Oefententamen Damen I: systeem, bevoegdheden, bevoegdheidsverklaring en handhaving

Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013.


Meerkeuze vragen hoofdstuk 1 t/m 8

 

1. Hoe werd de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?

a. Het uitvaardigen van goede wetgeving en de politieke controle

b. Controle van de rechter en politieke controle

c. Goede wetgeving uitvaardigen, politieke controle en richtlijnen

d. Geen van de bovenstaande antwoorden is juist

 

2. Een ZBO die deel uit maakt van een 'gewone' privaatrechtelijke instelling is een

a. A-orgaan

b. B-orgaan

c. C-orgaan

d. Geen orgaan

 

3. Wat is het verschil tussen een beschikking en een besluit van algemene strekking?

a. een beschikking is voor een enkel geval

b. een besluit van algemene strekking moet schriftelijk zijn

c. een besluit moet gericht zijn op een rechtshandeling

d. een beschikking is van publiekrechtelijke aard

 

4. Stelling 1: Tegen het niet tijdig nemen van een besluit staat geen bezwaar of beroep open.
Stelling 2: Bijzondere particulieren belangen mogen niet betrokken worden bij de belangenafweging van een bestuursorgaan.

a. Beide stellingen zijn juist

b. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist

c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist

d. Beide stellingen zijn onjuist

 

5. Wat houdt het verbod op Détournement de pouvoir in?

a. Verbod op delegatie

b. Verbod op misbruik van bevoegdheid

c. Verbod op attributie

d. Verbod op mandaat

 

6. Wie valt niet onder de WOB?

a. Waterschappen

b. Provincie

c. Parlement

d. Ministers

 

7. Wat moet een bestuursorgaan doen wanneer een verzoek bij het verkeerde bestuursorgaan wordt ingedient:

a. Niets

b. Het verzoek doorzenden naar het juiste orgaan

c. Het verzoek afwijzen

d. Het verzoek terugsturen naar de aanvrager

 

8. Wat is geen eis voor een democratie?

a. Volkssoevereiniteit

b. Machtenscheiding (checks & balances)

c. Openbaarheid van bestuur

d. Het gelijkheidsbeginsel

 

9. Het doorgeven van een al bestaande bevoegdheid is:

a. Attributie

b. Delegatie

c. Mandaat

 

10. Een ZBO die deel uitmaakt van een entiteit dat in de instelling rechtspersoonlijkheid heeft gekregen is een:

a. A-orgaan

b. B-orgaan

c. C-orgaan

d. Geen orgaan

 

11. Waaruit kan geen ongeschreven rechtsbeginsel worden afgeleid?
a. Subsidiariteitsbeginsel

b. Gelijkheidsbeginsel

c. Legaliteitsbeginsel

d. Rechtszekerheidsbeginsel

 

12. Stelling 1: Het bestuursorgaan heeft bij de besluitvorming een onderzoeksplicht
Stelling 2: Onrechtmatig verkregen bewijs mag nooit gebruikt worden
a. Beide stellingen zijn juist

b. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist

c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist

d. Beide stellingen zijn onjuist

 

13. Welke soort mandaat is niet mogelijk?

a. Beslissingsmandaat

b. Overwegingsmandaat

c. Uitvoeringsmandaat

d. Ondertekeningsmandaat

 

14. Wat is geen kenmerk van een Convenant?
a. Gebaseerd op een wilsovereenkomst

b. Zowel publiek als privaatrecht

c. Uitdrukking van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk doel

d. Moeilijke totstandkomingsprocedure

 

15. Wat is geen ABBB?

a. Zorgvuldigheidsbeginsel

b. Gelijkheidsbeginsel

c. Vertrouwensbeginsel

d. Redelijkheidsbeginsel

 

16. Stelling 1: Een verzoek om informatie kan op grond van persoonlijke beleidsopvattingen worden geweigerd.

Stelling 2:”De opsomming in art. 10 WOB is limitatief

 

a. Beide stellingen zijn juist

b. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist

c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist

d. Beide stellingen zijn onjuist

 

17. Waar hangt de wijze en diepgang van een onderzoek niet vanaf?

a. De urgentie van de beschikking

b. De betrokken partijen

c. Mogelijke resultaten

d. Betrokken belangen

 

18. Wat is geen eis voor een besluit in de zin van de Algemene wet Bestuursrecht?
a. Een besluit van een bestuursorgaan

b. Een besluit publiekrechtelijk van aard

c. een schriftelijk of mondeling besluit

d. een besluit inhoudende een rechtshandeling

 

19. Welke uitgangspunten gelden bij de actieve zorgplicht van een bestuursorgaan?
a. Actief dienstbetoon en tijdige besluitvorming

b. Actieve rechtsbedeling en informatie voorziening

c. Fair-play en actief dienstbetoon

d. Zorgvuldige voorbereiding en Fair-play

 

20. Wat is geen vorm van een beschikking?

a. Zaakgerichte beschikking

b. Persoonsgerichte beschikking zonder zakelijke werking

c. Persoonsgerichte beschikking met zakelijke werking

d. Alle bovenstaande zijn vormen van beschikkingen

 

Antwoorden MC vragen hoofdstuk 1 t/m 8

1.C

2.B

3.A
4. D

5. B

6. C

7.B

8. D

9. B

10. A

11. A

12. B

13. B

14. D

15. A

16. A

17. B

18. C

19. B

20. D

 

Meerkeuze vragen hoofdstuk 9 t/m 16

 

1. Bij welke rechtvaardigingsgrond voor het schenden van het vertrouwen lijkt het niet snel aannemelijk dat de gevolgen voor rekening van de burger komen te staan?

 1. overmacht
 2. verstrekking door de burger van onjuiste gegevens
 3. gewijzigde inzichten
 4. nieuwe feitelijke ontwikkelingen

 

2. Welk criterium wordt onder meer door de Hoge Raad gehanteerd als een bestuursorgaan wil afwijken van een privaatrechtelijke overeenkomst?

 1. niet voorzienbaar
 2. bindende overeenkomst
 3. gewekte belangen
 4. overmacht

 

3. Een intrekkingsbesluit moet voldoen aan dezelfde normen waaraan ook andere besluiten moeten voldoen. Op welke norm ligt de nadruk?

 1. legaliteitsbeginsel
 2. rechtszekerheidsbeginsel
 3. gelijkheidsbeginsel
 4. belangen afweging
   

4. In geval van niet-naleving van aan subsidieverlening verbonden verplichtingen, kan een bestuursorgaan niet:

 1. de subsidie geheel intrekken
 2. een civiele procedure aanspannen
 3. de subsidie verlagen
 4. een strafrechtelijke procedure starten

 

5. Waarmee zouden veel problemen met betrekking tot nadeelcompensatie vorderen opgelost zijn?

 1. codificatie van het beginsel gelijkheid voor de publieke lasten
 2. door een rechtmatige overheidsdaad te laten vallen onder 6:162 BW
 3. de mogelijkheid om de veroorzaker in persoon aansprakelijk te stellen
 4. door een grondslag te creëren voor negatief overheidsoptreden

 

6. Wie is formeel de veroorzaker van de schade bij aansprakelijkheid?

 1. de ambtenaar
 2. het bestuursorgaan
 3. het bevoegde bestuursorgaan
 4. de rechtspersoon gemeente

 

7. Indien aan de vereisten van 1:162 is voldaan teneinde schadevergoeding te vorderen, wat kan hieraan in de weg staan?

 1. de belangen afweging
 2. verjaring
 3. de absolute competentie
 4. de relatieve competentie

 

8. Als gevolg waarvan kan het voorkomen dat een benadeelde de schade voor zijn rekening moet houden?

 1. de schade is gering
 2. niet in alle gevallen staat de weg naar de rechter open
 3. indien de schade eenvoudig voorkomen had kunnen worden
 4. schending schadebeperkingsplicht

 

9. Stelling 1: Op alle zaken van de overheid is het bepaalde in boek 5 BW van toepassing.

Stelling 2: Bij privaatrechtelijke bevoegdheden kan de overheid op een lijn met de burger worden gesteld.

a. beide stellingen zijn juist

b. stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist

c. stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist

d. beide stellingen zijn onjuist

 

10.  Wat is geen bezwaar tegen de tweewegenleer?

 1. doorkruising bevoegdheidsverdeling
 2. mogelijkheid grotere vrijheid voor de overheid
 3. strijdigheid gemenerechtsleer
 4. minder waarborgen voor de burger

 

11. Waarom zijn bestuurlijke sancties, naast strafrechtelijke sancties essentieel?

 1. om een duidelijke scheiding te creëren
 2. gezien sancties slechts gericht zijn op bestraffing
 3. vanwege het legaliteitsbeginsel
 4. om sanctionering eenvoudiger te maken

 

12. Aan wie komt de geldsom toe van een opgelegde sanctie?

 1. het bestuursorgaan dat de sanctie heeft opgelegd
 2. de staat
 3. de benadeelde
 4. de belastingdienst

 

13. Welk antwoord is onjuist? Een intrekking van een begunstigde beschikking:

 1. vereist een specifieke grondslag
 2. heeft het karakter van een herstelsanctie
 3. vereist geen specifieke grondslag
 4. is een reactie op onrechtmatig gedrag
   

14. Aan wie kan een last onder dwangsom worden opgelegd?

 1. de belanghebbende
 2. de overtreder
 3. nauw betrokkenen
 4. huisgenoten

 

15. Het duo via-beginsel:

 1. houdt in dat als er meerdere wegen openstaan, je keuze voor een traject definitief is
 2. je zowel de privaatrechtelijke als de bestuursrechtelijke weg mag bewandelen
 3. je niet dubbel bestraft mag worden
 4. bestaat niet

 

16. Welk criterium behoort niet tot de criteria die het EHRM hanteert om te bepalen of er sprake is van criminal charge?

 1. de aard van de overtreding
 2. de kwalificatie
 3. verwijtbaarheid
 4. de ernst van de sanctie

 

17. Stelling 1: Er staat geen bezwaar open tegen een gedoogbeschikking.

 Stelling 2: Het bestuur kan niet rechtstreeks optreden indien de voorwaarden van de gedoogschikking niet worden nageleefd.
a. beide stellingen zijn juist

b. stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist

c. stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist

d. beide stellingen zijn onjuist

 

18. Welk antwoord is onjuist? Rechtmatig gedogen:

 1. mag als het achterliggende belang beter wordt beschermd
 2. is toegestaan bij overgangssituaties
 3. mag als er een geslaagd beroep op een rechtsbeginsel wordt gedaan
 4. bestaat niet

 

 

Antwoorden MC-vragen hoofdstuk 9 t/m 16

 1. C
 2. A
 3. B
 4. D
 5. A
 6. C
 7. B
 8. D
 9. B
 10.  C
 11.  B
 12.  A
 13.  A
 14.  B
 15.  D
 16.  C
 17.  C
 18.  D

 

Access: 
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Image

Check how to use summaries on WorldSupporter.org


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
564