Werkcollege 4a burgerlijkrecht 2

Vraag a

Vraag b 

Vraag c

Zijn de algemene voorwaarden van C.d.B. schilderwerken van toepassing? Zo nee, wa­­­arom niet? Zo ja, kunnen de omschreven bedingen dan vernietigd worden door Angela?

Vraag d 

Stel dat Cornelis zich in zijn verweer niet beroept op de algemene voorwaarden van C.d.B. schilderwerken, maar aanvoert dat de schade is toegebracht door een werknemer van C.d.B. schildeerwerken die helemaal niet in het kantoorpand van Angela aan het werk was. Die werknemer was geen schilder, maar stukadoor en was die dag bezig met een andere klus inde buurt. Hij vond het gezellig om met zijn collega’s te lunchen en kwam dus met zijn broodtrommel spontaan aanzetten om een uur of 21. Per ongeluk smeet hij een verfpot om waardoor schade aan het parket ontstond. Het parket was afgedekt, maar er zat nog zoveel verf in de pot die omgegooid werd, dat de voorzorgsmaatregelen niet afdoende bleken. Volgens Cornelis is hij niet aansprakelijk op grond van art. 6:76 BW. Heeft Cornelis gelijk?

Vraag e 

Angela wil de overeenkomst ontbinden of de verbintenis van Cornelis omzetten in een vervangende schadevergoeding. Wat zou het verschil in rechtsgevolg zijn in de gegeven casus?

Antwoordindicatie 

Vraag 1a 

Bart biedt de diensten van Cornelis aan in ruil voor een logo en promo emateriaal. Hij treedt hier op als een gevolmachtigde, hij sluit een overeenkomst namens Cornelis, art. 3:60 lid 1 BW. Deze volmacht is waarschijnlijk niet verleend maar de overeenkomst wordt wel bekrachtigd, art. 3:69 BW. Bekrachtiging is een rechtshandeling dus 3:33, 3:37 (evt. 3:35) van toepassing, moet sprake zijn van een wil en verklaring. Bekrachtiging is bekrachtigt doordat het personeel is gestuurd; 3:37 BW; verklaringen kunnen in iedere vorm geschieden.

Door het uitvoeren van de schilderwerken verklaart Cornelis dat hij aanvaardt, dus is er sprake van aanbod en aanvaarding art. 6:217 BW.

Vraag 1b

M.b.t. het verven is hij niet in verzuim. Maar er is sprake van schade, gevolgschade; immers het is dusdanig erg dat er een ander bedrijf moet komen om de vloer opnieuw te herstellen.

Vervolgens nagaan of er sprake is van verzuim. Art. 6:82 lid 1 BW: verzuim treedt in wanneer de schuldenaar schriftelijk in gebreke gesteld wordt en de gestelde termijn voor nakoming verstrijkt zonder nakoming.  Echter, in casus is het blijvend onmogelijk er is al sprake van grote gevolgschade. Art. 6:74 lid 2 BW; dus geen i.g.b.s. verstuurd te worden. Ook art. 6:83 sub b van toepassing; ook de wettelijke rente termijn begint te lopen, dit is de vertragingsschade, art. 6:119 BW.

Er is sprake van een wanprestatie van een nevenverbintenis; t.a.v. deze nevenverbintenis is er schade ontstaan.

Vraag 1c

Is er sprake van algemene voorwaarden ex art. 6:231 sub a BW? Het is een beding, opgesteld om in overeenkomsten te worden gebruikt en het is geen kernbeding. Er is dus sprake van algemene voorwaarden.

Wil je algemene voorwaarden deel laten maken van de overeenkomst moeten ze worden aangeboden en worden geaccepteerd. Ook wanneer deze niet zijn gelezen, zie art. 6:232 BW. De voorwaarden zijn hier dan ook niet van toepassing want ze zijn niet aanvaard door Angela.

Indien de algemene voorwaarden wel van toepassing waren, mogelijk om middels art. 6:233 sub a of sub b te vernietigen? Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien;

sub a: onredelijk bezwarend voor de wederpartij; geexonereert is in beginsel alle aansprakelijkheid in casus. Als er sprake is van opzet of grove schuld mag je echter niet je aansprakelijkheid uitsluiten. Lijkt hier geen sprake van te zijn; dus ook niet onredelijk bezwarend.

sub b : de gebruiker niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen à 6:230b sub b jo. 6:230c BW;

Vraag d

Hiervoor moet de rechtsregel uit Geldnet/Kwantum gebruikt worden. Er moet gekeken worden of de hulppersoon gebruikt is bij het uitvoeren van de verbintenis in kwestie. Dit dient in enge zin te worden uitgelegd; dat betekent dat het alleen hulppersonen zijn die er daadwerkelijk bij betrokken zijn.  In dit geval is dit niet zo, de hulppersoon is niet ingeschakeld voor het uitvoeren van de verbintenis die Cornelis aangegaan is met Angela, dus Cornelis heeft gelijk.

Vraag e

Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht, art. 6:269 BW, maar heeft tot gevolg het ontstaan van ongedaanmakingsverbintenissen. Angela wordt hiermee bevrijd van haar verbintenis om logo en zo te ontwerpen, Cornelis wordt bevrijd van de verbintenis om te schilderen.

Zij kan ook gedeeltelijk ontbinden; want hierna is cornelis bevrijdt van zijn verbintenis om het af te maken en is zij ook bevrijdt van haar deel van de verbintenis. Art. 6:270 BW.

Er is echter al geschilderd en dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Daarom moet Angela de schilderwerken vergoeden, art. 6:272 lid 1 BW. Het omzetten in een vervangende schadevergoeding heeft tot gevolg dat de verbintenis van Angela blijft staan, maar zij ontvangt van Cornelis een vergoeding, art. 6:87 lid 1 BW. Angela wordt niet bevrijdt van haar verplichtingen dus moet zij alsnog een logo ontworpen. Cornelis moet dan een schadevergoeding betalen die bestaat uit de nominale waarde v.d. rest van de prestatie; het mooi aflakken. Van dat geld kan Angela een nieuwe schilder inhuren.

(6:277 n.v.t. want gaat om de situatie van schade die ontstaat door de ontbinding!)s

Vereist hiervoor is wel dat Cornelis in verzuim is, dus hij zal eerst in gebreke gesteld moeten worden, art. 6:82 BW.

Het verschil zit dus in het gevolg voor de verbintenis van Angela.

 

Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Connect & Continue
Blog of lisacelineh
Content
Access level of this page
  • Public
  • WorldSupporters only
  • JoHo members
  • Private
Statistics
5