Werkcollege 3a bestuursrecht 2

Vraag 1a

Mag Diana Stoppels de factuur voor de Hongaarse vertaling uitstellen totdat ze een acceptabele tekst van de Hongaarse vertaling ontvangen heeft? Zo nee waarom niet? Zo ja op grond van welk wetsartikel?

Vraag 1b

Stel dat Diana Stoppels de factuur voor de Hongaarse betaling al voldaan had voorat zij wist dat er iets mis was met de vertaling. Kan zij dan de betaling van een Portugese vertaling, waartoe zij later opdracht had gegeven, opschorten totdat ze een goede Hongaarse vertaling heeft ontvangen? Ga er bij uw antwoord van uit dat de Portugese vertaling wel in orde is.

Vraag 1c

Stel dat het vertaalbureau geen gehoor geeft aan schriftelijke aanmaningen om een goede Hongaarse vertaling te leveren. Kan Diana Stoppels dan bewerkstelligen dat zij niets meer verschuldigd is aan het Vertaalbureau?

Vraag 2

Kan Copta toch haar zin doordrijven? Besteed aandacht aan de mogelijkheden en verweren die beide partijen in een dergelijke situatie hebben.

Vraag 3a

Stel dat de Yocar ondeugdelijk werkt en dat boer vaarzen daarom weigert op 1 oktober de koopprijs te betalen. De technicus vordert nakoming bij de rechter. Boer Vaarzen voert daar het verweer, dat hij niet tot betaling verplicht is, omdat de Yocar niet deugt. Zal dit verweer opgaan?

Vraag 3b

Stel dat de “Yocar” wel deugt, maar dat boer Vaarzen er onhandig mee werkt en daarom niet de gewenste yoghurtproductie krijgt. Hij betaalt in zijn irritatie hierover niet op de afgesproken datum de koopprijs aan de technicus. Deze vordert daarom, na verscheidene aanmaningen, ontbinding bij de rechter.

Vlak nadat de dagvaarding is uitgebracht, betaalt boer Vaarzen alsnog zijn achterstallige schuld. Hij biedt tevens aan eventuele schade en kosten te vergoeden. Mag de rechter hiermee rekening houden bij zijn oordeel over de vraag of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt?

Vraag 3c 

Stel dat de technicus wegens de wanbetaling zelf ontbindt door een schriftelijke verklaring. Boer Vaarzen betaalt in antwoord hierop alsnog. Hij biedt tevens aan eventuele schade en kosten te vergoeden. Vaarzen stapt naar de rechter omdat naar zijn oordeel de wanbetaling de ontbinding niet rechtvaardigt. Mag de rechter bij zijn oordeel hierover rekening houden met het feit dat boer Vaarzen alsnog heeft betaald?

Vraag 4a

Erik wil graag elders een nieuwe rupsdumper aanschaffen. Kan hij zijn geld terugkrijgen?

Vraag 4b

Kan Erik van de overeenkomst met Groot BV af en de door hem betaalde termijnen terugkrijgen?

Antwoordindicaite

Vraag 1a

Allereerst vaststellen dat er sprake is van een wederkerige overeenkomst 6:261 BW (maken van de vertaling vs. betaling).

Ja dit mag op grond van artikel 6:262 lid 2 BW;

 • gebrekkige nakoming; aan voldaan.
 • opeisbare vordering; het geval
 • Connexiteit; “de daar tegenoverstaande verplichting”, hier is sprake van want betalen van geld tegenover leveren correcte vertaling.

In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

De opschorting moet in evenwicht zijn met de niet-nakoming waarop zij het antwoord is en mag niet een te scherpe reactie zijn. In casu rechtvaardigt de tekortkoming de opschorting omdat het gaat om een vertaling indien blijkt dat deze onacceptabel en zelfs lachwekkend is opschorting niet een te scherpe reactie.

Vraag 1b

Connexiteit vereiste: De schuldeiser die het hem niet verschuldigde ontvangt kan alleen zijn daar tegenoverstaande verplichtingen opschorten.

Het verband tussen beide verplichtingen moet zo nauw zijn dat degene die zich op het opschortingsrecht wil beroepen zich eventueel door een ontbinding van zijn verplichtingen kan bevrijden à dit is niet het geval. Dus niet mogelijk o.g.v. 6:262 BW twee verschillende wederkerige overeenkomsten.

Vraag 1c

Ontbinding, art. 6:265: iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden… TENZIJ de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt.

Uit jurisprudentie volgt dat de schuldeiser bij ontbinding zelden rekening hoeft te houden met de belangen van de schuldenaar. Gebaseerd op de tekst van de wet 6:265 BW “iedere” tekortkoming.

6:265 lid 2 BW; niet blijvend onmogelijk dus eerst in gebreke stellen. Dit is niet gebeurd want er ontbreekt een redelijke termijn! Dus eerst een correcte ingebrekestelling versturen.

Indien vervolgens na een geldige ingebrekestelling alsnog in verzuim blijft kan worden ontbonden en ontstaat een ongedaanmakingsverbintenis.

Als zij niks meer verschuldigd wil zijn aan het vertaalbureau dient zij te verrekenen. Kan zij tegen elkaar wegstrepen. Ongedaanmakingsverplichting verrekenen met de betalingsverplichting.

Vraag 2

COPTA

Middels gedeeltelijke ontbinding 6:265 jo. 6:270 BW;

 • tekortkoming in nakoming; ja dit is het geval, klasse 2 i.p.v. klasse 1
 • blijvend onmogelijk; ja nakoming is nog mogelijk, dus moet er eerst sprake zijn van verzuim. Is hier sprake van?
  • 6:81 BW; i.g.b.s. vereist tenzij 6:83 sub a BW; hier is sprake van een fatale termijn dus geen i.g.b.s.  vereist.

Van rechtswege in verzuim; dus gedeeltelijke ontbinding mogelijk en geld terug eisen.

Leverancier Dirkstra

Hier kan door de wederpartij worden ingebracht dat de termijn een andere strekking heeft. Hebben de partijen bedoeld dat er sprake is van een fatale termijn?

 • Haviltex; bedoeling van partijen/mochten partijen redelijkerwijs van elkaar verwachten.
 • Redelijkheid/billijkheid.

Zijn er bijvoorbeeld nog redenen dat perse voor 10 oktober moet hebben?

Eventueel ook nog mogelijk 6:265 BW; tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. à Woningstichting arrest: ging om een rechter die zich afvroeg of mocht worden ontbonden of niet, vraag aan de HR.  Conclusie: alle omstandigheden van het geval zijn van belang.  De feitenrechter moet alles meenemen om te kijken of het gerechtvaardigd is en de omstandigheden van voldoende gewicht zijn om te kunnen ontbinden.

6:86 BW; de schuldeiser kan een na het intreden van het verzuim aangeboden nakoming weigeren, zolang niet tevens wordt aangeboden van de inmiddels tevens verschuldigd geworden schadevergoeding en van de kosten. (niet meer mogelijk als wordt ontbonden à 6:269 BW)

Vraag 3a 

Ontbinding mogelijk? Dient uitdrukkelijk te worden gedaan, art. 6:267 BW. Hij wilt niet betalen dus ziet meer op ontbinding. Wil überhaupt niet betalen, niet het betalen uitstellen.

Opschorting houdt in dat wanneer de schuldenaar niet presteert jij ook niet hoeft na te komen.

Art. 6:262 BW; gaat om wederkerige overeenkomst.

 • gebrekkige nakoming; aan voldaan.
 • opeisbare vordering;
 • Connexiteit;

Vraag 3b

Constitutief vonnis=  hier brengt de rechter een ontbinding teweeg (of niet). Hier is sprake van gerechtelijke ontbinding, er is dus niet al reeds door partijen zelf ontbonden.

6:269 BW;

Rechter houdt rekening met alle omstandigheden van het geval.

Declaratoir vonnis= hier wordt gekeken of er correct wordt ontbonden. In dit geval is er al sprake van een buitengerechtelijke ontbinding; er is dus al rechtsgeldig ontbonden.

In casu sprake van een constitutief vonnis à Dus rechter mag rekening houden bij zijn oordeel over de vraag of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

Vraag 3c 

In casu sprake van een declaratoir vonnis= hier wordt gekeken of er correct wordt ontbonden. In dit geval is er al sprake van een buitengerechtelijke ontbinding; er is dus al rechtsgeldig ontbonden.

6:267 BW; ontbinding kan plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Er is door de schriftelijke verklaring dus al sprake van ontbinding.

Vraag 4a 

Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Er is geen sprake van onmogelijkheid van nakoming; schuldenaar moet in gebreke worden gesteld alvorens hij in verzuim is. 6:265 lid 2 BW.

Er wordt schriftelijk een termijn gesteld van een maand; er is voldaan aan art. 6:82 lid 1; namelijk een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. Deze nakoming blijft uit waardoor er sprake is van verzuim!

Vraag 4b 

In casu sprake van huurkoop art. 7:84 lid 3 sub b BW;

Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming. Er is geen sprake van onmogelijkheid van nakoming; schuldenaar moet in gebreke worden gesteld alvorens hij in verzuim is. 6:265 lid 2 BW.

Er wordt schriftelijk een termijn gesteld van een maand; er is voldaan aan art. 6:82 lid 1; namelijk een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. Deze nakoming blijft uit waardoor er sprake is van verzuim!

Ontbinding zorgt voor ongedaanmaking, art. 6:271 BW; er ontstaat een verbintenis tot ongedaan making van de reeds door hen ontvangen prestaties;

 • €3.000,- terug
 • geen eigenaar geworden van de rupsdumper, maar moet wel terug leveren.

 

 

Selected Categories
Contributions, Comments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Blog of lisacelineh
Content
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
9