat een handeling bijdraagt aan de instandhouding van een systeem.

Hoofdstuk 13.D

Transdisciplinair (cross-disciplinaiteit) Het product van het overstijgen van disciplinaire grenzen. Bij transdisciplinaiteit wordt ook getracht om ethische en politieke inzichten mee te nemen in de integratie. Dit is goed toepasbaar op de bestuurskunde maar mist enige legitimiteit.
Triangulatie geen kennisintegratie. Het is het naast elkaar gebruiken van verschillende methodieken voor een zo omvattend mogelijke
dataverzameling.

Hoofdstuk 14

Unified Science Movement veronderstelt eenheid van wetenschappelijke kennis.
 

Hoofdstuk 15

Vorstenspiegels geschriften die voor een bepaalde vorst zijn geschreven en hem een spiegel voorhouden over hoe hij goed moet besturen.

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Vintage Supporter
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
WorldSupporter Resources
Samenvatting: Grondslagen van de bestuurskunde

Samenvatting: Grondslagen van de bestuurskunde

Deze samenvatting over de grondslagen van de bestuurskunde is geschreven in het studiejaar 2013-2014 bij het boek Grondslagen van de bestuurskunde van Rutgers.


Introductie tot Bestuurskunde en het beroep Bestuurskundige

Drie vragen
Een bestuurskundige kent het openbaar bestuur, haar aard en haar werking. Een van de vaardigheden van een bestuurskundige is haar vermogen om verbanden te leggen tussen de verschillende manieren waarop bestuursverschijnselen kunnen worden begrepen. Hierbij wordt gekeken naar politicologische, sociologische, economische en juridische inzichten. Doordat het openbaar bestuur zeer complex en gefragmenteerd is, is er behoefte aan een kennisintegrerende bestuurkunde.

Om beter te begrijpen wat bestuurskunde nu eigenlijk is, kunnen er drie vragen worden gesteld:

 • Waar komt het vak vandaan?
 • Hoe wordt zijn object van studie begrepen?
 • In hoeverre kan de bestuurskunde interdisciplinair zijn?

Deze vragen geven meer inzicht in de grondslagen van de bestuurskunde, ook wel
metabestuurskunde genoemd.

Bestuurskundige en bestuurder
Een bestuurder hoeft geen bestuurskundige te zijn. Toch wordt de bestuurskunde vaak verward met 'de kunde van de bestuurder', omdat het meer praktijk gericht lijkt te zijn dan andere sociale wetenschappen. Zo zijn op congressen de sprekers vaak bestuurders in plaats van bestuurskundigen. Het is dan ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen bestuurkundige vraagstukken, die wetenschappelijk van aard zijn, en bestuurlijk problemen, die bestaan uit problemen die een bestuurder kan tegenkomen.

Hoewel veel inzichten en vraagstukken rechtstreeks uit de samenleving komen en de bestuurskundige kennis wordt gebruikt om problemen uit de praktijk op te lossen, betekent dit niet dat de kennis altijd ‘direct bruikbaar’ is. Bestuurskunde is een wetenschappelijk vakgebied dat niet alleen gezien moet worden in de zin van ‘maatschappelijke vragen’. Om zich te kunnen ontwikkelen dient er ook aandacht te worden gegeven aan vragen die soms heel praktisch kunnen zijn, maar soms ook onzinnig lijken.
Het is bij de bestuurskunde in vergelijking met studies als psychologie en rechten minder duidelijk welke baan er na de studie volgt. Men kan bestuurder worden, maar hiervoor hoeft de persoon niet perse bestuurskunde te hebben gestudeerd. Bestuurskunde is dan ook anders dan andere studies, het is een kennisintegrerende wetenschap. De vraag is nu of het dan nog nodig is als apart vakgebied, aangezien het de kennis uit verschillende wetenschappen combineert. Er is zelfs een auteur die zegt dat geen enkele andere wetenschap onderzoek zou mogen doen naar de verschijnselen van (openbaar) bestuur, wil de bestuurskunde een bestaansrecht hebben. Er zijn veel verschillende meningen over het bestaansrecht van bestuurskunde. Voor het beantwoorden van de vraag, wat is het nut van de bestuurskunde dient er te worden gekeken naar de grondslagen van bestuurskunde. Door te reflecteren kunnen de mogelijkheden worden onderzocht, ziet men wat wenselijk is, wat wordt gedaan en wat kan worden gedaan.In dit boek wordt getracht een overzicht te geven van de vele verschillende opvattingen.

Zelfbeeld
Er is geen eenduidig zelfbeeld, toch bestaan er wel een aantal breed gedragen ideeën over de bestuurskunde. Het onderwerp van de studie is volgens velen de inrichting en leiding van het openbaar bestuur. Volgens Rosenthal is openbaar bestuur “het geheel van organisaties en activiteiten die zijn gericht op de besturing van de maatschappij”. Al wordt dit begrip tegenwoordig steeds ruimer opgevat. Er wordt gesproken over de publieke sector, en nog ruimer, ‘governance’ als het geheel van maatschappelijk sturing, door niet alleen de overheid, maar ook private, profit- en non-profitorganisaties.

Ook over de aard van de bestuurskunde bestaan er diverse opvattingen. Het wordt gezien als een interdisciplinaire wetenschap of een semi-wetenschap. Later in de 20ste eeuw heeft men een voorzichtiger opvatting.

Zo zegt Rosenthal “De bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van de interne en externe werking van de structuren en processen van het openbaar bestuur”. Van braam geeft het belang van bestuurskunde als wetenschap aan:

“De bestuurskundige onderzoekt (hij beschrijft, analyseert en verklaart) hoe het openbaar bestuur feitelijk is georganiseerd en functioneert en tracht aan te geven hoe de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur zouden kunnen worden verbeterd, veranderd, beheerst”. Volgens van braam zijn er twee takken van bestuurskunde, de descriptieve bestuurskunde en de prescriptieve bestuurskunde. Bij de eerste gaat het om de beschrijving en verklaring van het openbaar bestuur. De prescriptieve bestuurskunde bouwt hierop voort en probeert aanbevelingen te ontwikkelen.

Van braam gaat in op het onderscheid tussen bestuurswetenschappen en bestuurskunde.
Bestuurswetenschappen: is een overkoepelende term voor het geheel aan wetenschappen die verschijnselen van bestuur bestuderen. Zoals politicologie, sociologie, rechten, etc.
Bestuurskunde: is de wetenschap waarin geprobeerd wordt bestuursverschijnselen vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken en inzichten te integreren.
opvatting die breed gedeeld zijn
- Het object van studie is ‘het openbaar bestuur’.
- Bestuurskunde wordt door bestuurskundigen als een wetenschap gezien, een wetenschap die bruggen probeert te slaan.
- Bestuurskunde probeert alle benaderingen van het openbaar bestuur bijeen te brengen, of zou dit moeten doen.
Bestuurskunde in het buitenland
Engeland/ VS: Study of Public Administration
Duitsland: Verwaltungswissenschaft
Frankrijk: Science Administrative
Er zijn echter cultuurverschillen. Zo is de Duitse bestuurskundige vaak meer juridisch opgeleid. Ook deRead more