Begrippenlijst Media Effects


Hoofdstuk A - Het doel van het bestuderen van media-effecten

multi-tasking

Het gebruik van verschillende media op hetzelfde moment.

automaticity

De automatische verwerking van informatie.

 

Hoofdstuk B - Basisbegrippen

algoritmes

Sjablonen, ontstaan uit ervaring, voor het leiden van de perceptie en het interpreteren van de betekenis van boodschappen.

blootstellingstaten

De soort ervaring die een mens heeft wanneer hij of zij aan een mediaboodschap wordt blootgesteld. De vier soorten blootstellingstaten zijn: aandachtsstaat, automatische staat, getransporteerde staat en zelfreflexieve staat.

informatieverwerkingstaken

Personen die worden blootgesteld aan mediaboodschappen bevinden zich achtereenvolgens in de activiteiten filteren, betekenis matching en betekenis constructie.

mediablootstelling

Er is sprake van mediablootstelling wanneer aan de criteria van fysieke blootstelling, perceptuele blootstelling en psychologische blootstelling is voldaan.

 

Hoofdstuk C - Media-effecten

media-effecten

Producten van media-invloed die direct en indirect inwerken op individuen of groepen op macroniveau.

soort effect

Eén van de zes effecten: cognitief, overtuiging, attitudes, affect, fysiologisch of gedragsmatig.

functies door de media beïnvloed

Algemene manieren waarop de media individuen kunnen beïnvloeden.

sjabloon voor media-effecten (Media Effects Template, MET)

Tweedimensionale tabel welke wordt gebruikt om media-effecten te categoriseren.

 

Hoofdstuk D - Invloed van de media

media-invloed

Manieren waarop media hun invloed uitoefenen. Soorten effecten waarop media invloed hebben: het baseline patroon effect, het reinforcement patroon effect en het fluctuatie patroon effect.

manifeste effecten

Wanneer een effect gemakkelijk te zien is en te linken is aan blootstellingen aan de media.

verwerkingseffecten (process effects)

Veranderingen in de buigzaamheid van de ‘baseline’ van een persoon. Dit ligt onder het manifestatieniveau en is dus niet waarneembaar.

 

Hoofdstuk E - Theorieën over de media

cultivatietheorie

De theorie die stelt dat mensen die thema’s en patronen op televisie aanschouwen eerder denken dat deze thema’s en patronen ook van toepassing zijn op de echte wereld.

derdepersoonseffect

Mensen zien een sterker effect van de media op andere mensen dan op zichzelf.

agendasetting

De media bepalen waarover men denkt, ofwel het bepalen van de ‘agenda’.

spiral of silence

De zwijgspiraaltheorie, waarbij publieke overtuigingen worden bepaald door in welke mate er over een bepaald onderwerp wordt gesproken in de media.

uses and gratifications

De theorie waarbij nadruk wordt gelegd op de doelen waar media voor gebruikt wordt.

priming

De media bepalen niet alleen waarover, maar ook hoe er over een bepaald onderwerp wordt gedacht door middel van het oproepen van associaties.

framing

Het proces waarbij een boodschap al een ‘denkkader’ bevat: de betekenis zit al in de boodschap gevangen.

elaboration likelihood model (ELM)

Een model dat zich richt op hoe mensen informatie verwerken: ofwel door zorgvuldig aandacht te besteden (via de central route of information processing) ofwel door onbewust informatie tegen te komen (via de peripheral route).

schema

Een groep symbolen die ons kan helpen om de zintuigelijke informatie die wij tegenkomen te plaatsen

sociaal leren

Het idee dat mensen gedragingen kunnen leren door slechts aan de gedragingen van andere mensen te kijken.

diffusie van innovatie

Informatie wordt stap voor stap verspreid over alle lagen van de bevolking.

 

Hoofdstuk F - Lichamelijke effecten

fysiologische effecten

De effecten van media op het lichaam

perceptuele processen

Automatische processen die onze aandacht op bepaalde stimuli richten, waardoor verdere automatische verwerking of bewuste aandacht plaatsvindt.

habituatie-effect

Een media-effect dat veroorzaakt wordt wanneer telkens dezelfde stimuli worden gepresenteerd, waardoor er een steeds minder sterk effect bij de toeschouwer ontstaat.

 

Hoofdstuk G - Effecten op de cognitie

cognitieve effecten

De effecten van media op de geest.

cognitieve dissonantie

Wanneer twee ‘cognities’ met elkaar botsen en zo voor mentale onrust en onbalans zorgen.

 

Hoofdstuk H - Effecten op onze overtuigingen

descriptieve overtuigingen

De overtuigingen die ontstaan vanuit directe ervaring met een object en daardoor met veel zekerheid kunnen worden gesteld

inferentiële overtuigingen

De overtuigingen die ergens vanuit moeten worden afgeleid.

hostile media-effect

Mensen met een sterke opvatting over een onderwerp zien mediaberichten over dat onderwerp als bevooroordeeld tegen hun opvatting.

drip drip drip hypothese

De mediaboodschappen vormen ‘druppels’ die langzaam invloed uitoefenen op iemands overtuigingen.

drench hypothese

Een mediaboodschap kan in één keer invloed hebben op iemands overtuigingen.

 

Hoofdstuk I - Veranderende attitudes door media-effecten

attitude

Een evaluatie, waarbij iets vergeleken wordt met een standaard.

socialisatie

Het proces waarbij iemand, bewust of onbewust, waarden en normen overneemt van bijvoorbeeld de omgeving.

sleeper effect

Mensen verkrijgen hierbij informatie uit de media maar vergeten later wat de bron was van die informatie

mere exposure effect

Het effect waarbij mensen onbewust herhaaldelijk aan een object worden blootgesteld zij, waarna zij later bewust een voorkeur krijgen voor dat bepaalde object.

 

Hoofdstuk J - Media-effecten op het gevoelsleven

affect

Een verzamelterm voor emoties en stemmingen.

desensitisatie-effect

Een media-effect waarbij mensen na herhaalde blootstelling aan geweld op televisie hun empathie verliezen voor de slachtoffers van geweld in de serie.

 

Hoofdstuk K - Media-effecten op gedrag

vicarious learning

Plaatsvervangend leren, waarbij men gedragingen niet zelf hoeft uit te voeren om te kunnen zien of het gedrag tot goede of slechte consequenties leidt.

media-suggested behavior

Het gedrag dat wordt gezien in de media wordt niet exact gekopieerd – er vindt een afgeleid gedrag plaats.

 

Hoofdstuk L - Effecten die macro-level media hebben op het publiek

two-step flow theory

De theorie waarin wordt gesteld dat informatie niet direct aan het publiek wordt overgebracht, maar dat dit verloopt via opinieleiders.

kennisklooftheorie (knowledge gap theory)

De kloof waarbij de ene groep mensen meer van media leren dan de andere groep.

 

Hoofdstuk M - Effecten die macro-level media hebben op instellingen

sound bites

Korte uitspraken met pakkende zinnen, die door de media worden opgepikt.

horse race

De (politieke) wedstrijd waarbij centraal staat welke persoon of partij aan de winnende hand is, of juist verliest.

cultural homogenization

Andere landen nemen de gewoontes van het land over waar de mediaboodschap vandaan komt.

 

Hoofdstuk N - Effecten van macro-level media op de maatschappij, cultuur en de massamedia

Marxisme

De stroming waarin mensen de wereld vormen door technologie en fysieke middelen te gebruiken.

feminisme

De stroming die stelt dat de media een beeld scheppen van de man als van nature sterk en goed en van de vrouw als zwakker en minder competent.

Britse cultuurstudies

Een school die probeert de historische overheersing van de elite te traceren, de sociale consequenties die dit heeft te bekritiseren en de invloed die de elite heeft over minderheidsgroeperingen aan te tonen.

cultureel imperialisme

Het proces waarbij een dominante cultuur zijn cultuur op andere culturen wilt overbrengen.

 

Hoofdstuk O - Waarschuwingen bij het interpreteren van literatuur over media effecten

massamedia

De zender probeert een publiek te creëren en dit publiek herhaaldelijk bloot te stellen aan zijn boodschappen.

Bron

  • 2013-2014

 

Check page access:
Public
This content is related to:
Boeksamenvatting bij Media Effects van Potter
Begrippenlijst bij Media Psychology van Brewer
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check where this content is also used in:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
1623 2
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.