Collegeverslag 9 en 10 (Jeugdrecht)

Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013.


College 9 – leeftijdsgrenzen, verhoor en verdediging

Leeftijdsgrenzen: ondergrens en bovengrens
Ondergrens:
12 jaar minimumleeftijd voor jeugdstrafrecht in Nederland.
In het IVRK is uitdrukkelijk gezegd een ondergrens vast te stellen. Wat die grens was, stond niet vast, dát er een grens vastgesteld moest komen, wel.
IVRK = CRC = Convention on the Rights of the Child (Engelse benaming voor IVRK, zelfde verdrag)
Ondergrens: de leeftijd waarop kinderen strafrechtelijk (verminderd) verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Verminderd verantwoordelijk, want; niet zo verantwoordelijk als volwassenen, maar worden wel voor de strafrechter gebracht.
Ondergrenzen op Europees niveau varieren tussen de 8 jaar (Schotland) en de 16 jaar (Belgie). Nederland zit aan de lage kant, me meerderheid van Europa heeft een grens van 14 of 15 jaar. Dat wil niet zeggen dat er geen reactie komt op kinderen onder die leeftijd in die landen, maar wel dat er geen strafrechtelijke reactie komt op kinderen onder die leeftijd, maar wel vaker kinderbeschermingsmaatregelen.
Algehele tendens, door de invloed van het IVRK is dat met name in Europa dat de ondergrenzen omhooggaan. Natuurlijk zijn er ook omgekeerde tendensen, meestal door een roep vanuit de politiek om harder en sneller te straffen bij kinderen.
Let op op het onderscheid tussen strafrechtelijke maatregelen, kinderbeschermingsmaatregelen en pedagogische maatregelen!
Pedagogisch ingrijpen klinkt als kinderbeschermings-, maar kan sterk lijken op een strafrechtelijke reactie: vaak een reclasseringskarakter of  bvb vrijheidsbeneming in een heropvoedingsinrichting.
België heeft geen jeugdstrafrecht, enkel een jeugdbeschermingsrecht. Of dat nou om problemen of om strafrechtelijke feiten gaat. Uitzondering: bij zeer ernstige delicten jongeren berechten vanuit volwassenen strafrecht (uithandengeving in Belgische termen). Grote overstap: van helemaal niet strafrechtelijk behandelen, naar volledige volwassen strafrechtelijke behandeling. Veel te grote overstap!
In Europa zitten we erg laag met onze ondergrens van 12 jaar, in internationaal perspectief zitten we echter vrij hoog (Azie 7,5 jaar, Afrika 9 jaar, VS sommige grenzen helemaal geen ondergrens).
Ondergrenzen in de praktijk:
Leeftijd van de feitelijke vervolging. In NL is het zo dat als een jongere vanaf zijn 12e voor de kinderrechter strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kan worden, is dat ook de feitelijke gang van zaken. In een behoorlijk aantal landen is dat echter niet zo; daar ligt een behoorlijke discrepantie tussen de leeftijden waarop men in principe strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kan worden, en op welke leeftijd men feitelijk berecht wordt.
Hierbij zie je dat we in Europa nog lager liggen dan we al dachten: in Nederland is de feitelijke leeftijd ook 12 jaar, in de rest van Europa is 14 jaar hierbij ongeveer normaal.
Ondergrenzen vanuit de wetenschap:
1.Vanaf 16 jaar zijn jongeren in principe op cognitief niveau gelijk aan volwassenen.
Relativering: onderzocht in rustige laboratoriumsituaties zonder invloeden van buitenaf, die invloeden van buitenaf (groepsdruk etc) zijn juist vaak de redenen dat jongeren een overtreding maken.
Voor jongeren zijn er factoren in het spel die invloed hebben op het cognitief vermogen van de jongere en die deze wetenschappelijke beweringen drastisch relativeren:
-    Impulsiviteit van jongeren
-    De neiging tot het nemen van risico’s
2.Vanaf 14 jaar zijn jongeren in principe in staat tot een redelijk besef van het juridisch proces en hun positie daarin.
Het moeilijkste punt voor kinderen is het zich voor te stellen wat anderen van ze verwachten. De notie van besef dat anderen iets van jou verwachten van spijt, besef van ernst van je actie, schuldbesef, reden van voorkomen, etc.
Heeft te maken met de ontwikkeling van empathie.
Ook op dit vlak zit Nederland met haar ondergrens van 12 jaar dus zeker aan de lage kant.

Bovengrens
De bovengrens in Nederland is flexibel, de ondergrens niet (meer). Vroeger een STOP-reactie voor 12-minners, deze is er niet meer.
Flexibele bovengrens is hierbij tweeledig:
-    16 en 17 jarigen berechten volgens het commune strafrecht.
Hiervoor zijn drie motieven. Vroeger twee motieven die cumulatief waren, nu drie motieven die alternatief zijn.
Let op! De zaak blijft wel bij de kinderrechter, maar de sanctie komt vanuit het commune strafrecht.
o    Of: een ernstig feit
o    Of: zorgen om de persoonlijkheid van de dader
o    Of: de omstandigheden waaronder de daad is gepleegd, met het oog op een samenpleging van minderjarigen en volwassenen. De redenering achter dit derde motief wordt helaas niet altijd goed onderbouwd toegepast, er vindt dan oneigenlijk gebruik van het motief plaats.
Relatief gebeurt dit berechten van minderjarigen volgens meerderjarige strafrecht vrij weinig
-    18, 19 en 20 jarigen berechten volgens het jeugdstrafrecht
Achterliggende gedachte: daders met een ontwikkelingsachterstand of een heel beperkt IQ. Hierbij wordt gekeken naar persoonlijkheid of omstandigheden. Wordt heel weinig gebruik van gemaakt.

Mogelijkheid in de wet om jeugdstrafprocesrecht met open deuren te voeren in artikel 495b lid 2 sv. Dit is een discretionaire bevoegdheid (beslissing ligt bij de rechterlijke macht). Het belang van de minderjarige en de privacybescherming wordt hierbij dan opgeofferd voor de maatschappelijke belangen.
Voorstel voor adolescentenstrafrecht:
o.a. Uitbreiding om (makkelijker) jongeren tot 21-jaar volgens het jeugdstrafrecht te berechten, met het oog op hun nog niet volledig ontwikkelde impulsbeheersing, etc. Gezien in Duitsland en daar werkt het.
Hamvraag: komen er met de invoering van een adolescentenstrafrecht ook aparte voorzieningen voor de personen die hier onder vallen?
Wat zijn de argumenten voor of tegen het flexibel zijn van een bovengrens?
Argumenten tegen:
1.    IVRK: een kind is een kind, ongeacht het misdrijf. De kinderlijke status juist niet loslaten bij ernstige delicten.
2.    Ontwikkelingspsychologie: Je moet rekening houden met de ontwikkelingsfase van mensen en je kunt niet de juridische aanpak om naar aanleiding van ernstige delicten zwaarder te straffen, de leidraad laten zijn. Je moet van geval tot geval bekijken in welke ontwikkelingsfase de persoon zit.
3.    Juridische conformiteit van het civiele recht: het idee dat het niet kan dat je grote discrepanties stelt in jeugdrecht. Je kunt niet jongeren op jonge leeftijden strafrechtelijk verantwoordelijk stellen, maar pas op late leeftijd rechten geven tot bvb alcohol nuttigen en trouwen.
4.    Criminologie: het werkt contra-productief. Het blijkt dat groepen jeugdige verdachten die terechtkomen in het volwassenstrafrecht vaker en ernstiger recidiveren dan de jeugdige verdachten die via het jeugdstrafrecht worden berecht.
Argumenten voor:
1.    De ernst van het delict en de maatschappelijke geschoktheid: de jongere mag dan wel minderjarig zijn, het delict wat hij heeft gepleegd is
2.    De persoonlijkheid van de dader en de maatschappelijke veiligheid. Als er rekening wordt gehouden met een persoonlijkheid die zo in elkaar zit dat zelfs de deskundigen (psychologen en psychiaters) geen zekerheid kunnen geven dat na het maximum aan straffen die het jeugdstrafrecht biedt (7 jaar PIJ) de jongere geen gevaar meer vormt voor de maatschappij.

Het verhoor van minderjarige verdachten
Twee invalshoeken bij het verhoor:
Doelmatigheid:
Dwangmiddelen worden gemotiveerd door de doelmatigheid; we willen iets bereiken wat alleen/het beste kan met een dwangmiddel.
Het toepassen van dwangmiddelen bij de verdachte.

Rechtsbescherming:
Pressieverbod en cautieplicht. Rechtsgrond daarvan is het respect voor de verdachte (naar het principe van fair trial) en het belang van waarheidsbevinding (crime control).
Psychologisch belang van waarheidsbevinding:
-    Kinderlijk geloof in een vraag met een juist antwoord; ze denken dat bij alles wat ze zeggen er maar één juist antwoord is en zoeken dus naar dit antwoord.
-    Suggestibiliteit; kinderen zet je meteen op een dwaalspoor als je suggestieve vragen stelt, waardoor je het antwoord krijgt wat je zelf in gedachte had.
-    Moeite met abstracte, moeilijke zinnen.
-    Het kinderlijke perspectief op het delict
De waarheid naar boven krijgen is veel belangrijker dan het verkrijgen van een bekentenis. Als we zoveel moeite doen en zoveel druk zetten op het verkrijgen van een bekentenis, krijg je valse bekentenissen. Het is belangrijker een constructie te maken van hoe het gegaan is. Mensen die inzetten in het begin van het verhoor op ontkennen, blijven tot in den treure ontkennen. De helft van de zwijgers wordt uiteindelijk wel veroordeeld, omdat we genoeg aanvullend bewijs hebben. Belangrijk dus om de cliënt duidelijk te maken dat je beter kunt praten, een bekentenis in je voordeel is.
Hoe lager het IQ, hoe groter de kans op een valse bekentenis.
Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op een valse bekentenis.
Juridische kant van de rechtsbescherming:

Rechtsbijstand:
Volgens het EHRM moet bij het eerste verhoor een advocaat aanwezig zijn, bij een jeugdige een gespecialiseerde jeugdadvocaat.

Zwijgrecht en cautieplicht:
Het is belangrijk dat jongeren tijdig op de hoogte gebracht worden van de risico’s van zwijgen en besef van wat anderen van hun verwachten.

Verdediging
Kritiek van de jongeren: te weinig informatie gekregen vooraf van de advocaat, de bedoelingen van de jongere worden door de advocaat niet altijd goed verwoord. Betere keuze om de jongere zelf te laten praten, als is het maar om de jongere het gevoel te geven dat het echt in zijn eigen belang is.
Eerste fase: Inverzekeringstelling (IVS). Taken van de advocaat:
-    Zsm op de hoogte komen van de feiten
-    De jongere adviseren over de proceshouding (let op je woorden, ga rechtop zitten, zwijg wel of juist niet, etc)
-    De jongere voorlichten over de procedure; wat gaat er nu gebeuren?
-    Na toestemming van de jongere contact opnemen met de ouders
-    Afwegen of er vroeghulp noodzakelijk is vanuit RvdK of jeugdreclassering vanuit BJZ en of/welke schorsingsvoorwaarden?
Tweede fase: voorbereiding voorgeleiding tot de Rechter-Commissaris. Taken van de advocaat:
-    Het dossier doornemen met de jongere
-    Cliënt voorlichten over de mogelijke implicaties van het meewerken aan een dubbelrapportage. Je loopt hierbij de kans tot advies van een PIJ-maatregel opleggen.
Derde fase: voorbereiding op de zitting. Taken van de advocaat:
-    Uitleggen aan jongere hoe een zitting verloopt, wie wie is, wat iedereens taak is, waar iedereen zit tijdens de zitting, hoe hij zich moet gedragen.
-    Kijken of er aanwijzingen zijn voor psychologische en gedragsstoornissen van de jongere, waarbij tijdens de zitting rekening gehouden moet worden of waardoor de advocaat de jongere extra moet instrueren.
-    Met de jongere een processtrategie bepalen en de implicaties uitleggen van de keuzes van die strategieën.
-    De jongere wijzen op het idee dat de rechter iets verwacht van schuldbesef, empathie, spijt of een positief gebaar richting het slachtoffer.
Een goede advocaat stimuleert de jongere een gebaar van spijt te maken vóór de zitting, zodat hij de re rechter laten zien dat de jongere al een gebaar heeft gemaakt.
Derde fase: tijdens de zitting. Taken van de advocaat:
-    Opletten op de beslotenheid van de zitting (vb voor media)
-    Alert zijn op het aan de orde komen van pijnlijke zaken (vb jongere of ouders even naar de gang sturen als men dat wil bespreken).
-    Suggesties aandragen van geschikte sancties
-    Mogelijke schadeclaims alvast afstemmen met de ouders
-    Een expliciete onderbouwing van het pleidooi
 

 

College 10 – Nederland in internationaal perspectief

Nederland zit qua leeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid in Europa redelijk in de middenmoot.
MACR: Minimal Age of Criminal Justice
Jeugdstrafrecht (Spanje, Engeland): Of iig: strafrecht staat voorop, maar er is een mix - Angelsaksische wereld - Criminaljustice - Geen relatie van het strafrecht met jeugdbescherming (wel overgang maar loopt niet soepel)

Jeugdbescherming (Belgie)Of iig: bescherming staat voorop, maar er is een mix - Continentaal Europa - Care / childprotection - Een flexibele relatie met jeugdbescherming(heel soepel switchen tussen strafrecht en jeugdbescherming, dus makkelijk om niet met een sanctie maar met ondersteuning te regeren)

Rol van de politie
Nederland: politie heeft een sterk zelfstandige rol. Politie handelt 40% van alle jeugdstrafzaken zelfstandig af, meestal met een boete, vermaning of Bureau Halt. Nederlandse politie heeft dus een behoorlijke zelfstandige discretionaire bevoegdheid.
In Ierland heeft de politie een sterke discretionaire bevoegdheid, in Nederland en Engeland matig, Frankrijk weinig en in Duitsland helemaal geen. Duitse politie mag geen zelfstandige beslissingen nemen, mag alleen in opdracht van het OM handelen. Een afdoening als Halt kan daar dus niet bestaan, jongeren komen meteen bij de OvJ.
40% van de jeugdstrafzaken wordt zelfstandig afgehandeld door de OvJ. Daarnaast dus nog 40% door de politie, dus: 80% van alle jeugdstrafzaken wordt afgehandeld  buiten de rechter om. Dit is een voorbeeld van diversie. Twee vormen diversie:
-    Omleiding buiten überhaupt hele strafrechtelijke systeem
-    Omleiding buiten de rechter om à Nederland
In Ierland heb je twee vormen: YC = Youth Court, CH = Childs Hearing
IVRK: De privacy van minderjarigen moet altijd beschermd wroden. Als je je wilt houden aan het artikel uit het IVRK, moet je je deuren (voor de media) dichthouden. In Europa heersen hier drie variaties op:
-    Volledig gesloten: Griekenland, Schotland (CH)
-    In principe gesloten, maar gezien het belang van de zaak voor de maatschappij: Engeland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italie, Nederland, Spanje, Zwitserland.
-    Belgie, Schotland (YC)
Een civielrechterlijke zitting is altijd open voor de media, zodat de media als een soort controlemechanisme kan dienen voor het strafrechtelijk proces. Een jeugdzitting is gesloten, puur met het idee van de bescherming van de privacy van het kind erachter. Een jeugdrechter kan zich dan ook beroepen op dit idee van controle door media, wil hij de deuren van de jeugdzitting openzetten.
Adversarial system:
- Het hele proces draait om twee partijen: de rol van de aanklager (OvJ) en de rol van de verdediging (advocaat van jongere)
- Draait om: het winnen van je zaak. Het idee dat je moet winnen met het scherpste argument van jouw zaak
- Cruciale rollen: aanklager en verdediging
- Battle, strijdJongere heeft niks te zeggen, advocaat praat voor hem
- Passieve participatie
- Advies wordt uitgebracht door aanklager en verdediger, rechter krijgt kleine samenvatting van de info over de zaak, rechter en kind hebben vrijwel geen contact, experts worden aangedragen door de aanklager en verdediger.

Inquisitorial system:
- Het hele proces draait om de communicatie tussen de rechter en de verdachte, dat staat op de voorgrond. Daarnaast speelt ook het proces tussen de aanklager en de verdediging.
- Draait om: waarheidsbevinding. Het idee dat je met z’n allen collectief de objectieve waarheid moet vinden
- Cruciale rollen: rechter en kind
- Dialoog, de mogelijkheid tot een laatste woord van de jongere
- Actieve participatie
- Rol van de rechter: advies, zaak voorbereiden,  beginnen met communicatie met het kind (op zijn gemak stellen, verhaal halen) daarna ook communicatie met de ouders (vragen stellen) en communicatie met experts.

Nederland volgt typisch het inquisitore model.
Uitgesproken inquisitoir: Belgie en Schotland (CH) Communicatie met de jongere staat voorop, jongerenadvocaat komt er vaak niet eens aan te pas.
Gematigd inquisitoir: Frankrijk, Duitsland (YC), Griekenland, Italie, Nederland, Zwitserland. Het zal nooit voorkomen dat er geen advocaat of geen OvJ aanwezig is, maar het draait wel om de communicatie tussen rechter en jongere.
Gematigd adversitoir: Spanje
Uitgesproken adversitoir: Engeland, Ierland, Schotland (YC)
Minderjarige moet in elke zaak die over hem gaan, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk, vanaf 12 jaar zijn eigen verhaal kunnen doen.
Landen waar veel ruimte is voor het eigen verhaal van de jongere: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Schotlat (CH), Zwitserland.
Redelijk veel ruimte: Belgie, Frankrijk, Griekenland, Italie
Weinig ruimte: Engeland, Ierland, Schotland (YC), Spanje ! in deze landen wordt dus gehandeld in strijd met artikel 12 uit het IVRK!

ER KOMEN GEEN TENTAMENVRAGEN OVER HC7 VAN YTJE MINKE HOKWERDA!
Tentamen net zo opgebouwd als eerste tentamen: 20 MC en 4 open vragen.

Check page access:
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

  1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
  2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
  3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
  4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
  5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
661
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.