Begrippenlijst De kleine gids (pleegzorg)

Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.

 

 

 

Belanghebbende

een persoon waarbij een zaak rechtstreeks betrekking heeft op diens rechten en plichten

Beoordelingsboog

taxatie-instrument met daarin alle relevante factoren bij de overweging tot thuisplaatsing

Beroepschrift

verzoekschrift in hoger beroep

Bestandplaatsing

pleegkind wordt bij pleegouders geplaatst die bekent zijn in het pleeggezinnenbestand van de pleegzorgaanbieder

Bestuursrecht

de vraag van pleegouders of het pleegkind aan de bestuursrechter om een bestuursrechterlijke beslissing van de pleegzorgaanbieder of Bureau Jeugdzorg te heroverwegen

Bezwaarschrift

de vraag van pleegouders of het pleegkind aan de pleegzorgaanbieder of Bureau Jeugdzorg om een gemaakt bestuursrechtelijke beslissing te heroverwegen

Bijzondere

Curator

een deskundige die door de kinderrechter wordt benoemd om een minderjarige bij te staan in een conflict met zijn of haar ouders of voogd

Blokkaderecht

pleegouders maken aan de gezagouders of de voogd duidelijk dat zij niet instemmen met beëindiging van de pleegzorgplaatsing

Deeltijdpleegzorg

pleegkind wordt gedeeltelijk opgevangen in een pleeggezin en de overige tijd in het eigen gezin of een residentiële voorziening

Dialoogmodel

methode die de samenwerking en de communicatie in het zorgteam bevordert

Gehechtheid

de aangeboren neiging van het kind om steun te zoeken bij een volwassene die het kind kan helpen en beschermen

Gezinshuis

kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening

Kortdurende

pleegzorg

pleegzorg als module in een zorgprogramma, uitgangspunt is dat het kind bij de biologische ouders opgroeit

Langdurige

pleegzorg

pleegzorg als opvoedingsarrangement, uitgangspunt is dat het kind permanent bij het pleeggezin woont zodat een langdurige en stabiele hechtingsrelatie met de pleegouders aangegaan kan worden

Loyaliteit

trouw, morele verbondenheid en het zich houden aan een verbintenis of verplichting

Loyaliteitsconflict

het lukt het kind niet om invulling te geven aan de zijnsloyaliteit en de verworven loyaliteit waarna het kind schuldgevoelens ontwikkelt naar de ouders of de pleegouders

Matchfactoren

factoren die bepalen of een kind in een pleeggezin wordt geplaatst

Meerzijdige partijdigheid

het accepteren van verschillende visies en hierop kritiek durven hebben

Mediation

bemiddeling tussen partijen om een conflict op te lossen met hulp van een onafhankelijke mediator

Netwerkplaatsing

pleegkind wordt bij een bekende uit het eigen sociale netwerk geplaatst

Ouderlijk gezag

zeggenschap en verantwoordelijkheid over en voor het kind ligt bij de ouders

Pleegoudervoogdij

er is sprake van een wettelijke verantwoordelijkheid van pleegouders voor het pleegkind tot het achttiende jaar

Responsiviteit

reactievermogen van de opvoeder op het kind

 

Schriftelijke

aanwijzing

wettelijke dwingende opdracht door Bureau Jeugdzorg aan de gezagouders of de minderjarige vanaf twaalf jaar om iets te doen of na te laten met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het pleegkind in het kader van de OTS

Sensitiviteit

gevoeligheid van de opvoeder naar het kind toe

Tijdelijke voogdij

er is sprake van een vacuüm in het ouderlijk gezag waardoor een tijdelijke voogdij wordt uitgesproken

Tweetrapsraket

eerst bezwaar indienen bij de pleegzorgaanbieder of Bureau Jeugdzorg en daarna pas in beroep gaan bij de bestuursrechter

Verworven loyaliteit

loyaliteit die ontstaat doordat een pleegouder voor het kind zorgt

Verzoekschrift

de vraag van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of de (pleeg) ouders aan een (kinder)rechter om een beslissing te maken met betrekking tot minderjarigen

Voltijdpleegzorg

het pleegkind verblijft zeven etmalen per week in een pleeggezin

Voogdij

zeggenschap en verantwoordelijkheid over en voor het kind wordt door een ander dan de ouders uitgeoefend

Voorlopige voogdij

er is sprake van een spoedsituatie waarbij het kind wordt bedreigd in de ontwikkeling en er moet acuut een maatregel met betrekking tot het ouderlijk gezag genomen worden

Zijnsloyaliteit

aangeboren loyaliteit, primair gebaseerd op biologisch erfelijke verwantschap en/of een bloedband en op een gezamenlijke familiegeschiedenis

Zorgteam

team van ouders, pleegouders, pleegkind, vertegenwoordigers uit het netwerk en professionals die onder leiding van een pleegzorgwerker gezamenlijke verantwoordelijkheid over het pleegkind op zich nemen en actief werken aan gestelde doelen voor het pleegkind

 

Join World Supporter
Join World Supporter
Log in or create your free account

Why create an account?

 • Your WorldSupporter account gives you access to all functionalities of the platform
 • Once you are logged in, you can:
  • Save pages to your favorites
  • Give feedback or share contributions
  • participate in discussions
  • share your own contributions through the 7 WorldSupporter tools
Follow the author: Vintage Supporter
Promotions
oneworld magazine
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.