Spelregels JoHo WorldSupporter


Hoe zit het met de spelregels?

 • Onderstaande spelregels (gebruiksvoorwaarden) betreffen jouw gebruik van WorldSupporter.
 • Deze regels kunnen in de loop van tijd worden aangepast. Indien ze voor jou van belang zijn, check ze dan regelmatig.
 • Door gebruik te maken van WorldSupporter, ga je akkoord met de spelregels.
 • WorldSupporter heeft het recht om jouw gebruik van WorldSupporter te blokkeren, je af te sluiten of je CV en bijdrages te verwijderen indien je in strijd handelt met de spelregels.
 • Wil je geen gebruik meer maken van WorldSupporter dan kan je jouw profiel laten verwijderen en stoppen met WorldSupporter te gebruiken.

Wat zijn de belangrijkste spelregels?

 • Gebruik je echte naam en echte gegevens anders kan WorldSupporter moeilijk blijven draaien.
 • Maak niet meer dan één persoonlijk profiel en maak nooit zonder toestemming een profiel + mini-CV voor iemand anders.
 • Houd je contactgegevens correct en actueel.
 • Plaats geen inhoud of onderneem geen actie op WorldSupporter waarmee je de rechten van iemand anders schendt of waarmee je de wet op een andere wijze overtreedt
 • Als je inbreuk maakt op auteursrechten van iemand anders, of je niet houdt aan de spelregels, dan kan je bijdrage worden verwijderd. Als je denkt dat dit ten onrechte gebeurt, dan kun je bezwaar maken.
 • Plaats geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen of jezelf op WorldSupporter.

Hoe zit met de bijdrages die je op WorldSupporter kunt delen?

 • WorldSupporter geeft je de gelegenheid om verschillende soorten bijdrages te plaatsen zoals Blogs, Tips, Studiehulp, Vacatures, Recepten etc.
 • Deze bijdrages vallen uiteraard onder jouw eigen verantwoordelijkheid.
 • Jij bent en blijft eigenaar van alle inhoud en informatie die je op WorldSupporter plaatst.
 • Je kunt meerdere mogelijkheden gebruiken om je bijdrages openbaar te delen of alleen door andere ingelogde WorldSupporters te laten lezen of bekijken.
 • Voor bijdrages (inhoud/content) waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals teksten, foto's en video's, geef je WorldSupporter specifiek de volgende toestemming met inachtneming van de privacyregels en spelregels, je verleent WorldSupporter een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van de bijdrages met intellectuele-eigendomsrechten, die je op of in verband met WorldSupporter plaatst (ook wel licentie genoemd). Deze licentie eindigt wanneer je jouw bijdrage of je CV verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd. Lees verderop meer bij auteursrechten.

Hoe zit het met je Privacy?

 • Tijdens het gebruik maken van WorldSupporter, zul je (persoons)gegevens aan WorldSupporter verstrekken.
 • Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy beleid van WorldSupporter en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Hoe zit het met je eigen verantwoordelijkheid?

 • Het aanmaken van een CV (profiel) op WorldSupporter verloopt via een registratie waarbij je ook een wachtwoord en gebruikersnaam opgeeft. Hiermee krijg je toegang tot jouw WorldSupporter CV.
 • Je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie zal je zelf geheim moeten houden en zal je niet aan anderen geven. Anderen krijgen dus geen toegang tot jouw profiel.
 • Bij het aanmaken van een CV op WorldSupporter geef jij aan WorldSupporter de garantie dat jouw gegevens compleet en juist zijn. WorldSupporter mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Je bent zelf aansprakelijk voor het gebruik van WorldSupporter en de content die via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord wordt gemaakt.
 • Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat je gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van anderen, dan zul je dat aan WorldSupporter moeten laten weten.
 • Ook heb je heb je de verplichting om zelf maatregelen te treffen, zoals het regelmatig veranderen van je wachtwoord.
 • Door deze spelregels te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent, of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een WordSupporter CV.
 • WorldSupporter behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van WorldSupporter.

Hoe kan je stoppen met WorldSupporter?

 • Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van WorldSupporter te stoppen en je CV te beëindigen en je bijdrages te verwijderen.
 • Indien je besluit te stoppen met het gebruik van WorldSupport kun je aangeven of je alleen je account wilt verwijderd of ook de door jou geplaaste bijdrages.
 • Vul het contactformulier in om je verzoek in te dienen en eventueel toe te lichten.

Hoe zit het met je eigen aansprakelijkheid?

 • WorldSupporter is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van WorldSupporter door derden.
 • WorldSupporter heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud van de bijdrages die door jou of andere gebruikers met behulp van WorldSupporter ter beschikking worden gesteld. Voor de inhoud van de bijdrages is degene die plaatst of het uploadt zelf verantwoordelijk. WorldSupporter kan daarom geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud van de bijdrages die door jou of andere gebruikers via WorldSupporter worden gepubliceerd.

Hoe zit het met je het gebruik van je gegevens & je privacy?

 • Je erkent en stemt er mee in dat je door het aanmaken van een CV, aan WorldSupporter automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om bepaalde gegevens uit het CV, zoals de gebruikersnaam en profielfoto, in het kader van het aanbieden van WorldSupporter te verveelvoudigen en openbaar te maken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Deze licentie vervalt op het moment dat je je bijdrages en/of je CV van WorldSupporter verwijdert.
 • Dit klinkt natuurlijk allemaal zwaar en juridisch, mocht je bezwaren hebben dan kan je dat WorldSupporter laten weten of je kan je CV en/of je bijdrages op 'niet openbaar' zetten, dan ben je alleen zichtbaar voor andere WorldSupporters.

Hoe zit het met auteursrechten en intellectueel eigendom?

 • Wanneer je bijdrages levert op WorldSupporter, sta je er voor in dat je bevoegd bent, volledig rechthebbende, ten aanzien van je bijdrages en dat je gerechtigd en bevoegd bent om de bijdrages te plaatsen op te uploaden en aan anderen te laten zien of lezen
 • Je staat er voor in dat de intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht) op je bijdrage bij jou berusten of dat je aantoonbare toestemming hebt van degene bij wie deze rechten berusten om de bijdrage te plaatsen of te uploaden, en aan anderen te laten zien of lezen
 • Je staat er voor in dat je met je bijdrages niet in strijd met enige wet- of regelgeving handelt en dat je geen inbreuk maakt op enige rechten van derden

Hoe zit het met het het verspreiden van je bijdrages?

 • Je erkent en stemt er mee in dat je door het plaatsen en uploaden van je bijdrages, aan WorldSupporter automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om je bijdrages in het kader van het aanbieden van WorldSupporter te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 • Deze licentie vervalt op het moment dat je je bijdrages van het WorldSupporter verwijdert.

Hoe zit het met het verwijderen van bijdrages?

 • WorldSupporter zal iedere melding van misbruik, onterecht gebruik, inbreuk op de spelregels of gebrek aan fair play onderzoeken
 • Als er inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden zullen stappen worden ondernomen
 • Als je van mening bent dat een bijdrage inbreuk maakt op jouw rechten stel dan WorldSupporter op de hoogte te stellen via het contactformulier
 • Gaarne bij deze melding aangeven om welke bijdrage het gaat, hoe er contact met je kan worden opgenomen en indien mogelijk een vorm van bewijs.

Worden bijdrages altijd verwijderd na melding van unfair play of inbreuk op de spelregels?

 • Nee, bijdrages worden alleen verwijderd als er een sterk vermoeden is van inbreuk of als dat onmiskenbaar het geval blijkt te zijn
 • WorldSupporter behoudt zich het recht voor om de melding door te sturen aan de gebruiker die verantwoordelijk is voor de bijdrage waarop de melding betrekking heeft
 • WorldSupporter behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van de bijdrage over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de bijdrage waarop de melding betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan WorldSupporter bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende bijdrage onmiskenbaar onrechtmatig is.

Hoe zit het met aansprakelijkheid van WorldSupporter

 • WorldSupporter is niet aansprakelijkheid voor enige schade aan de zijde van de gebruiker of derden, die opgelopen is door gebruik te maken van de diensten van WorldSupporter, tenzij anders in deze spelregels vermeld.
 • WorldSupporter is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst die WorldSupporter verricht en/of jouw gebruik van WorldSupporter.
 • WorldSupporter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden die al dan niet gebruik maken van de diensten van WorldSupporter.
 • Gebruiker vrijwaart WorldSupporter en haar medewerkers of bestuurders voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door de gebruiker en/of onvoldoende naleving door gebruiker van enige verplichting jegens WorldSupporter, al dan niet voortvloeiend uit deze algemene spelregels.
 • Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor alle licenties en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij in verband met het plaatsen uploaden en gebruik van bijdrages.
 • Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van WorldSupporter voor opzet en of bewuste roekeloosheid van WorldSupporter zelf en of de medewerkers van WorldSupporter uit te sluiten.
 • In het geval van melding van misbruik of inbreuk op de rechten van derden zal WorldSupporter op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de gebruiker waarop de melding betrekking heeft.

Hoe zit het met jouw rechten als je een bijdrage plaatst

 • Onder de voorwaarde zoals in deze spelregels zijn opgenomen, behoud je in beginsel de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door jou geplaatste bijdrages

Hoe zit het met jouw rechten als je van een bijdrage gebruik maakt?

 • Via de spelregels verleent WorldSupporter aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van WorldSupporter en de bijdrages gebruik te maken en te deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via WorldSupporter ter beschikking wordt gesteld.

Wat mag je allemaal nog meer niet?

 • Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van WorldSupporter substantiële delen van WorldSupporter op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van WorldSupporter op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
 • Het is niet toegestaan om niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op WorldSupporter te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om inhoud of informatie te verzamelen van gebruikers en gebruik WorldSupporter niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals robots of scrapers) zonder voorafgaande toestemming.
 • Het is niet toegestaan om je op WorldSupporter bezig te houden met illegale marketing op meerdere niveaus.
 • Het is niet toegestaan om op WorldSupporter virussen of andere schadelijke codes te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om op WorldSupporter te pesten, intimideren of lastig te vallen.
 • Het is niet toegestaan om op WorldSupporter inhoud plaatsen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • Het is niet toegestaan om op WorldSupporter toepassingen te ontwikkelen en beheren van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+ inhoud
 • Het is niet toegestaan om WorldSupporter te gebruiken voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

Welk recht is van toepassing?

 • Op deze regels en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met de spelregels, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 • Indien enige regel uit deze spelregels nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig zal worden of zijn, blijven de overige regels van de spelregels onverminderd van kracht. WorldSupporter zal de ongeldige regel vervangen door een regel die wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze spelregels, zoveel mogelijk overeenstemt met die van de ongeldige regel.

Waarom allemaal van die zwaar klinkende regels en zijn er nu echt risico's?

 • Aangezien er in deze wereld ook een heleboel mensen en organisaties zijn die het minder goed met elkaar voor hebben zijn er juridische regels nodig.
 • WorldSupporter gaat er echter vanuit dat jij en de andere WorldSupporters het best met de wereld voor hebben.
 • Mocht jij een keer per ongeluk de spelregels overtreden dat kan er altijd wel een oplossing gevonden worden waar een ieder blij en tevreden mee kan zijn.
 • In alle voorgaande tientallen jaren is het nog nooit nodig geweest om over te gaan tot schadevergoedingen of ander maatregelen waar niemand baat bij heeft.
 • WorldSupporter is van mening dat je elk geschil of mogelijk probleem in redelijkheid kan oplossen en dat je er met elkaar altijd uit kunt komen zolang de ander ook respecteert en niet alleen aan je eigen belang denkt. Daar hoort ook bij dat je bij een mogelijke fout of regelovertreding kunt toegeven dat je fout hebt gezeten en die fout ook probeert te herstellen voorzover dat binnen je mogelijkheden ligt.

Wat zijn de gegevens van WorldSupporter?

WorldSupporter & JoHo Foundation

 • JoHo Foundation; Youth Projects in Education, Assistance and Development
 • Adress: Paviljoensgracht 18, Den Haag
 • ING: NL74INGB0004527327
 • KvK Rijnland: 28100479
 • VAT number: NL813450317B01
 • Email: info@joho.org

Wie heeft geholpen en wat zijn de bronnen voor opstellen van deze spelregels?

 • De meeste dank gaat uit naar Facebook, JoHo, Knoowy, Stuvia en andere collegaorganisaties

Image
Follow the author: WorldSupporter
Content categories
Comments, Compliments & Kudos

Add new contribution

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Image
Access level of this page
 • Public
 • WorldSupporters only
 • JoHo members
 • Private
Statistics
[totalcount]