Samenvatting Race, Ethnicity and Sexuality: Intimate Intersections, Forbidden Frontiers (Nagel)

Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014.


Introductie

 

Het begrip etniciteit omvat nationalisme en ras. Het gaat hierbij om de verschillen tussen mensen en groepen mensen op basis van huidskleur, moedertaal, religie, cultuur, geschiedenis en soms de geografische ligging van het leefgebied.

Met ras bedoelt men de uiterlijke kenmerken die vaak beperkt blijven tot iemands huidskleur.

 

Nationalisme betreft een groepsidentiteit die gebonden wordt door een staat of politieke autonomie. De grondslagen van nationalisme liggen in etniciteit, met name in cultuur en een gedeelde geschiedenis.

 

Met het begrip seksualiteit refereert de auteur naar mannen en vrouwen als individuen met seksuele voorkeuren, partners en activiteiten die voor een groot deel door de cultuur zijn bepaald. Doordat seksualiteit mede door cultuur bepaald wordt is er sprake van een dominantie of hegemonie van een vorm van seksualiteit die bepaald wat op het gebied van seksualiteit geaccepteerd is en wat juist niet. De seksuele normenen worden echter vaak gebroken. Crosscultureel is heteroseksualiteit vaak de norm en wijkt homoseksualiteit van deze norm af.

 

Doordat seksualiteit in elke cultuur een andere vorm heeft, zijn seksualiteit en etniciteit nauw met elkaar verweven. Conflicten op etnisch gebied komen vaak op seksueel gebied tot uiting.

 

1. Etnisch seksuele barrières

 

Etniciteit en seksualiteit hebben veel met elkaar te maken en gaan vaak op gespannen manier met elkaar samen. Gebieden op het kruispunt van seksuele en etnische grenzen vormen etnisch seksuele barrières. Deze grenzen worden in acht gehouden, maar ondertussen ook doorbroken. Individuen hebben seksueel contact met mensen uit andere etnische groepen, hierdoor worden deze grenzen constant verlegd.

 

Er zijn twee soorten grenzen/barrières.

Zo zijn er boundaries, dit zijn erg strikte grenzen die eigenlijk niet overschreden dienen te worden. Door over boundaries te gaan treed men eerder toe tot een andere groep en wordt men buiten de eigen groep geplaatst.

Frontiers zijn de andere vorm van grenzen. Het is juist positief voor verandering binnen de maatschappij dat men deze grenzen opzoekt. Frontiers zijn dan ook grenzen die gemakkelijker overschreden worden en waarbij het overschrijden van deze grenzen nog sociaal geaccepteerd kan worden.

 

Mensen migreren wereldwijd om vervolgens sociale, seksuele en emotionele contacten op te doen met mensen van over de hele wereld. Als er hierbij sprake is van intensief contact vervallen culturele en sociale barrières door wederzijdse assimilatie. Men past zich aan de ander aan.

 

Naast aanpassing zijn mensen bij een intensieve band bereid zich te vestigen in een andere etnische groep. Hierbij is het veelal nodig om te veranderen van onder meer religie of spreektaal. Men spreekt van reizigers (sojourers) als zij tijdelijk verblijven, en vestigende mensen (settelers) als zij permanent willen verblijven in een andere groep.

 

Naast deze etnische barrières is er ook nog de raciale barrière die overwonnen moet worden. Ras zorgt vaak voor een blijvende barrière bij assimilatie. Aan verschillende rassen worden in bepaalde culturen verschillende classificaties toegekend. Om zichzelf af te kunnen scheiden van anderen hebben mensen sterk de behoeften om iedereen te classificeren. Men maakt hierbij gebruik van othering, de ander anders maken dan zichzelf, en van stereotypering. Etnische ideologieën hebben veel negatieve en stereotyperende gedachten over mensen buiten de eigen etnische groep.

Bij immigratie worden door de migrant veel moeilijkheden ondervonden. De meeste migranten zijn jonge mannen, waardoor weinig vrouwen assimileren in een andere etniciteit. Dit leidt tot ongelijke internationale migratie.

 

Seksueel contact over etnische grenzen heen is niet altijd voordelig. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van seksueel geweld door een machtige etnische groep tegen een minder machtige etnische groep. Op seksueel en etnisch gebied het avontuur opzoeken is over het algemeen makkelijker dan zich in een andere groep vestigen vanwege het intieme contact. Seksuele etnische avonturen komen dan ook vaker voor dan dat men zich om seksuele en etnische redenen vestigen. Doordat men seksueel etnische avonturen meestal geheim houdt, blijft de veroordeling door buitenstaanders uit en zijn avonturen makkelijker aan te gaan dan vestiging.
 

Vele seksueel etnische avonturen die wel uitkomen worden door buitenstaanders veroordeeld.

In deze zelfde afkeuring ligt tevens de verklaring voor seksuele uitbuiting van een andere groep. Men heeft zich hoger geclassificeerd dan de ander waardoor een persoon meer macht krijgt en het recht zou hebben om een ander seksueel uit te buiten.

 

De maatschappij heeft een oordeel vanuit eigen achtergrond. Religie hoort hier ook bij en vormt een religieuze barrière ten aanzien van etnisch seksuele relaties. In vele samenlevingen heerst een taboe op homoseksualiteit. Er is op mondiaal niveau sprake van homofobie en homo’s worden veelal buiten de samenleving geplaatst.

 

Zelfs in de meest gesegregeerde samenleving is het gemakkelijk om een seksuele relatie te starten met iemand van een andere etnische groep. Internet heeft ervoor gezorgd dat het vinden van deze contacten tegenwoordig nog gemakkelijker gaan.

Internet heeft ook een deel van onze grenzen opgebouwd. Het geeft ons een duidelijk beeld van een andere etnische groep. Doordat het beeld van de andere groep tastbaar wordt groeit het verlangen tot seksueel contact met deze andere groep.

 

Naast individuele behoeften voor het aangaan van verschillende etnische seksuele relaties, is ook sprake van een groepsfunctie van deze relaties. Seksuele relaties kunnen ervoor zorgen dat verschillende etnische spanningen kleiner worden. Verschillende etnische groepen komen nader tot elkaar. Seksuele uitbuiting van de ene etnische groep ten opzichte van de andere groep zorgt ervoor dat etnische grenzen juist worden opgebouwd. Door bijvoorbeeld een vrouw te verkrachten laat men zien dat zij niet tot dezelfde groep behoort. De vrouwen die niet verkracht of juist beschermd worden behoren wel tot dezelfde etnische groep.

 

Mannen zijn geneigd om etnische conflicten op seksueel gebied uit te vechten. Een man toont macho gedrag en bevestigd zijn rol tijdens deze gevechten om eer. Het gaat hierbij om haantjes gedrag binnen een groep. Vaak binnen de eigen etnische groep.

2. construeren van etniciteit en seksualiteit

 

Als de grenzen tussen twee staten worden geopend, worden ook de grenzen voor etnisch contact verlegt en opengesteld. Twee groepen met een verschillende etniciteit zullen meer contact met elkaar aangaan, zowel positief als negatief. Van contact in de negatieve zin is eerder sprake als de twee groepen etnisch ver van elkaar af staan.

 

Om iemands ras, etniciteit of nationaliteit vast te kunnen stellen is zowel de sociale- en biologische achtergrond van belang. Sociale omstandigheden zoals de economie, de politiek en sociale normen, veranderen echter. Hierdoor kan met name de etniciteit van een persoon veranderen.

Tevens wordt etniciteit gevormd door de mensen met wie we omgaan. Etniciteit heeft dan ook te maken met de wil om iedereen te classificeren. Een persoon doet dat voor zichzelf, maar het wordt ook door anderen voor hem gedaan. Wat men aan een bepaalde etniciteit toeschrijft heeft veel te maken met gender en seksualiteit. De normen met betrekking tot etniciteit verschillen per sekse. Etniciteit is daarmee het resultaat van een dialectisch proces van eigen mening en waarden in interactie met de toegeschreven waarden door anderen.

 

Bij interetnische spanningen en conflicten wil men graag een schuldige aanwijzen. Een etnische groep wordt zondebok gemaakt aan de hand van vooroordelen, angsten en voorkeuren die gevormd worden door een persoonlijk raciaal kader.

 

In sommige gebieden, zoals in de Verenigde Staten, worden soms alleen biologische kenmerken gekoppeld aan etniciteit. Het gaat hierbij meestal om huidskleur. Hierbij is zwart een andere etniciteit dan blank. Aan de hand van deze scheiding ontstaat er een culturele hegemonie waarbij het ene kenmerk, in dit geval blank, beter en machtiger is dan het ander, in dit geval dus zwart. Deze categorieën zijn meestal ingebed in de cultuur en worden via opvoeding doorgegeven.

 

Etniciteit is ook het verschuiven van grenzen wat ervoor zorgt dat groepen mensen worden gescheiden in categorieën van verschillende mensen. Bij etniciteit is het mogelijk je van de ene groep naar de andere groep te verplaatsen. Etnische scheidslijnen worden gebruikt om afstand te kunnen nemen van raciale scheidingslijnen. Een etnische groep wordt ingedeeld zonder dat de betekenis van de etniciteit van de groep er toe doet, waardoor men dus afstapt van hegemonie. De scheidingslijnen van etnische groepen kunnen worden versterkt of juist afgezwakt. Scheidslijnen zwakken af als er mogelijkheden zijn om van de ene naar de andere etnische groep te verplaatsen. Er is hierbij sprake van exogamie. Bij etnische groepen waarbij de afscheiding van de groep belangrijk is, kan men (bijna) niet als lid van een andere groep in deze groep komen. Huwelijken binnen zo'n groep zijn op basis van Endogamie. Sterke scheidslijnen van een etnische groep zorgen binnen de groep voor een gevoel van geborgenheid. De scheidslijnen van een etnische groep worden bepaald door de groep zelf en door buitenstaanders van deze groep.

 

Men kan mensen ook scheiden door middel van seksuele activiteiten, identiteiten, oriëntaties en verlangens. In een stad zijn vaak verschillende plekken voor verschillende seksuele groepen. Zo is er een red-light district en zijn er kroegen speciaal voor homo’s, of juist voor hetero vrijgezellen.

 

Wat de seksuele norm is, wat wordt toegestaan en wat niet,

wordt door zowel de politiek, de nationaliteit en etniciteit bepaalt. Doordat politiek, cultuur, nationaliteit en etniciteit kunnen veranderen, verandert de seksuele norm mee. Deze veranderingen kunnen ook alleen op een individu of een kleine groep van toepassing zijn. Als dit het geval is krijg je een gelaagdheid in de seksuele identiteit van de massa en van het individu.

Hierbij komt het voor dat de nieuwe seksuele identiteit door de massa niet herkent wordt. Zo worden personen die transgender zijn in veel staten niet erkend.

 

Het erkennen van het bestaan van homoseksualiteit begon rond de achttiende eeuw. De erkenning van de seksuele identiteit homo kwam pas rond de negentiende eeuw. Ondanks de erkenning van de seksuele identiteit wordt homoseksualiteit nog vaak als afwijkend van de norm gezien. Voor de erkenning van homoseksualiteit vormde seksuele handelingen niet de identiteit van een persoon. Seksuele handelingen werden alleen als goed of slecht gezien.

Verder heeft de opkomst van homoseksualiteit gezorgd dat heteroseksualiteit meer status kreeg. Er kwam daarnaast extra ophef over mannelijkheid en vrouwelijkheid en de gedragingen die daarbij horen. Performance, ook wel het gedrag, geeft ons de mogelijkheid om te laten zien wie we zijn. Performance dient als een zekere rolbevestiging. Er wordt hierbij gelet op onze houding, op de manier van praten, op de manier waarop we seksuele handelingen doen en op hoe we eruit zien. Aan bepaalde vormen van gedrag wordt vrouwelijkheid of juist mannelijkheid toegekend.

Performativity is het bevestigen van deze specifieke, mannelijke of vrouwelijke, uitingen van gedrag. Gedrag gaat vaak onbewust en voelt als normaal aan. Zelfs als het door anderen niet als normaal gezien wordt. Performativity kan daardoor een soort last zijn. Er wordt verwacht dat iemand zich volgens de norm gedraagt. Daarnaast is er met betrekking tot performativity sprake van een bewijsdrang tegenover zichzelf bij het uitdragen van wie het individu is.

 

 

3. Seks en de koloniale overheersing

Inheemsen werden door de Europese kolonisten afgeschilderd als primitief en barbaars. De indianen waren niet-christelijk en werden als een lagere klasse dan de Europeanen beschouwd. De kolonisten rechtvaardigden hiermee de vernietiging van indianen.

 

Later gingen de kolonisten over tot pacificatie en probeerde zij de indianen te transformeren naar, wat volgens Europese normen, goede burgers waren. Er kwamen seksuele relaties tot stand tussen Europeanen en inheemsen, waarmee de etnisch seksuele grenzen werden overschreden. Een deel van deze relaties was tot stand gekomen om toegang te krijgen tot grondstoffen en handelswaar, of om meer macht te krijgen. Verkrachting van inheemse vrouwen door Europese mannen kwam vaak voor. Deze verkrachtingen vonden dan vaak plaats voor het oog van de familie van de vrouw en waren een uiting van macht, wreedheid en lust. Door deze mensen te verkrachten creëerde Europeanen een gezamenlijke geschiedenis en identiteit met de Indianen en werd een natie geschapen. Door de verkrachtingen moest duidelijk worden dat binnen deze nieuwe natie de Europeanen de machtigste waren en de inheemsen hun onderdanen.

 

De Europeanen hadden een vooringenomen beeld van hoe het nieuwe Amerika eruit zou moeten zien. Het was belangrijk om duidelijke verschillen te hebben in seksuele gedrag. Zo kon men zich afscheiden. Door mensen in groepen te verdelen kon men een hegemonie invoeren met Europeanen als machtigsten. Vrouwen die ontvoerd en verkracht werden vluchtten niet altijd als zij de kans hadden. De verkrachte vrouw loopt de kans om afgestoten te worden door haar eigen groep omdat de culturele achtergrond van deze vrouw zou zijn veranderd. Uit schaamte besloten veel vrouwen om niet te vluchten. Andersom werden witte mannen die teveel seksueel contact met inheemsen hadden veracht. Ze zouden ontrouw zijn aan hun identiteit als betere blanke Europeaan.

 

Seksuele contacten tussen Europeanen en Inheemsen hadden ook voordelen. Zo ontstond een nieuw biologisch ras die door de Europeanen als een sterke variant van het inheemse ras werd gezien. Het seksuele contact zorgde er ook voor dat inheemsen beschaafder werden. Zo leerden de inheemsen een andere, betere, taal en cultuur kennen.

 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw hadden inheemsen minder privileges, hun bestaanswijze was vernietigd en hun land was aan anderen toegewezen. Kinderen van inheemsen ondervonden gedwongen acculturatie en werden naar scholen gestuurd met Europese maatstaven. Zo werd daar alleen Engels gesproken en werden ze geïndoctrineerd met het christendom. Op deze manier kregen kinderen de Europese normen en waarden mee. Ook op het gebied van gender en seksueel gedrag.

Later kregen inheemsen langzaamaan weer meer eigen rechten en werden zij juist aangemoedigd om eigen organisaties op te zetten. Later leidde dit tot de manifest destiny, de expansie van Amerikaans gebied ten koste van inheemse volkeren door de uitkomst van militaire gebeurtenissen en de uitbreiding van de Amerikaanse populaire cultuur. De culturele hegemonie waarbij Europeanen beter waren dan de inheemsen bleef aanwezig.

 

4. Ras, etniciteit en seksualiteit

Gender, ras en seksualiteit zijn aan elkaar gekoppeld, en op basis van deze eigenschappen vond othering plaats. Via deze othering bepaalde men met wie mensen wel en geen contact mocht hebben. Er werd van een ander ras verwacht dat deze zich op het gebied van seksualiteit anders zou gedragen. Het zwarte ras had een andere seksuele norm toegeschreven gekregen dan de norm van witte mannen. Zwarte mannen zouden erg lustvol zijn, onbeschaamd en ongeremd. Met name naaktheid zou “normaler” zijn voor zwarte mannen. Ook zouden zwarte mannen seksueel veel agressiever zijn. Dit wekte angst bij veel blanken. Voor een bepaald ras of een bepaald gender bestonden vaste denkwijzen en vaste patronen op gebied van seksualiteit.

Voor Europeanen is het makkelijker om de grond van de wilde zwarte in te nemen dan witte op deze wijze te behandelen. Dit heeft alles met othering te maken. Bovendien werden zwarten niet gezien als echten mensen. Op het gebied van slavenhandel bestonden veel voordelen bij het nemen van een zwarte vrouw. Een vrouw zou voor nakomelingen zorgen, die vervolgens ook slaaf zouden worden zonder dat daarvoor betaald moest worden. Daarnaast kon de vrouw voorzien in de lusten van de blanke man, maar dit was echter bijzaak.
Over de omgang tussen zwart en wit bestonden geschreven regels naast de ongeschreven grenzen. Veel mensen vonden het moeilijk om deze etno-seksuele grens niet te overschrijden. De omgangsnormen van zwart en wit waren zo geïntegreerd in de samenleving en het dominante gedrag werd snel opgepikt door anderen. Vooral kinderen nemen gemakkelijk het dominante gedrag over en zijn geneigd hun ouders na te doen waardoor zij de omgangsnormen leren.
Slavernij was niet alleen gevaarlijk voor het leven van zwarten of voor de moraal van de witten, het bracht een gevaar voor de legale en politieke orde van de omgangsnormen tussen wit en zwart. Slavernij was een eigenaardig geïntegreerd onderdeel van de cultuur en structuur van de VS.

 

Etnoseksuele grenzen tussen zwart en wit werden vaak overschreden, ook in de vorm van verkrachting. Als een zwarte man een witte vrouw zou hebben aangerand of verkracht werd de zwarte man direct veroordeeld (veelal tot de doodstraf). De etno-seksuele grens mocht absoluut niet overschreden worden door een zwarte man. Andersom had de zwarte vrouw geen recht om te spreken, zij was immers geen volwaardig burger. Een witte man die verdacht werd van verkrachting van een zwarte vrouw ging daardoor veelal vrijuit. De zwarte vrouw die een aanklacht probeerde in te dienen werd zelf vaak vervolgd. Door een aanklacht in te dienen overschreed zij de norm. Zwarten mochten geen aanklacht indienen tegen blanken. Het lot van vrouwen was op basis van ras dus enorm verschillend.
De komst van democratie is in strijd met de sociale hegemonie. Democratie gaat er immers vanuit dat iedereen gelijk is. Het fundament van de democratie botste met name met het idee van slavernij. Mensen waren daarbij namelijk niet vrij en niet gelijk.
 

Na de officiële afschaffing van slavernij was er nog geen sprake van gelijkheid met betrekking tot de rassenscheiding in de Verenigde staten. Witte mensen bleven superieur en hadden meer rechten dan zwarte mensen. De omgangsnormen waren zo verweven met de samenleving dat deze ook niet zomaar doorbroken konden worden. in de Verenigde Staten is geen grens zo goed bewaakt als de raciale scheidingslijn op basis van huidskleur.
Sommige zwarte mannen wilden doormiddel van het doorbreken van de etno-seksuele grens hun mannelijkheid bewijzen. Zij overtraden hiermee immers een verboden seksuele grens. Sommige witte vrouwen voelde de druk om hun raciale liberaliteit te bewijzen door zichzelf beschikbaar te stellen voor zwarte mannen.
Deze etno-seksuele grenzen golden niet alleen voor heteroseksuelen, ook homoseksuele relaties kwamen voor. Echter waren rasgescheiden homoseksuele relaties al niet getolereerd, laat staan gemixte relaties.

 

 

5. Seks en nationaliteit

 

Binnen een bepaalde nationaliteit is vaak sprake van slechts een enkele heersende seksuele norm. Deze seksuele norm is erg gender geladen. Er zijn andere verwachtingen van mannen dan van vrouwen. Vaak resulteren deze genderverwachtingen erin dat mannen meer seksuele vrijheid hebben dan vrouwen. Binnen nationalistisch gedrag worden normen en grenzen gesteld voor het seksuele gedrag. Deze kunnen vervolgens duidelijk worden in de vorm van wetgeving, maar ook door beelden te tonen van gewenst gedrag.

 

Er zijn vele nationalistische seksuele normen, maar ook binnen subgroepen, ook wel subnaties, bestaan afwijkende seksuele normen. Deze normen worden soms duidelijk uitgedragen, zo moesten homo’s in de tijd van Hitler een roze driehoek op hun kleding dragen. Door deze driehoek werd het nationalistische heteronormatief uitgedragen.

 

Verkrachting wordt vaak gebruikt als oorlogsgeweld. Verkrachting is het krachtigste wapen voor de mobilisering van nationalisme. Doormiddel van verkrachting geeft men de grenzen aan van wie bij de eigen natie horen en wie daarbuiten vallen. Vrouwen die beschermd worden vallen binnen de eigen natie en vrouwen die verkracht worden vallen buiten de eigen natie.

 

De nationalistische norm wordt subtiel uitgedragen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een normatief karakter hebben. Ook kunnen de mogelijkheden beperkt worden waardoor alleen de nationalistische norm nog tot de keuze overblijft. Hiernaast speelt de filmindustrie in op de actualiteit, zo werden in de tijd van de koude oorlog vele films in de VS geproduceerd met een anti communistische boodschap. Juist via alledaagse beelden probeert men de norm of een ideaalbeeld duidelijk te maken. Er zit een hele economie achter raciale, nationale, gender en seksuele normen.

 

Grensoverschrijdend gedrag komt in elke samenleving voor en dient dan ook een aantal functies. Door grenzen te overschrijden worden morele grenzen en de inhoud van kernwaarden op de proef gesteld. Men kijkt of deze nog wel toepasselijk zijn. Het kan bij de vraag blijven of verandering positief kan zijn of het kan sociale verandering op gang zetten. Als men bij deze kernwaarden blijft zorgt grensoverschrijdend gedrag ervoor dat overtreders juist strenger worden gestraft. In het geval van straffen wordt de bestaande sociale hegemonie versterkt, het wordt duidelijker wat goed en slecht is en daardoor wordt duidelijker wie goed en wie slecht zijn.

 

Nationalisme is een alledaagse belangrijke vorm van etniciteit in de wereld van vandaag de dag. Naties, etniciteit en nationalisme zijn een reeks van grenzen die niet altijd even goed zichtbaar en toch overal aanwezig zijn. Nationale grenzen, die van de staten, scheiden mensen door middel van territorium. Binnen de grenzen van de staat heb je een natie die de meerderheid vormt en een natie die de minderheid vormt. Nationalisme is een ideologisch streven naar een grote natie met een gedeelde geschiedenis en met een gedeelde culturele en etnische achtergrond. De meerderheidsgroep kan wel proberen de nationalistische groep te worden, maar ze worden ook uitgedaagd door de groep minderheden. Zo kunnen minderheden dezelfde taal gaan spreken als de meerderheid en kunnen zij strijden voor gelijke rechten.

 

Nationalisme is veelal gekoppeld aan genderpatronen, en ook de strijd om nationalisme is gender geladen. De puurheid en reinheid van de eigen groep wil men bewaren door zich niet te mengen met andere groepen. Hieruit vloeien verschillende seksuele normen en waarden voor mannen en vrouwen voort.

 

In koloniale gebieden zijn nationalistische resten overgebleven van de voormalig overheerser. Zo spreekt men in veel ex-kolonies de Westerse taal en de historie van de inheemsen is deels vergeten. Tevens zijn in koloniale perioden vele seksuele relaties ontstaan tussen inheemsen en westerlingen. Dit resulteert in wereldwijde (post)koloniale verbondenheid. Doordat er in ex-kolonies sprake was van veel inmenging kan men grote vraagtekens plaatsen bij de puurheid van het nationalisme. Er kwamen steeds minder puur inheemse kinderen.

 

Westerlingen kregen een helder beeld van wie zij waren door kolonialisme en door hun relatie met de kolonies. Door de inheemse cultuur te veranderen in een idealistische inheemse cultuur werd een nieuwe identiteit neergezet en werkte men langzaam aan een nieuwe nationaliteit van de kolonie.

 

Bij het vormen van nationalisme lijken vooral de mannen een rol te spelen. Deze mannen vechten voor de belangen, vrijheid en eer van hun natie. Voor vrouwen is echter ook een rol weggelegd in het vormen van de natie. De vrouw verzorgt de opvoeding van de kinderen en leert hen via deze opvoeding de cultuur en de grenzen van de natie. Ook heeft de vrouw de taak om voor de mannen hun nationale thuis te verzorgen.

 

Bij het vormen van een nationale politiek, voeren mannen de boventoon. Mannen maken de (eerste) beslissingen voor het land. Zo reguleren mannen de rechten van de vrouw, stellen mannen de grenzen en verdelen zij de arbeid. Vrouwen zijn echter weer belangrijk om al deze sterke mannelijke eigenschappen over te dragen aan de familie. Feminisme kan dan ook het nationalisme sterk ondermijnen. Als vrouwen meer rechten willen krijgen mannen minder rechten en zal het nationalisme veranderen.

 

Naast vrouwen dagen homoseksuelen het nationalisme ook uit. De homoseksuele oriëntatie zou niet traditioneel zijn, waardoor de traditionele kernwaarden van het nationalisme in gevaar zouden kunnen komen. Feministen en homoseksuelen zijn daarmee ontrouw aan het systeem.

 

6. Oorlog en seks

 

Tijdens oorlogen wordt verkrachting vaak ingezet als wapen, deze verkrachtingen vormen het hart van een etnisch seksueel probleem. Zowel bij binnenlandse oorlogen als bij oorlogen tussen landen wordt geweld en daarbij ook seksueel geweld, gericht tegen mensen van een andere etniciteit, nationaliteit of iemand van een ander ras. Wie geweld wordt aangedaan is anders dan degene die het geweld uitoefent.

 

Seks in de oorlog heeft verschillende functies. Zo is het bedoeld om duidelijk te maken wie binnen en wie buiten de eigen groep vallen. Verder wil men de vijand terroriseren. De schaamte die vrouwen wordt aangedaan door middel van verkrachting is deel van proces van terroriseren. Daarnaast dient seks als een beloning voor de militaire troepen. Hoe hoger de rang van de militair des te beter/mooier is de vrouw waarmee hij een seksuele relatie heeft.

 

Militairen hebben vaak traumatische ervaringen overgehouden aan de oorlog. Hierdoor worden ze angstig, wat niet mannelijk is. Om toch hun mannelijkheid uit te kunnen dragen hebben zij seks.

 

Seks is vaak de enige vorm van persoonlijke interactie tussen militairen en de burgerbevolking. Hierdoor krijgt men gemakkelijk een stereotype beeld van zowel de burgerbevolking als van de militair.

 

Tijdens de oorlog ontstaat een grote seksindustrie. Deze prostituees stonden wat betreft etniciteit veraf van hun klanten. Doordat deze etnische afstand bestaat komt het vaker voor dat een militair een homoseksuele seksuele ervaring aangaat. Deze buitenlandse mannen zouden zo anders zijn dan mannen in het land van afkomst van de militair, dat de militair ondanks dit homoseksuele contact toch mannelijk genoeg blijft. Homoseksualiteit onder militairen blijft hierdoor enigszins gemaskeerd. Het is immers toegestaan.

 

Na de oorlogen blijven seksuele relaties in stand. De omvang van de missie bepaalt de omvang van het seksuele contact. Hoe groter de omvang van de missie is geweest, des te meer seksueel contact is er gaande. De opgebouwde seksindustrie blijft bestaan, waardoor er gebied ontstaat die geschikt is voor sekstoerisme.

 

7. Sekstoerisme

 

Mensen vinden het spannend om etnisch seksuele grenzen op te zoeken. Door deze erotische spanning is het niet verwonderlijk dat sekstoerisme veel voorkomt. Daarnaast is sekstoerisme gemakkelijk en kan (bijna) altijd in vraag worden voldaan. Bovendien spelen bij sekstoerisme leeftijden en gender geen belangrijke rol, terwijl dat binnen dezelfde cultuur wel van belang zou zijn.

 

Toerisme is in derde wereld landen een grote bron van inkomsten, zo ook sekstoerisme. De politiek, reisbureaus en reisgidsen spelen in op het belang van sekstoerisme, en de prostituees zelf krijgen relatief gezien veel geld voor de seks. Hierdoor kunnen zij zichzelf in het onderhoud voorzien.

 

Door de etnische afstand binnen het sekstoerisme is er ook de stereotypering van de arme prostitué en de rijke klant. Veel prostituees hebben de droom een liefdevolle relatie te beginnen met de klant en op die manier gered te worden uit hun economisch benarde positie.

 

Ook mannen zijn actief in het sekstoerisme. De mannelijke industrie is echter minder groot dan die van vrouwen. Mannen werken vaak in de seksindustrie om een relatie te kunnen beginnen met een rijke vrouw en op die manier gered te worden uit hun benarde situatie. Ze gaan ook kortstondige seksuele contacten aan. Zij vragen hier echter minder vaak geld voor dan vrouwen dit doen. Een fooi is hierbij wel gewenst. Daarnaast ondervinden mannen vaak problemen door in de seksindustrie te gaan werken. Men gaat vragen stellen over hun seksuele geaardheid. Het wordt door te werken in de seksindustrie minder duidelijk of zij homo- of heteroseksueel zijn. Mannelijke sekswerkers hebben veelal ook een mannelijke clientèle.

 

Vakantieliefdes zijn een veiligere vorm van sekstoerisme. Vooral mannen bieden zich actief aan als vakantieliefde bij de westerse vrouw. Binnen de eigen cultuur bewijzen deze mannen hun mannelijkheid en tonen zij veel machismo door met een vrouw te zijn. Vrouwen die in hun eigen maatschappij niet als mooi worden ervaren worden door deze mannen wel geaccepteerd waardoor beide partijen voordeel hebben uit deze relaties.

 

Mannelijke en vrouwelijke sekswerkers worden anders gezien en hebben ook andere namen. De vrouw blijft vaak een prostitué terwijl de man vaak een wat meer verdekte naam krijgt zoals strand-jongen of player. De mannelijke sekswerker heeft een meer sociaal geaccepteerde positie dan de vrouw.

 

Doordat de afstanden tussen werelddelen relatief gezien steeds kleiner worden en grenzen tussen landen steeds verder openen, wordt het gemakkelijker om contact te leggen met mensen vanuit de andere kant van de wereld. Zo is er meer sprake van internationale handel, vakantie reizen en zijn er meer mogelijkheden tot internationale communicatie, bijvoorbeeld via internet. Hierdoor kan men gemakkelijker aan de vraag naar seks en romantiek voldoen. Er zijn wereldwijd steeds meer sekswerkers, zowel legaal als illegaal. Het is gemakkelijker geworden om mensen naar de seksindustrie te lokken. Hierdoor is tevens de mensenhandel wereldwijd ook gegroeid.

 

Steeds meer kinderen raken verzeild in de seksindustrie. Het is illegaal om kinderen te laten werken in de seksindustrie. Kinderen zijn nog niet in staat om voor zichzelf de beslissing te nemen of ze hun lichaam willen en kunnen verkopen. Kinderen van onder de achttien jaar die werken in de seksindustrie worden direct als seksueel uitgebuit gezien. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor de kinderen in de seksindustrie. Zowel kinderen die in de prostitutie zitten, als de kinderen die in de pornografie actief zijn. Kinderen zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig van volwassenen. Er zijn kinderen die gedwongen worden om de seksindustrie in te gaan en kinderen die de seksindustrie gebruiken als een ontsnapping van familie, armoede of dakloosheid.

 

 

8. Seks en globalisatie

 

Naties en nationaliteiten zijn opgenomen in een wereldwijd systeem, globale organisaties en in algemene symbolen. Dit wereldwijde systeem is belangrijk om als natie een territorium en een staat te kunnen legitimeren en te laten erkennen. De status en waarde die men toekent aan een bepaalde natie of aan een nationaliteit verschilt wereldwijd.

 

Met globalisatie bedoelt men de toenemende mondiale intensiviteit. Relatief gezien wordt de wereld steeds kleiner en doen tijd en plaats er steeds minder aan toe. Globalisatie is belangrijk om je etniciteit, ras, nationaliteit en seksuele substructuur wereldwijd te kunnen verspreiden of om hier wereldwijd meer begrip voor te krijgen.

 

Mondiale systemen zijn de netwerken die actoren en systemen buiten de nationale grenzen met elkaar verbinden. Zo worden via dit globale systeem economische-, politieke-, culturele-, en sociale ideologieën gedeeld met de hele wereld.

Door globalisatie worden deze stromingen van gedachtegoed steeds intensiever verspreid. Mondiale systemen zorgen in een wereld van globalisatie voor een diaspora van culturen en verbindt daardoor mensen met elkaar. Tegelijkertijd zorgt globalisatie ervoor dat er een dominante wereldwijde massacultuur ontstaat, waardoor de diversiteit van culturen juist afneemt.

 

In lage loonlanden worden vrouwelijke werknemers geprefereerd boven mannelijke werknemers. Hier zijn verschillende oorzaken voor te noemen. Zo krijgen vrouwen daar nog minder betaald dan mannen en zijn er meer vrouwen om uit te kiezen dan dat er mannen zijn. Ook zouden vrouwen beter handwerk kunnen verrichten en hebben, de bijna altijd mannelijke, managers seksuele verlangens naar deze vrouwen. Daarbinnen is er ook nog de voorkeur voor de alleenstaande vrouw zonder kinderen. Zij hoeft namelijk geen rekening te houden met haar man en zal ook niet uitvallen omdat zij op de kinderen moet letten.

 

Rijke landen verplaatsen de productie naar deze lage loonlanden om op deze manier zo goedkoop mogelijk producten op de markt te kunnen brengen.

 

Naast globalisering op het gebied van arbeid is er ook veel globalisering op het gebied van persoonlijk contact. Door internet zijn bijvoorbeeld lange afstandsrelaties mogelijk geworden. Etnisch seksuele communicatie is snel, gemakkelijk en toegankelijk voor iedereen. Het internet vormt dan ook een groot seksueel platform.

 

In de eerste wereld is door globalisering ook veel veranderd. Zo zijn er steeds meer buitenlanders die zich in het Westen gaan vestigen. In het Westen leiden taalverschillen, afwijkende gender hiërarchieën en problemen bij de integratie tot moeilijkheden. Vooral vrouwelijke immigranten komen in moeilijkheden en worden uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld ingezet bij typisch vrouwelijke beroepen zoals schoonmaakster. Doordat immigranten traditionele taken van de westerse vrouwen overnemen kunnen westerse vrouwen carrière maken. Voor migranten vindt, in het geval van au pairs, een verschuiving plaats van de liefde voor eigen familie en kinderen naar liefde voor de kinderen waar zij voor zorgen en voor de familie waarbij ze inwonen in het nieuwe land.

 

Momenteel domineert de westerse wereld de productie van commerciële goederen wereldwijd en domineert het westerse culturele systeem. De wereld kan echter snel veranderen en het zou zomaar kunnen dat over een paar jaar de rollen omgedraaid zullen zijn. De effecten van globalisering zijn niet te voorzien.

 

Door globalisering komt de wereld steeds dichter bij elkaar, we ontdekken overeenkomsten en er ontstaan culturele mengvormen. Er ontstaat steeds vaker een algemeen mondiaal beeld van hoe dingen moeten zijn, die resulteert in een wereldwijde cultuur van consumentisme. Ook op het gebied van seks is de wereld steeds dichter bij elkaar gekomen. Via de mondiale systemen kan steeds meer in de vraag naar seks worden voldaan.

 

Conclusie

 

Seks is het belangrijkste element bij de kruising van ras, etniciteit en de natie. Aan de andere kant zijn het ras, etniciteit en de natie die grenzen en barrières vormen voor seksueel contact. Elke natie heeft een eigen identiteit en men heeft anderen nodig om zichzelf mee te kunnen identificeren. Op basis van gedrag, cultuur en uiterlijke kenmerken onderscheid men zich van een andere groep. Men maakt hierbij gebruik van het proces van othering. Aan de hand van othering in combinatie van eigen normen, waarden en de eigen geschiedenis vormt men grenzen van de groep, maar ook grenzen aan tolerantie van gedrag. Soms moeten grenzen door individuen worden doorbroken om sociale patronen te doorbreken, maar aan de andere kant kan het overtreden van grenzen er juist voor zorgen dat de barrières versterkt worden en dat overtreders strenger zullen worden gestraft. Door het proces van globalisering zijn grenzen aan de ene kant afgezwakt, maar aan de andere kant juist versterkt. Men wil de puurheid van de eigen groep bewaken, men wil geen mengeling met anderen. Aan de andere kant heeft globalisering gezorgd voor een opkomst van diverse mogelijkheden van etnisch seksueel contact. Via internet hebben veel meer mensen contact met elkaar en ook is er een globale seksindustrie ontstaan.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

How to use and find summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Follow the author: Vintage Supporter
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.