Studiegids met Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind van Gazzaniga e.a

Samenvattingen en studiehulp bij Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind van Gazzaniga e.a

Inhoudsopgave

 • Samenvattingen bij het boek: Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind van Gazzaniga e.a
 • TentamenTests bij het boek: Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind van Gazzaniga e.a
Check supporting content in teasers:
Check page access:
Public
Check more or recent content:

De Gazzaniga Bundel: samenvattingen en studiehulp voor Psychological Science en Neuroscience

Studiegids met Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind van Gazzaniga e.a
Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga

Samenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga

Samenvattingen per hoofdstuk bij Psychological Science

Samenvattingen per hoofdstuk bij Psychological Science

 • Voor samenvattingen bij alle hoofdstukken van de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga, zie de supporting content van deze pagina

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 - Wat is de wetenschap van de psychologie?
 • Hoofdstuk 2 - Wat zijn de methoden van onderzoek?
 • Hoofdstuk 3 - Wat is de de biologische werking van hersenactiviteit?
 • Hoofdstuk 4 - Wat is het verschil tussen bewuste en onbewuste processen?
 • Hoofdstuk 5 - Wat zijn de processen van perceptie en sensatie?
 • Hoofdstuk 6 - Hoe leert men?
 • Hoofdstuk 7 - Hoe werkt het geheugen?
 • Hoofdstuk 8 - Waarover gaat de psychologie van cognitie?
 • Hoofdstuk 9 - Hoe geschiedt de psychologische ontwikkeling?
 • Hoofdstuk 10 - Hoe werken motivatie en emotie?
 • Hoofdstuk 11 - Welke invloeden zijn er op de gezondheid?
 • Hoofdstuk 12 - Waar houdt de sociale psychologie mee bezig?
 • Hoofdstuk 13 - Hoe benadert de psychologie persoonlijkheid?
 • Hoofdstuk 14 - Wat is psychopathologie?
 • Hoofdstuk 15 - Welke behandelingen gebruiken psychologen?

Gerelateerde samenvattingen en studiehulp

Access: 
Public
Begrippenlijst per hoofdstuk bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga - Chapter

Begrippenlijst per hoofdstuk bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga - Chapter


Wat is de wetenschap van de psychologie? - Chapter 1

 • Implicit Attitudes Test (IAT): Test die automatische meningen meet.

 • Wetenschap van de Psychologie: Onderzoek naar de geest, de hersenen en gedrag.

 • Geest: Mentale activiteit zoals gedachten, gevoelens en waarnemingen.

 • Gedrag: De handelingen die organismen uitvoeren.

 • Wetenschappelijke methode: Methode die uitgaat van het gebruik van objectieve, systematische procedures die leiden tot een accuraat begrip van wat er bestudeerd wordt.

 • Kritisch denken: Een systematische manier van informatie evalueren om tot logische conclusies te komen.

 • Biases: vertekeningen in de manier waarop iemand redeneert.

 • Nature-nurture debat: Debat over de vraag of psychologische eigenschappen biologisch bepaald zijn of worden gevormd door de omgeving.

 • Cultuur: De opvattingen, waarden, regels en gebruiken die binnen een bepaalde groep bestaan die een taal en een omgeving delen.

 • Lichaam-geest probleem: De vraag of de geest en het lichaam apart van elkaar bestaan of dat de geest een subjectieve ervaring is van de hersenen

 • Evolutietheorie: Theorie die de hersenen ziet als een orgaan dat miljoenen jarenlang geëvolueerd is om de mens te laten overleven en te laten reproduceren.

 • Adaptaties: De nuttige aanpassingen voor overlevingsproblemen die worden doorgegeven.

 • Natuurlijke selectie: Het proces waardoor de adaptaties worden doorgegeven.

 • Introspectie: Een onderzoeking van subjectieve ervaringen waarbij (daarvoor getrainde) mensen hun gedachten moeten beschrijven.

 • Structuralisme: Denkwijze die gebaseerd is op het idee dat bewuste ervaring opgedeeld kan worden in onderliggende elementen.

 • Functionalisme: Denkwijze die gebaseerd is op het idee dat het belangrijk is om te weten op welke manier de geest nuttig (functioneel) is voor mensen.

 • Gestaltetheorie: Het geheel is meer dan de som der delen.

 • Fenomenologische methode: Ongestructureerde rapportering van subjectieve onbewuste ervaringen.

 • Psychoanalyse: Therapie waarbij wordt geprobeerd

.....read more
Access: 
JoHo members
BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga - Chapter

BulletPointsamenvattingen per hoofdstuk bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga - Chapter


Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - BulletPoints 1

 • Psychologische wetenschap is de studie, door het doen van onderzoek, naar de geest, hersenen en gedrag. De geest verwijst naar mentale activiteit. Dit omvat perceptuele ervaringen zoals smaak en aanrakingen, die we hebben wanneer we met de wereld interacteren. De geest is ook verantwoordelijk voor herinneringen, gedachten en gevoelens. Mentale activiteit is het resultaat van biologische processen in de hersenen. Gedrag omschrijft het geheel aan observeerbare menselijke of dierlijke acties.
 • In 1873 stopte James zijn geneeskundige carrière en ging lesgeven in natuurkunde. James was vooral geïnteresseerd in de bewuste ervaring. Hij schreef een analyse van de menselijke geest, Principles of Psychology (1890). Het was het meest invloedrijke boek in de vroege geschiedenis van de psychologie. Veel centrale ideeën uit dit boek zijn overeind gebleven. James beweerde dat de geest veel complexer is dan zijn elementen, en daarom niet opgebroken kan worden.
 • Darwin noemde zijn mechanisme natuurlijke selectie: Het proces waardoor veranderingen die adaptief zijn (en dus overleving en reproductie stimuleren), door worden gegeven en veranderingen die niet adaptief zijn niet worden doorgegeven. Dit idee heet ook wel survival of the fittest. Fittest gaat hierbij over reproductief succes en overleving en niet puur over fysieke kracht. 
 • Freud ontwikkelde de psychoanalyse. In deze therapeutische methode werken de therapeut en patiënt samen om de inhoud van het onbewuste van de patiënt in het bewustzijn te brengen. Hij gebruikte vrije associatie, waarbij een patiënt moest praten over alles waar hij of zij over wilde praten, zo lang als hij of zij wilde. Freud geloofde dat iemand uiteindelijk onbewuste conflicten zou ontwikkelen die psychologische problemen veroorzaken tijdens vrije associatie. Ook analyseerde hij de inhoud van dromen van patiënten, op zoek naar verborgen conflicten. Freud had veel invloed, maar zijn ideeën zijn niet wetenschappelijk te onderzoeken.
 • In 1913 geloofde de psycholoog John B. Watson dat als de psychologie een wetenschap
.....read more
Access: 
Public
TentamenTests bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga

TentamenTests bij de 7e druk van Psychological Science van Gazzaniga


Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - TentamenTests 1

Vragen

Vraag 1

"Gedrag is de enige objectieve meting van de psyche"

Deze stelling is:

 1. Juist
 2. Onjuist

Vraag 2

Hoe wordt de kwestie genoemd die gaat over de vraag of eigenschappen genetisch of door de omgeving bepaald zijn?

 1. Lichaam-geest probleem
 2. Evolutionair of adaptief perspectief
 3. Nature-nurture debat
 4. Bewuste of onbewuste beïnvloeding

Vraag 3

Hoe wordt de vraag of de geest en het lichaam naast elkaar bestaan, of dat de geest een ervaring is van de hersenen, genoemd?

 1. Functionalisme
 2. Lichaam-geest probleem
 3. Nature-nurture debat
 4. Dualisme

Vraag 4

Geef aan welke van deze stellingen juist of onjuist is/zijn.
I. Da Vinci dacht dat alle zintuiglijke informatie in één deel van de hersenen aankwam.
II. Descartes dacht dat het lichaam en de geest elkaar beïnvloedden.

 1. I is juist, II is onjuist
 2. I is onjuist, II is juist
 3. I en II zijn beide juist
 4. I en II zijn beide onjuist

Vraag 5

Welk antwoord is onjuist?

 1. Wundt creëerde het eerste psychologielaboratorium en wordt gezien als de vader van de experimentele psychologie.
 2. De Gestalttheorie van Wertheimer en Köhler stelt dat het geheel meer is dan de som der delen.
 3. Het structuralisme stelt dat het geheel begrepen kan worden door de afzonderlijke onderdelen te bestuderen.
 4. Titchener was een student van Wundt en bedacht het functionalisme.

Vraag 6

Het geloof dat gedrag wordt veroorzaakt door het onbewuste, mentale processen waarvan we ons niet bewust zijn, heet:

 1. Psychoanalyse
 2. Behaviorisme
 3. Cognitieve psychologie
 4. Humanistische benadering

Vraag 7

Geef aan welke van deze stellingen juist of onjuist is/zijn.
I. Volgens Darwin veranderen soorten door gerichte, specifieke genmutaties.
II. Het idee dat soorten met gunstige erfelijke eigenschappen een

.....read more
Access: 
Public
Boeksamenvatting bij Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga - 4e druk

Boeksamenvatting bij Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind - Gazzaniga - 4e druk


Hoe hebben neurowetenschappen zich door de jaren ontwikkeld? - Chapter 1

De cognitieve neurowetenschap kreeg zijn naam eind zeventiger jaren. Cognitie betekent het proces van begrijpen en de neurowetenschap bestudeert de organisatie en functie van het zenuwstelstel. De grote beperking die vroeger aanwezig was, was dat men geen methoden had om de psyche systematisch en op een experimentele wijze te onderzoeken. Willis was de eerste die specifieke schade aan het brein kon relateren aan storingen in gedrag. Hij stelde een theorie op die beschreef hoe informatie door het brein getransporteerd werd (neuronale conductie). Zodoende staat Willis aan het begin van de cognitieve neurowetenschap.

Hoe werd vroeger gedacht over de functie van het brein?

De frenologie

De moderne wetenschap houdt zich in essentie bezig met de vraag of het brein als een geheel werkt of in onafhankelijke delen. In de negentiende eeuw ontwikkelden met name de heren Gall en Spurzheim de frenologie, op basis van de stelling van Willis dat geïsoleerde hersenschade het gedrag kon aantasten. Aanhangers van de frenologie stellen dat ieder deel van het brein betrokken is bij een specifieke functie, zoals taal en persoonlijkheidskenmerken. Er werden in totaal 35 specifieke functies onderscheiden. Het fundamentele idee van de frenologie is dat wanneer een functie vaker wordt gebruikt het bijbehorende deel van het brein zal groeien waardoor er een bult ontstaat. Door uitwendig onderzoek naar deze bulten kon de persoonlijkheid worden bepaald. Gall noemde dit anatomische personologie. Hij testte zijn ideeën niet, maar zijn idee van specifieke functies en specifieke hersendelen sluit aan bij het idee van Willis.

Aggregate field theory

Flourens deed onderzoek naar het

.....read more
Access: 
Public
Samenvatting Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (Gazzaniga)

Samenvatting Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (Gazzaniga)

Deze samenvatting is geschreven in studiejaar 2013-2014.


DEEL 1. DE GESCHIEDENIS VAN NEUROWETENSCHAPPEN

 

Het menselijk brein, zoals we het nu kennen, bestaat ongeveer 100 duizend jaar. Men is pas na gaan denken over het brein toen de noodzaak dagelijks bezig te zijn met overleven, minder werd. De enorme uitbreiding van de corticale hersengebieden in onze evolutionaire ontwikkeling is hetgeen wat ons onderscheid van andere dieren. Het is deze uitbreiding geweest die het mogelijk heeft gemaakt dat de mens niet alleen over taal kan beschikken maar ook over o.a. kunst, cultuur en uiteraard wetenschap.

 

Het brein
De moderne wetenschap houdt zich in essentie bezig met de vraag of het brein als een geheel werkt of in delen. In de negentiende eeuw ontwikkelde met name de heren Gall en Spurzheim de frenologie, volgens welke ieder deel van het brein betrokken is bij een specifieke functie, zoals taal, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Wanneer een functie vaker wordt gebruikt, zal het bijbehorende deel van het brein groeien waardoor er een bult ontstaat. Door uitwendig onderzoek naar deze bulten kon de persoonlijkheid worden bepaald, waaronder bijvoorbeeld een criminele persoonlijkheid. Gall noemde dit anatomische personologie.

Flourens bestreed het lokalisatie standpunt. Op grond van dieronderzoek meende hij dat het gehele brein een rol speelt bij gedrag. Hij maakte beschadigingen in het brein van dieren. Hij merkte op dat de locatie van de beschadiging niet gepaard ging met specifiek functieverlies maar dat het dier volledig herstelde. Hieruit maakte hij op dat het brein juist als een geheel functioneerde. Hij noemde dit idee ook wel de agregate field theory.

Hughlings Jackson observeerde patiënten met hersenbeschadiging en kwam tot een topografische organisatie van het brein; iedere lichamelijke functie in het lichaam hield verband met activiteit in een bepaald deel van de hersenen. Zo ontdekte hij dat laesies aan de rechterzijde van het brein meer effect hadden op visuo-spatiële processen dan laesies aan de linkerzijde. Ook bleek dat het totale verlies van een functie na hersenbeschadiging zeldzaam was.

Na een beroerte kon een patiënt van Broca niet meer.....read more

Access: 
Public
Samenvatting bij Psychological science van Gazzaniga: 5th international student edition

Samenvatting bij Psychological science van Gazzaniga: 5th international student edition


Wat is de wetenschap van de psychologie? - Chapter 1 (5)

 

1.1 Wat is de wetenschap van de psychologie?

Het doel van de hedendaagse psychologie is het begrijpen van de mentale activiteit en het gedrag van mensen. Een psycholoog probeert deze mentale activiteiten en het gedrag van mensen te begrijpen en te voorspellen. Hij kijkt hoe mensen gevormd worden door individuele, sociale en biologische factoren. Mensen zijn ook intuïtieve psychologen die het gedrag van anderen proberen te begrijpen en voorspellen op basis van Intuïtie. Conclusies gebaseerd op Intuïtie zijn echter vaak onjuist. . De wetenschap van de psychologie is het doen van onderzoek naar de geest (mind), de hersenen en gedrag. Geest staat voor mentale activiteit, zoals gedachten, gevoelens en waarnemingen. Bijvoorbeeld als je verse koekjes ruikt, doet je dat aan vroeger denken en daar voel je je prettig bij. Mentale activiteit is het resultaat van biologische (chemische) processen in de hersenen. De relatie tussen de geest en de hersenen is al millennia lang onderwerp van debat. Gedrag beschrijft observeerbare handelingen die mensen en organismen uitvoeren, waarbij sommige handelingen enkel bij mensen voor komen en andere bij alle zoogdieren. Lange tijd werd het gedrag gezien als de enige objectieve meting van de psyche. De psychologie heeft als doel mentale activiteit en de bijbehorende biologische basis te begrijpen, hoe mensen veranderen als ze ouder worden, hoe mensen verschillend reageren op sociale situaties en hoe mensen gezond en ongezond gedrag aanleren.

Psychologie en kritisch denken

Eén van de doelen van dit tekstboek is om meer kritisch te leren nadenken. Een kritische houding is vereist tegenover alle soorten informatie, ook informatie die misschien vanzelfsprekend lijkt.

.....read more
Access: 
Public
Samenvatting bij Psychological Science van Gazzaniga (4e druk)

Samenvatting bij Psychological Science van Gazzaniga (4e druk)


1. Een inleiding in de psychologie

 

Mensen zijn over het algemeen het meest geïnteresseerd in hun eigen mentale activiteit. Psychologen zijn geïnteresseerd in hoe mensen waarnemen, denken en handelen in verschillende situaties. De gedachten en waarnemingen van mensen zijn vaak niet op het eerste gezicht te zien en moeten door middel van een omweg gemeten worden. Vooroordelen zijn hiervan een voorbeeld. Ze beïnvloeden de verwachtingen die mensen hebben van anderen, en die verwachtingen kunnen leiden tot racistisch gedrag. Echter, veel mensen zullen niet snel toegeven racistische ideeën te hebben of het zelf niet eens doorhebben. Hoe worden deze ideeën dan gemeten? Er zijn bijvoorbeeld methoden om de hersenen te bekijken terwijl ze in werking zijn (brain imaging). Uit onderzoek dat hiervan gebruik maakt, blijkt dat het zien van onbekende zwarte gezichten de amygdala activeert bij blanken die al vooroordelen hebben over zwarten. De amygdala is een hersenonderdeel dat geactiveerd wordt wanneer men denkt dat er sprake is van dreiging. De al aanwezige vooroordelen worden gemeten met de Implicit Attitudes Test (IAT), een test die automatische meningen meet. Onderzoekers hebben niet alleen manieren gevonden om vooroordelen te meten, ze hebben ook ontdekt dat het mogelijk is om vooroordelen te verminderen.

 

Psychologie als wetenschap in het dagelijks leven

Het doel van de hedendaagse psychologie is het begrijpen van hoe mensen gevormd worden door individuele, sociale en biologische factoren. De psychologie verklaart bepaalde alledaagse gedragingen. Het is ook een belangrijke vraag hoe de omgeving de hersenen beïnvloedt en vice versa. De wetenschap van de psychologie is het onderzoek naar de geest (mind), de hersenen en gedrag. Geest staat voor mentale activiteit, zoals gedachten, gevoelens en waarnemingen. Bijvoorbeeld als je verse koekjes ruikt dot je dat aan vroeger denken en daar voel je je prettig bij. Mentale activiteit is het resultaat van biologische (chemische) processen in de hersenen. De relatie tussen de geest en de hersenen is al millennia lang onderwerp van debat. Gedrag beschrijft observaties van handelingen die mensen en organismen uitvoeren, waarbij sommige handelingen enkel bij mensen voor kunnen komen of bij alle zoogdieren. Lange tijd werd het gedrag gezien als de enige objectieve meting van de psyche. Nu weten wij echter dat psychologie als doel heeft om mentale activiteit en sociale interactie te begrijpen om op deze manier te ontdekken hoe mensen tot bepaalde gedragingen komen. Vaak lijkt gedrag vanzelfsprekend en voorspelbaar, maar hierbij worden de onbewuste invloeden zwaar onderschat. Zelfs.....read more

Access: 
JoHo members
Samenvatting bij Psychological Science van Gazzaniga (4e druk-2)

Samenvatting bij Psychological Science van Gazzaniga (4e druk-2)


1. Een inleiding in de psychologie

 

Mensen zijn over het algemeen het meest geïnteresseerd in hun eigen mentale activiteit. Psychologen zijn geïnteresseerd in hoe mensen waarnemen, denken en handelen in verschillende situaties. De gedachten en waarnemingen van mensen zijn vaak niet op het eerste gezicht te zien en moeten door middel van een omweg gemeten worden. Vooroordelen zijn hiervan een voorbeeld. Ze beïnvloeden de verwachtingen die mensen hebben van anderen, en die verwachtingen kunnen leiden tot racistisch gedrag. Echter, veel mensen zullen niet snel toegeven racistische ideeën te hebben of het zelf niet eens doorhebben. Hoe worden deze ideeën dan gemeten? Er zijn bijvoorbeeld methoden om de hersenen te bekijken terwijl ze in werking zijn (brain imaging). Uit onderzoek dat hiervan gebruik maakt, blijkt dat het zien van onbekende zwarte gezichten de amygdala activeert bij blanken die al vooroordelen hebben over zwarten. De amygdala is een hersenonderdeel dat geactiveerd wordt wanneer men denkt dat er sprake is van dreiging. De al aanwezige vooroordelen worden gemeten met de Implicit Attitudes Test (IAT), een test die automatische meningen meet. Onderzoekers hebben niet alleen manieren gevonden om vooroordelen te meten, ze hebben ook ontdekt dat het mogelijk is om vooroordelen te verminderen.

 

Psychologie als wetenschap in het dagelijks leven

Het doel van de hedendaagse psychologie is het begrijpen van hoe mensen gevormd worden door individuele, sociale en biologische factoren. De psychologie verklaart bepaalde alledaagse gedragingen. Het is ook een belangrijke vraag hoe de omgeving de hersenen beïnvloedt en vice versa. De wetenschap van de psychologie is het onderzoek naar de geest (mind), de hersenen en gedrag. Geest staat voor mentale activiteit, zoals gedachten, gevoelens en waarnemingen. Bijvoorbeeld als je verse koekjes ruikt dot je dat aan vroeger denken en daar voel je je prettig bij. Mentale activiteit is het resultaat van biologische (chemische) processen in de hersenen. De relatie tussen de geest en de hersenen is al millennia lang onderwerp van debat. Gedrag beschrijft observaties van handelingen die mensen en organismen uitvoeren, waarbij sommige handelingen enkel bij mensen voor kunnen komen of bij alle zoogdieren. Lange tijd werd het gedrag gezien als de enige objectieve meting van de psyche. Nu weten wij echter dat psychologie als doel heeft om mentale activiteit en sociale interactie te begrijpen om op deze manier te ontdekken hoe mensen tot bepaalde gedragingen komen. Vaak lijkt gedrag vanzelfsprekend en voorspelbaar, maar hierbij worden de onbewuste invloeden zwaar onderschat. Zelfs.....read more

Access: 
JoHo members
Samenvatting Cognitive Neuroscience, the biology of the mind (Gazzaniga, 3e druk 2008)

Samenvatting Cognitive Neuroscience, the biology of the mind (Gazzaniga, 3e druk 2008)


Hoofdstuk 1. De Geschiedenis van Neurowetenschappen

Het menselijk brein, zoals we deze nu kennen, bestaat ongeveer 100.000 jaar. Men is pas na gaan denken over het brein toen de noodzaak dagelijks bezig te zijn met overleven, minder werd. De enorme uitbreiding van de corticale hersengebieden in onze evolutionaire ontwikkeling is hetgeen wat ons onderscheid van andere dieren. Het is deze uitbreiding geweest die het mogelijk heeft gemaakt dat de mens niet alleen over taal kan beschikken maar ook over o.a. kunst, cultuur en uiteraard wetenschap. De cognitieve neurowetenschap kreeg zijn naam eind zeventiger jaren. Cognitie betekent het proces van begrijpen en de neurowetenschap bestudeerd het zenuwstelstel. Grote beperking die er vroeger was, was dat men geen methoden had om de psyche systematisch en op experimentele wijze te onderzoeken. Willis was de eerste die specifieke schade aan het brein kon relateren aan storingen in gedrag. Hij stelde een theorie op die beschreef hoe informatie door het brein getransporteerd werd (neuronale conductie). Zodoende staat Willis aan het begin van de cognitieve neurowetenschap.

Het brein

De moderne wetenschap houdt zich in essentie bezig met de vraag of het brein als een geheel werkt of in delen. In de negentiende eeuw ontwikkelde met name de heren Gall en Spurzheim de frenologie. Aanhangers van de frenologie stellen dat ieder deel van het brein betrokken is bij een specifieke functie, zoals taal, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Er werden in totaal 35 specifieke functies onderscheiden. Wanneer een functie vaker wordt gebruikt, zal het bijbehorende deel van het brein groeien waardoor er een bult ontstaat. Door uitwendig onderzoek naar deze bulten kon de persoonlijkheid worden bepaald, waaronder bijvoorbeeld een criminele persoonlijkheid. Gall noemde dit anatomische personologie, hij testte zijn ideeën niet, maar zijn idee van specifieke functies en specifieke hersendelen sluit aan bij het idee van Willis.

Flourens bestreed het lokalisatie standpunt. Op grond van dieronderzoek meende hij dat het gehele brein een rol speelt bij gedrag. Hij maakte beschadigingen in het brein van dieren en merkte op dat de locatie van de beschadiging niet gepaard ging met specifiek functieverlies,  maar dat het dier volledig herstelde. Hieruit maakte hij op dat het brein juist als een geheel functioneerde. Hij noemde dit idee ook wel de agregate field theory.

Hughlings Jackson observeerde patiënten met hersenbeschadiging en kwam

.....read more
Access: 
JoHo members
Begrippenlijst bij Psychological Science van Gazzaniga

Begrippenlijst bij Psychological Science van Gazzaniga


Wat is de wetenschap van de psychologie? - Chapter 1

 • Implicit Attitudes Test (IAT): Test die automatische meningen meet.

 • Wetenschap van de Psychologie: Onderzoek naar de geest, de hersenen en gedrag.

 • Geest: Mentale activiteit zoals gedachten, gevoelens en waarnemingen.

 • Gedrag: De handelingen die organismen uitvoeren.

 • Wetenschappelijke methode: Methode die uitgaat van het gebruik van objectieve, systematische procedures die leiden tot een accuraat begrip van wat er bestudeerd wordt.

 • Kritisch denken: Een systematische manier van informatie evalueren om tot logische conclusies te komen.

 • Biases: vertekeningen in de manier waarop iemand redeneert.

 • Nature-nurture debat: Debat over de vraag of psychologische eigenschappen biologisch bepaald zijn of worden gevormd door de omgeving.

 • Cultuur: De opvattingen, waarden, regels en gebruiken die binnen een bepaalde groep bestaan die een taal en een omgeving delen.

 • Lichaam-geest probleem: De vraag of de geest en het lichaam apart van elkaar bestaan of dat de geest een subjectieve ervaring is van de hersenen

 • Evolutietheorie: Theorie die de hersenen ziet als een orgaan dat miljoenen jarenlang geëvolueerd is om de mens te laten overleven en te laten reproduceren.

 • Adaptaties: De nuttige aanpassingen voor overlevingsproblemen die worden doorgegeven.

 • Natuurlijke selectie: Het proces waardoor de adaptaties worden doorgegeven.

 • Introspectie: Een onderzoeking van subjectieve ervaringen waarbij (daarvoor getrainde) mensen hun gedachten moeten beschrijven.

 • Structuralisme: Denkwijze die gebaseerd is op het idee dat bewuste ervaring opgedeeld kan worden in onderliggende elementen.

 • Functionalisme: Denkwijze die gebaseerd is op het idee dat het belangrijk is om te weten op welke manier de geest nuttig (functioneel) is voor mensen.

 • Gestaltetheorie: Het geheel is meer dan de som der delen.

 • Fenomenologische methode: Ongestructureerde rapportering van subjectieve onbewuste ervaringen.

 • Psychoanalyse: Therapie waarbij

.....read more
Access: 
Public
Samenvatting bij de 6e druk van Psychological Science van Gazzaniga

Samenvatting bij de 6e druk van Psychological Science van Gazzaniga


Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - Chapter 1

Wat is psychologische wetenschap?

Psychologie omvat de studie naar mentale activiteit en gedrag. De term psycholoog wordt gebruikt om iemand te omschrijven wiens carrière het begrijpen van het mentale leven of het voorspellen van gedrag omvat.

Psychologische wetenschap is de studie, door het doen van onderzoek, naar de geest, hersenen en gedrag. De geest verwijst naar mentale activiteit. Dit omvat perceptuele ervaringen zoals smaak en aanrakingen, die we hebben wanneer we met de wereld interacteren. De geest is ook verantwoordelijk voor herinneringen, gedachten en gevoelens. Mentale activiteit is het resultaat van biologische processen in de hersenen. Gedrag omschrijft het geheel aan observeerbare menselijke of dierlijke acties.

Een van de belangrijkste kenmerken van een goede wetenschapper is 'amiable skepticism'. Deze eigenschap combineert openheid en behoedzaamheid. De vaardigheid om op deze manier te denken wordt 'kritisch denken' genoemd. Een kritische denker zijn betekent zoeken naar gaten in bewijs, het gebruik van logica en redeneren en alternatieve verklaringen overwegen.

Het denken op niet kritische wijze kan leiden tot foutieve conclusies. Deze fouten en biases ontstaan niet door een gebrek aan intelligentie of motivatie, maar meestal juist omdat we gemotiveerd zijn om onze intelligentie te gebruiken. Foutieve overtuigingen kunnen leiden tot gevaarlijke acties. Kennis van biases in het denken kan je ook helpen het beter te doen op school. Een aantal belangrijke biases zijn:

 • Het negeren van bewijs (confirmation bias): mensen hebben een sterke neiging om groot belang te hechten aan bewijs dat hun overtuigingen ondersteunt. Ze hechten minder waarde aan bewijs dat niet overeenkomt met hun overtuigingen.

 • Het zien van relaties die er niet zijn: dit is de misperceptie dat twee gebeurtenissen die tegelijk plaatsvinden op de een of andere manier gerelateerd moeten zijn. Dit komt voort uit ons verlangen om voorspelbaarheid te vinden in

.....read more
Access: 
Public
BulletPointsamenvatting per hoofdstuk bij de 6e druk van Psychological Science van Gazzaniga - Chapter

BulletPointsamenvatting per hoofdstuk bij de 6e druk van Psychological Science van Gazzaniga - Chapter


Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - BulletPoints 1

 • Psychologische wetenschap is de studie, door het doen van onderzoek, naar de geest, hersenen en gedrag. De geest verwijst naar mentale activiteit. Dit omvat perceptuele ervaringen zoals smaak en aanrakingen, die we hebben wanneer we met de wereld interacteren. De geest is ook verantwoordelijk voor herinneringen, gedachten en gevoelens. Mentale activiteit is het resultaat van biologische processen in de hersenen. Gedrag omschrijft het geheel aan observeerbare menselijke of dierlijke acties.
 • In 1873 stopte James zijn geneeskundige carrière en ging lesgeven in natuurkunde. James was vooral geïnteresseerd in de bewuste ervaring. Hij schreef een analyse van de menselijke geest, Principles of Psychology (1890). Het was het meest invloedrijke boek in de vroege geschiedenis van de psychologie. Veel centrale ideeën uit dit boek zijn overeind gebleven. James beweerde dat de geest veel complexer is dan zijn elementen, en daarom niet opgebroken kan worden.
 • Darwin noemde zijn mechanisme natuurlijke selectie: Het proces waardoor veranderingen die adaptief zijn (en dus overleving en reproductie stimuleren), door worden gegeven en veranderingen die niet adaptief zijn niet worden doorgegeven. Dit idee heet ook wel survival of the fittest. Fittest gaat hierbij over reproductief succes en overleving en niet puur over fysieke kracht. 
 • Freud ontwikkelde de psychoanalyse. In deze therapeutische methode werken de therapeut en patiënt samen om de inhoud van het onbewuste van de patiënt in het bewustzijn te brengen. Hij gebruikte vrije associatie, waarbij een patiënt moest praten over alles waar hij of zij over wilde praten, zo lang als hij of zij wilde. Freud geloofde dat iemand uiteindelijk onbewuste conflicten zou ontwikkelen die psychologische problemen veroorzaken tijdens vrije associatie. Ook analyseerde hij de inhoud van dromen van patiënten, op zoek naar verborgen conflicten. Freud had veel invloed, maar zijn ideeën zijn niet wetenschappelijk te onderzoeken.
 • In 1913 geloofde de psycholoog John B. Watson dat als de psychologie een wetenschap
.....read more
Access: 
Public
Oefenvragen Psychological Science - Gazzaniga - 6e druk

Oefenvragen Psychological Science - Gazzaniga - 6e druk

Oefenvragen opgedeeld per hoofdstuk bij het studieboek Psychological Science - Gazzaniga - 6e druk.


Vragen

Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - Tentamens 1

 1. Hoe wordt de kwestie genoemd die gaat over de vraag of eigenschappen genetisch of door de omgeving bepaald zijn?
  a) Lichaam-geest probleem
  b) Evolutionair of adaptief perspectief
  c) Nature-nurture debat
  d) Bewuste of onbewuste beïnvloeding
 1. Hoe wordt de vraag of de geest en het lichaam naast elkaar bestaan, of dat de geest een ervaring is van de hersenen, genoemd?
  a) Functionalisme
  b) Lichaam-geest probleem
  c) Nature-nurture debat
  d) Dualisme
 1. Geef aan welke van deze stellingen juist of onjuist is/zijn.
  1) Da Vinci dacht dat alle zintuiglijke informatie in één deel van de hersenen aankwam.
  2) Descartes dacht dat het lichaam en de geest elkaar beïnvloedden.
  a) 1 is juist, 2 is onjuist
  b) 1 is onjuist, 2 is juist
  c) 1 en 2 zijn beiden juist
  d) 1 en 2 zijn beiden onjuist
 1. Welk antwoord is onjuist?
  a) Wundt creëerde het eerste psychologielaboratorium en wordt gezien als de vader van de experimentele psychologie.
  b) De Gestalttheorie van Wertheimer en Köhler stelt dat het geheel meer is dan de som der delen.
  c) Het structuralisme stelt dat het geheel begrepen kan worden door de afzonderlijke onderdelen te bestuderen.
  d) Titchener was een student van Wundt en bedacht het functionalisme.
 1. Welk antwoord is juist? Het geloof dat gedrag wordt veroorzaakt door het onbewuste, mentale processen waarvan we ons niet bewust zijn, heet:
  a) Psychoanalyse
  b) Behaviorisme
  c) Cognitieve psychologie
  d) Humanistische benadering
 1. Geef aan welke van deze stellingen juist of onjuist is/zijn.
  1) Volgens Darwin veranderen soorten door gerichte, specifieke genmutaties.
  2) Het idee dat soorten met gunstige erfelijke eigenschappen een voordeel hebben ten opzichte van soorten die deze eigenschappen niet hebben, noemde Darwin seksuele selectie.
  a) 1 is juist, 2 is onjuist
  b) 1 is onjuist, 2 is juist
  c) 1 en 2 zijn beiden juist
  d) 1 en 2 zijn beiden onjuist
 1. Binnen de psychologie is er een aantal niveaus van analyse. Wat hoort er niet bij?
  a) Biologische benadering
  b) Individuele benadering
  c) Antropologische benadering
  d) Sociale benadering
 1. Veel mensen vinden het enger om met een vliegtuig te vliegen dan om met de auto ergens heen te rijden. Dit is een voorbeeld van:
  a) confirmatie bias
  b) mentale heuristiek
  c) achteraf verklaring
  d) een verband zien dat er niet is
 1. 1) Het doel van de hedendaagse psychologie is het
.....read more
Access: 
Public
TentamenTests bij de 6e druk van Psychological Science van Gazzaniga

TentamenTests bij de 6e druk van Psychological Science van Gazzaniga


Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - TentamenTests 1

Vragen

Vraag 1

"Gedrag is de enige objectieve meting van de psyche"

Deze stelling is:

 1. Juist
 2. Onjuist

Vraag 2

Hoe wordt de kwestie genoemd die gaat over de vraag of eigenschappen genetisch of door de omgeving bepaald zijn?

 1. Lichaam-geest probleem
 2. Evolutionair of adaptief perspectief
 3. Nature-nurture debat
 4. Bewuste of onbewuste beïnvloeding

Vraag 3

Hoe wordt de vraag of de geest en het lichaam naast elkaar bestaan, of dat de geest een ervaring is van de hersenen, genoemd?

 1. Functionalisme
 2. Lichaam-geest probleem
 3. Nature-nurture debat
 4. Dualisme

Vraag 4

Geef aan welke van deze stellingen juist of onjuist is/zijn.
I. Da Vinci dacht dat alle zintuiglijke informatie in één deel van de hersenen aankwam.
II. Descartes dacht dat het lichaam en de geest elkaar beïnvloedden.

 1. I is juist, II is onjuist
 2. I is onjuist, II is juist
 3. I en II zijn beide juist
 4. I en II zijn beide onjuist

Vraag 5

Welk antwoord is onjuist?

 1. Wundt creëerde het eerste psychologielaboratorium en wordt gezien als de vader van de experimentele psychologie.
 2. De Gestalttheorie van Wertheimer en Köhler stelt dat het geheel meer is dan de som der delen.
 3. Het structuralisme stelt dat het geheel begrepen kan worden door de afzonderlijke onderdelen te bestuderen.
 4. Titchener was een student van Wundt en bedacht het functionalisme.

Vraag 6

Het geloof dat gedrag wordt veroorzaakt door het onbewuste, mentale processen waarvan we ons niet bewust zijn, heet:

 1. Psychoanalyse
 2. Behaviorisme
 3. Cognitieve psychologie
 4. Humanistische benadering

Vraag 7

Geef aan welke van deze stellingen juist of onjuist is/zijn.
I. Volgens Darwin veranderen soorten door gerichte, specifieke genmutaties.
II. Het idee dat soorten met gunstige erfelijke eigenschappen een

.....read more
Access: 
Public
Work for WorldSupporter

Image

JoHo can really use your help!  Check out the various student jobs here that match your studies, improve your competencies, strengthen your CV and contribute to a more tolerant world

Working for JoHo as a student in Leyden

Parttime werken voor JoHo

Check more of this topic?
Check all content related to:
How to use more summaries?


Online access to all summaries, study notes en practice exams

Using and finding summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter

There are several ways to navigate the large amount of summaries, study notes en practice exams on JoHo WorldSupporter.

 1. Starting Pages: for some fields of study and some university curricula editors have created (start) magazines where customised selections of summaries are put together to smoothen navigation. When you have found a magazine of your likings, add that page to your favorites so you can easily go to that starting point directly from your profile during future visits. Below you will find some start magazines per field of study
 2. Use the menu above every page to go to one of the main starting pages
 3. Tags & Taxonomy: gives you insight in the amount of summaries that are tagged by authors on specific subjects. This type of navigation can help find summaries that you could have missed when just using the search tools. Tags are organised per field of study and per study institution. Note: not all content is tagged thoroughly, so when this approach doesn't give the results you were looking for, please check the search tool as back up
 4. Follow authors or (study) organizations: by following individual users, authors and your study organizations you are likely to discover more relevant study materials.
 5. Search tool : 'quick & dirty'- not very elegant but the fastest way to find a specific summary of a book or study assistance with a specific course or subject. The search tool is also available at the bottom of most pages

Do you want to share your summaries with JoHo WorldSupporter and its visitors?

Quicklinks to fields of study (main tags and taxonomy terms)

Field of study

Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
221
Comments, Compliments & Kudos:

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Promotions
special isis de wereld in

Waag jij binnenkort de sprong naar het buitenland? Verzeker jezelf van een goede ervaring met de JoHo Special ISIS verzekering